Portugalin kielen alkeiskurssi, osa I, 5 op (OY) - ay905082Y

18.09.2023–18.12.2023 Verkossa

Aika

18.9.-18.12.23

Paikka

Etäopetus

Kenelle

Kaikki kiinnostuneet

Ilmoittautuminen

6.9.23 mennessä

Hinta

160 €

Lisätiedot

Merja Kuure, koulutussuunnittelija
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203

Aika ja paikka

Ma 18.9.-18.12.23 (ei vk 43) klo 17.00-20.15 (52 t)

Etäopetuksena Zoomissa

Kohderyhmä

Kaikki kiinnostuneet

Kouluttaja

HuK Satu Perttunen

Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa viestiä portugaliksi sekä suullisesti että kirjallisesti yksinkertaisilla lauseilla jokapäiväisissä rutiininomaisissa kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija tuntee perusasioita portugalinkielisistä maista, niiden elämästä ja tapakulttuurista.

Sisältö

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1, aloitteleva kielenkäyttäjä.

Portugalin kielen kieliopin keskeiset rakenteet ja keskeinen perussanasto, kuuntelu-, lukemis- ja ääntämisharjoitukset sekä keskustelu- ja kirjoitelmaharjoitukset. Kurssi auttaa sinua kehittämään vuorovaikutustaitojasi portugalin kielellä ja tutustuttaa portugalinkielisten maiden kulttuureihin. Aihepiirien valinnassa on otettu huomioon arkipäiväisen kielen lisäksi alustavasti yliopisto- ja työelämäkieltä ja kielenkäyttöä.

Käsiteltäviä aihepiirejä ovat tapakulttuuri, juhlat, itsestä, perheestä ja opiskelusta kertominen, omat mielenkiinnon kohteet ja harrastukset, asuminen, tien kysyminen ja neuvominen, tapaamisen sopiminen, ajankäyttö, palveluiden tiedustelu ja saaminen, ravintola- ja matkustustilanteet. Keskeiset rakenteet ovat: verbin indikatiivin preesens, modaaliverbit, refleksiiviverbit ja -pronominit, indikatiivin yksinkertainen perfekti, subjekti-, akkusatiivi- ja datiivipronominit, omistussanat, demonstratiivipronominit, indefiniitit, prepositiot, prepositioilmauksia, järjestysluvut, päivämäärät, konjunktioita, päälauseen ja kysymyslauseen sanajärjestys. Portugalin kieliä on vain yksi, kuitenkin kurssilla tutustutaan kielen eri tasoilla oleviin eroihin sekä portugalinportugalissa että brasilianportugalissa.

Suoritustapa

Kontaktiopetusta sekä itsenäistä työskentelyä. Säännöllinen osallistuminen kontaktiopetukseen, aktiivinen työskentely, sovittujen tehtävien tekeminen, oman kielen tuottaminen sekä suullisesti että kirjallisesti ja kurssiin liittyvät kertaukset.

Arviointi

Jatkuva arviointi. Tuntiaktiivisuus, sovittujen kirjallisten ja suullisten tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Kirjallinen loppukoe. Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1-5.

Tentti

Verkkotentti Moodlessa:
18.12.23 luentojen aikana    
1. uusinta 29.1.24 klo 17.00-20.00    
2. uusinta 19.2.24 klo klo 17.00-20.00  

Kirjallisuus

Liisa Melo e Abreu & Santeri Siimes: Descobertas 1, Portugalin perusteet. Kpl 1-7 ja 9. Finn Lectura.

Huomioitavaa

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi. Tutustu lisätietoihin koskien opintojen suorittamista maksutta ja perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeutta avoimissa yliopisto-opinnoissa: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Hinta

160 €

Ilmoittaudu

6.9.23 mennessä

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelija, tutustu ennen ilmoittautumistasi tähän: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.