Portugalin alkeiskurssi, osa II, 5 op (OY) - ay905083Y (etäopinnot)

Aika ja paikka

Ma 19.4., to 22.4., ma 26.4., to 29.4., ma 3.5., to 6.5., ma 10.5., ma 17.5., to 20.5., ma 24.5., to 27.5. ja ma 31.5.21, klo 16.30 - 20.00 (52 t)

Etäopetuksena Zoomissa

Tavoitteet

Alkeiskurssin toisessa osassa opitaan lisää portugalin kielen perusteita. Ääntäminen on tarkkaa. Perusrakenteiden ja -sanaston avulla opitaan kyselemään erilaisia asioita ja sekä ymmärtämään että tuottamaan helppoa puhetta ja tekstiä. Opitaan kertomaan menneistä tapahtumista, jonka avulla kielen ymmärtäminen paranee ja oman tuotoksen ilmaisu rikastuu. Opitaan ymmärtämään monipuolisempia lauseita tutustumalla painottomiin objektipronomineihin ja ottamalla niitä hieman käyttöön. Kurssin aikana opiskelija tutustuu lisää portugalinkielisten maiden kulttuuriin ja elämään.

Sisältö

Kurssilla jatketaan tutustumista päivittäisten asioiden hoitamiseen portugaliksi. Vapaa-aika on yksi teema. Kyseisiltä aihepiireiltä perussanastoa kertyy kurssin aikana, kuin myös muuta keskeistä sanastoa käytetyimmistä verbeistä ja sanoista. Keskeiset rakenteet ovat: säännölliset ja epäsäännölliset verbin indikatiivin preteritin perfektin ja imperfektin muodot, niiden käyttö, adjektiivin vertailu, painottomat objektipronominit ja niiden paikka lauseessa ja käskymuodot. Portugalin ja Brasilian kielten erot pidetään rinnakkaisesti esillä eri kielen tasoilla.

Suoritustapa

Säännöllinen osallistuminen kontaktiopetukseen (52 t), aktiivinen työskentely, sovittujen tehtävien tekeminen, oman kielen tuottaminen sekä suullisesti että kirjallisesti ja kurssiin liittyvät kertaukset.

Arviointi

Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1 - 5. Arvosanassa otetaan huomioon oma aktiivisuus kurssilla, läksyissä ja luentokertaus.

Edeltävät opinnot

Alkeiskurssin osa II edellyttää aikaisempia opintoja; portugalin alkeiskurssi I:n ja eurooppalaisen viitekehyksen taitotason A1 hallintaa portugalin kielessä. Kurssille voi osallistua myös, jos portugalin opintoja on ollut jonkin verran aikaisemmin, jos ääntäminen sujuu hyvin, portugalin alkeiskurssin osa I:n kielioppiasiat ovat hallussa ja pystyy niitä käyttämään sekä puheessa että kirjoituksessa. Kurssi sopii tahdiltaan myös kertailijoille.

Tentti

Tenttipäivät ilmoitetaan myöhemmin

Kirjallisuus

Liisa Melo e Abreu & Santeri Siimes: Descobertas 2, Finn Lectura.

Huomioitavaa

Opinto-oikeus on voimassa kurssin opetuksen ja kuulustelujen ajan.

Hinta

160 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittautuminen

29.3. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Merja Kuure
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203