Positiivinen johtaminen ja kukoistavat organisaatiot 32 op (kevät 2023)

15.02.2023–09.10.2023 Oulu, Verkossa

”Positiivinen johtaminen viittaa useiden sellaisten positiivisten käytänteiden toteuttamista, jotka auttavat yksilöitä ja organisaatioita saavuttamaan suurimman kapasiteettinsa, kukoistamaan työssä, kokemaan kohottavaa energiaa ja saavuttamaan sellaisen tehokkuuden tason, johon olisi vaikeaa muutoin yltää.”
Professori Kim Cameron, Center of Positive Organizational Scholarship, Michiganin yliopisto

Aika ja paikka

15.2.–9.10.2023 Oulu ja verkko, ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa

Kurssi jakautuu kahdeksaan noin kuukauden mittaiseen moduuliin, joissa jokaisessa on luentoja verkossa tai lähiopetuksena ja erilaisia tehtäviä, joiden avulla oma johtamismalli ja -filosofia rakentuvat ja tarkentuvat.

Johdanto ke 15.2.23 klo 9.00–10.30 verkko
Moduuli 1 ke 1.3.23 klo 9.00–11.30 verkko
Moduuli 2 ma 3.4.23 klo 9.30–15.30 Oulu
Moduuli 3 ke 3.5.23 klo 9.00–11.30 verkko
Moduuli 4  ke 24.5.23 klo 9.30–15.30 Oulu
Moduuli 5 ti 20.6.23 klo 9.00–11.30 verkko
Moduuli 6 ti 15.8.23 klo 9.30–15.30 Oulu
Moduuli 7 ma 11.9.23 klo 9.00–11.30 verkko
Moduuli 8 ma 9.10.23 klo 9.30–15.30 Oulu

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu erilaisten organisaatioiden johtajille ja esihenkilöille, esihenkilötehtäviin tähtääville, henkilöstön tai organisaation kehittämisestä vastaaville, tiimin vetäjille, eri alojen valmentajille, mutta myös jokaiselle, joka haluaa kehittää itseään ja itsensä johtamista tai on kiinnostunut positiivisesta vaikuttamisesta.

Kouluttaja

Väitöstutkija, yritysvalmentaja, motivaatio- ja menestysvalmentaja sekä positiivisen psykologian asiantuntija DI Johanna Huhtamäki

Tavoitteet

Koulutusohjelma tarjoaa monia positiivisen johtamisen työkaluja. Koulutusohjelman suorittamisen jälkeen osallistuja:

 • Merkityksellisyys: Osaa arvioida organisaationsa merkityksellisyyden kokemusta ja tunnistaa, mistä ja miten merkityksellisyydenkokemus rakentuu. Osaa toimia tavoilla, jotka mahdollistavat merkityksellisyydentunteen syntymisen ja sen vahvistumisen.
 • Hyvinvoinnin johtaminen: Osaa johtaa hyvinvointia. Pystyy kehittämään hyvinvointia, suorituskykyä ja tehokkuutta erilaisia hyvinvoinnin viitekehyksiä soveltaen.  
 • Sisäinen motivaatio: Osaa arvioida ja kehittää edellytyksiä sisäisen motivaation tukemiseen ja vahvistamiseen.
 • Sitoutuminen: Osaa mitata sitoutumista ja arvioida niiden vaikutuksia yksilöön, tiimiin ja organisaatioon. Osaa kehittää oikeanlaista sitoutumista.
 • Resilienssi: Osaa johtaa yksilöiden, tiimien ja organisaation joustavuutta ja muutoskykyisyyttä. Osaa luoda ja kehittää myönteistä lähestymistä haasteisiin ja vastoinkäymisiin.
 • Positiivinen muutosjohtaminen: Osaa suunnitella positiivisia tavoitteita. Osaa suunnitella arvostavaa kyselyä hyödyntäen edellytykset positiiviselle muutokselle. Pystyy arviomaan ja suosittelemaan positiivista muutosta edistäviä toimenpiteitä. Osaa johtaa positiivista sitoutumista muutokseen.
 • Positiiviset tunteet: Osaa johtaa tunteita ja tunneilmapiiriä. Osaa toimia tavoilla, jotka tuottavat ja edistävät positiivisia tunteita ja kokemuksia.
 • Psykologinen pääoma: Osaa kehittää ja rakentaa kestävää psykologista pääomaa ja osaa hyödyntää HERO-mallia (Hope, Efficacy, Resilience & Optimism) organisaation voimavarana ja resurssina.
 • Psykologinen turvallisuus: Pystyy arvioimaan tiimien ja organisaation psykologisen turvallisuuden tasoja. Osaa rakentaa, kehittää ja johtaa organisaation psykologista turvallisuutta.
 • Ihmissuhteet: Osaa kehittää ja johtaa positiivisia ihmissuhteita työssä. Osaa ratkaista ristiriitoja positiivisella ja yhteistyötä rakentavalla otteella.
 • Virheistä oppiminen: Osaa luoda, kehittää ja johtaa oppivia tiimejä. Osaa muuttaa virheet oppimiseksi ja voimavaroiksi.
 • Vahvuudet: Osaa arvioida omia vahvuuksiaan ja laajentaa niiden hyödyntämistä tehokkaasti positiivisena johtajana. Osaa tunnistaa, hyödyntää ja kehittää yksilöiden ja tiimien vahvuuksia, joiden avulla voidaan saavuttaa suurempi potentiaali niin yksilö-, tiimi-, kuin organisaatiotasollakin.
 • Mittaaminen: Osaa mitata positiivisen johtamisen tuloksia, ymmärtää mittaamisen tuloksia ja osaa suositella niiden perustella korjaavia toimenpiteitä.
 • Interventiot: Osaa ehdottaa, suunnitella ja toteuttaa erilaisiin tilanteisiin ja tavoitteisiin parhaiten soveltuvat interventiot ja toiminnot.      
 • Myötätunto: Osaa luoda, kehittää ja johtaa ilmapiiriä, jossa myötätunto toimii tiimien ja organisaation vahvuutena ja suorituskyvyn parantajana.
 • Kasvunajattelu: Osaa kehittää yksilöiden ja tiimien kasvunajattelua menestyksen saavuttamiseksi.
 • Kommunikaatio: Osaa kehittää ihmisten ja tiimien välistä kommunikaatiota positiiviseksi, rakentavaksi ja vahvistavaksi. Osaa rakentaa positiivisen kommunikaatioyhteyden myös haasteellisissa tilanteissa.  
 • Palautteen antaminen: Osaa rakentaa ja kehittää positiivisen palautteen kulttuurin. Osaa luoda olosuhteet, joissa korjaavaa palaute voidaan muuttaa rakentavaksi kasvuksi.
 • Kuunteleminen: Osaa kuunnella aktiivisesti. Osaa rakentaa kunnioittavan ja kuuntelevan ilmapiirin.

Sisältö

Positiiviset johtajat voivat kehittää ihmisten ja organisaatioiden kapasiteettia kohti kukoistusta ja erinomaista suorituskykyä.  Positiivinen johtaminen korostaa kolmea näkökulmaa:

 1. Se painottaa positiivisesti poikkeavaa suorituskykyä tai merkittävästi tavanomaisen tai odotetun ylittäviä tavoitteita.
 2. Se keskittyy vahvuuksiin, siihen, mikä on hyvää – mahdollisuuksiin, inhimillisen potentiaalin vahvistamiseen, kukoistuksen ja menestymisen mahdollistamiseen.
 3. Se vahvistaa ihmisissä olevaa hyvää.

Kahdeksan kuukauden koulutuksen aikana osallistujat saavat laajan ja kattavan ymmärryksen positiivisesta johtamisesta ja positiivisesta organisaatiopsykologiasta sekä niihin siihen liittyvistä keskeistä teorioista ja viitekehyksistä. Lisäksi osallistujat osaavat soveltaa erilaisia teorioita omissa organisaatioissaan. Kurssin aikana jokaiselle rakentuu aikana henkilökohtainen positiivinen johtamismalli ja -filosofia, joka tekee hänestä positiivisen johtajan omassa organisaatiossaan.

Moduuli 1: Mitä positiivinen psykologia tarjoaa työelämään?
•    Mitä on positiivinen psykologia
•    Hyvinvointi ja sen merkitys työssä
•    Hyvinvoinnin johtaminen
•    Työn imu ja flow
Moduuli 2: Positiiviset organisaatiot
•    Millaisia ovat positiiviset organisaatiot?
•    Positiivinen organisaatiotiede (POS)
•    Positiivinen organisaatiokäyttäytyminen (POB)
•    Psykologinen pääoma (psyCap) ja HERO-malli
•    Sitoutuminen
Moduuli 3: Positiivinen johtaminen
•    Positiivisen johtaminen mallit
•    Positiivisen johtamisen strategiat
•    Positiivisen johtajan ominaisuudet
Moduuli 4: Positiivinen ilmapiiri
•    Tunteiden merkitys työssä
•    Positiivisten tunteiden vahvistaminen
•    Tunteiden johtaminen
•    Myötätunnon merkitys ja vahvistaminen
•    Kasvunajattelu ja sen tukeminen
Moduuli 5: Positiiviset ihmissuhteet  
•    High Quality Realtionships (HQR)
•    Psykologinen turvallisuus ja sen tasot
•    Virheistä oppiminen
Moduuli 6: Positiivinen kommunikaatio
•    Kuuntelemisen taito
•    Heikko ja vahva kommunikaatio
•    Positiivisen palautteen tärkeys ja sen antaminen
•    Negatiivisen palautteen antaminen rakentavasti
Moduuli 7: Positiivisen merkityksen luominen
•    Merkityksellisyyden mallit
•    Mitä merkitys merkitsee?
•    Vahvuuksien voima
•    Sisäinen motivaatio
Moduuli 8: Positiivinen muutos
•    Positiivinen muutosjohtaminen
•    Arvostava kysely (Appreciative Inquiry)

 

Hinta

3390 € sisältäen koulutuksen, verkkotehtävät ja materiaalin sähköisenä; laskutetaan neljässä erässä

Ilmoittaudu

31.1. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Koulutus toteutetaan mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201

Positiivinen johtaminen

Positiivinen organisaatiopsykologia on tieteellistä tutkimusta siitä, mikä organisaatiossa ja työelämässä koetaan positiivisina kokemuksina ja ominaisuuksina. Sen tavoitteena on kehittää organisaatioiden tehokkuutta, tuottavuutta ja laatua. Ongelmien ja uhkien sijaan positiivinen organisaatiopsykologia keskittyy positiivisiin piirteisiin, kyvykkyyksiin ja mahdollisuuksiin. Positiivinen organisaatiopsykologia etsii vastauksia siihen, mikä organisaatiossa innostaa, on hyvää ja energiaa-antavaa.

Positiiviset johtajat ovat ratkaisevan tärkeitä yksilöiden, ryhmien ja organisaatioiden optimaalisen suorituskyvyn mahdollistajia. Positiivinen johtaminen on positiivisen organisaationpsykologian yksi merkittävimmistä tekijöistä ja se keskittyy siihen, miten johtajat ja esimiehet vaikuttavat organisaatioon. Positiivinen johtaminen perustuu tieteeseen ja auttaa johtajia ja esimiehiä luomaan ympäristön, joka samanaikaisesti hyvinvoinnin lisääntymisen ja kukoistuksen mahdollistumisen kanssa lisää kasvua, tuottavuutta ja kannattavuutta. Positiivinen johtaja hyödyntää yksilöiden ja tiimien vahvuuksia ja keskittyy suorituskyvyn kehittämiseen, motivaation, sitoutumiseen, resilienssiin ja ihmisten väliseen dynamiikkaan. Positiivisella johtamisella on neljä päästrategiaa: Positiivinen ilmapiiri, positiiviset ihmissuhteet, positiivinen kommunikaatio ja positiivinen merkitys.