Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen koulutusohjelma 35 op SYKSY 22

Kouluttaudu positiivisen pedagogiikan asiantuntijaksi!

Aika ja paikka

Pela 23.–24.9., 14.–15.10., 18.–19.11., 9.–10.12.2022
Pela 20.–21.1., 24.–25.2., 24.–25.3., 21.–22.4.2023

Opetusta on perjantaisin klo 13.00–19.00 ja lauantaisin klo 10.00–17.00.

Koulutuspaikka on Talvikankaan koulu, Tuiskutie 10, 90630 Oulu. Tarkemmat tiedot kerrotaan sähköpostiin lähetettävässä kutsussa.

Kohderyhmä

Varhaiskasvattajat, luokanopettajat, opettajat toisella asteella ja korkea-asteella, rehtorit, koulukuraattorit, koulupsykologit, opinto-ohjaajat ja nuoriso-ohjaajat; koulutus sopii myös sosiaalialan työntekijöille, mielenterveyden parissa työskenteleville sekä muille lasten ja nuorten parissa työskenteleville

Kouluttaja

Päivi Kärki
Päivi Kärki

FM Päivi Kärki, koulutusohjelman pääkouluttaja

 • terveystiedon lehtori
 • laaja-alaisen hyvinvoinnin opettaja
 • laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen koulutusohjelman kouluttaja

VTM Viivi Pentikäinen

 • Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen koulutusohjelman kehittäjä ja kouluttaja
 • Positive Education Oy:n koulutusohjelmajohtaja
 • Kukoistava kasvatus -käsikirjan kirjoittaja

KM, AmO Pauliina Avola

 • Positiivisen pedagogiikan väitöskirjatutkija
 • Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen koulutusohjelman kehittäjä ja kouluttaja
 • Kukoistava kasvatus -käsikirjan kirjoittaja
 • Positive Education Oy:n toimitusjohtaja

KM Susanna Heikari

 • Steinerkoulun luokanopettaja
 • Mindfulness-ohjaaja (CMF) ja MB Elämäntaidon valmentaja
 • Laaja-alaisen hyvinvoinnin opettaja
 • Laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen koulutusohjelman kouluttaja

Tavoitteet

Lähes vuoden kestävän koulutuksen aikana osallistujat saavat kattavan ja syvällisen johdatuksen positiiviseen pedagogiikkaan sekä laaja-alaisten hyvinvointitaitojen soveltamiseen ja opetukseen lasten ja nuorten kanssa työskenneltäessä. Koulutus on yksi maailman syvällisimmistä ja laajimmista hyvinvointiopetuksen täydennyskoulutusohjelmista.

Koulutusohjelman käytyään opiskelija osaa

TEORIA JA KÄYTÄNTÖ

 • Analysoida ja esitellä positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan, laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen ja ratkaisukeskeisen valmentavan vuorovaikutuksen sisältöjä, teorioita ja menetelmiä asiantuntevasti.
 • Käyttää ja soveltaa positiivisen psykologian (PERMA+H) ja positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen (EPOCH) tärkeimpiä teorioita käytännön opetus- ja kasvatustyössä.
 • Vertailla hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä sekä erilaisia hyvinvointi-interventioita keskenään.
 • Eritellä ja selittää, mistä laaja-alaisen hyvinvointitaidot koostuvat (Onnellisuustaidot, Vahvuustaidot, Läsnäolotaidot, Tunnetaidot, Ajattelutaidot, Itsensä johtamisen taidot, Ihmissuhdetaidot, Vuorovaikutustaidot, Ratkaisemistaidot, Tavoittelun ja unelmoinnin taidot ja Kehosta huolehtimisen taidot) sekä soveltaa ja kehittää niihin keskittyviä interventioita työssään.
 • Käyttää valmentavan ryhmänohjauksen monipuolisia sisältöjä ja tekniikoita arjen kasvatustyössä.

RATKAISUKESKEISYYS JA VUOROVAIKUTUS

 • Toteuttaa omaa opetustaan ja ohjaustaan positiivisen pedagogiikan ja ratkaisukeskeisen vuorovaikutuksen menetelmillä.
 • Käyttää sekä kehittää vuorovaikutuskeskeisiä opetus- ja ryhmänhallintamenetelmiä.
 • Ratkaista valmentavan ja dialogisen vuorovaikutusmenetelmän avulla konflikteja, ongelmia ja haasteita.
 • Sitoutua aktiivisesti ryhmätyöskentelyyn ratkaisukeskeisen vuorovaikutuksen keinoin ammatillisen asiantuntijuuden kehittymiseksi.

AIKUISEN HYVINVOINTI

 • Johtaa omaa hyvinvointiaan sekä soveltaa positiivisen psykologian tieteen mukaisia hyvinvointi-interventioita omaan elämäänsä.
 • Näyttää aitoa esimerkkiä oppilaille ja työyhteisön jäsenille huolehtimalla omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistaan.
 • Käyttää laaja-alaisten hyvinvointitaitojen hyvinvointi-interventioita monipuolisesti omassa elämässään.
 • Laajentaa omaa ammatillista toimintaa sekä identiteettiä kasvun asenteen (growth mindset) mukaisesti.

OPPITUNNIT JA OPETTAMINEN

 • Suunnitella, kehittää ja luoda oppilaiden ikä- ja taitotasoon sopivia erilaisiin laaja-alaisiin hyvinvointitaitoihin liittyviä tuntisuunnitelmia, opetustuokioita, oppisisältöjä ja oppitunteja.
 • Suhteuttaa ja koulutuksesta saatuja laaja-alaisia hyvinvointitaitoharjoituksia ja hyvinvointi-interventioita oppilaiden osaamisen ja ikätason mukaiseksi.
 • Järjestää ja organisoida erilaisia hyvinvointiin liittyviä projekteja ja prosesseja, kuten monialaisia opintokokonaisuuksia ja ilmiöoppimista.
 • Tutkia, testata ja rakentaa uusia hyvinvointia lisääviä harjoituksia positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen tieteen tuottamien teorioiden pohjalta.

VAIKUTTAMINEN

 • Suositella erilaisia hyvinvointi-interventioita ja -harjoituksia esimerkiksi kollegoille ja päättäjille sekä vakuuttaa ammatillista ympäristöä hyvinvointitaitojen ja positiivisen pedagogiikan tärkeästä asemasta oppimisen tukena.
 • Johtaa laaja-alaisiin hyvinvointitaitoihin liittyviä projekteja ja prosesseja luokka-, koulu- ja kuntatasolla.
 • Kritisoida ja kyseenalaistaa toimintatapoja esimerkiksi omassa työyhteisössä, mikäli ne ovat hyvinvointia heikentäviä.
 • Rakentaa pieniä ja suuria kokonaisuuksia laaja-alaisiin hyvinvointitaitoihin liittyen, kuten erilaisia toimintasuunnitelmia, vuosisuunnitelmia sekä opetussuunnitelmia.

Arviointi

Koulutus arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.
Opintokokonaisuuden hyväksytysti suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen, kirjallisten- ja verkossa suoritettavien opintojen huolellisesta tekemistä sekä ryhmämuotoisen lopputyön tekemisen hyväksytysti.  Maksimissaan kahden lähiopetuspäivän poissaolo sallitaan, ja tämä poissaolo korvataan korvaavin tehtävin verkko-opintoina. Mikäli opiskelija kuitenkin joutuu olemaan poissa lähikoulutuspäivistä enemmän kuin kaksi koulutuspäivää, on hänen mahdollista käydä korvaamassa opiskelusisältö muilla paikkakunnilla, jossa Positive Education Oy järjestää koulutusta, ja näin suorittaa opintokokonaisuus hyväksytysti.

Sisältö

 • Positiivisen psykologian teoria ja käytäntö
 • Aikuisen hyvinvointi-interventiot
 • Positiivisen pedagogiikan asenne
 • Ratkaisukeskeinen valmentava vuorovaikutus ja opetus
  • Laaja-alaiset hyvinvointitaidot
  • Onnellisuustaidot
  • Vahvuustaidot
  • Läsnäolotaidot
  • Tunnetaidot
  • Ajattelutaidot
  • Itsensäjohtamisen taidot
  • Ihmissuhdetaidot
  • Vuorovaikutustaidot
  • Ratkaisemistaidot
  • Tavoittelun ja unelmoinnin taidot
  • Kehosta huolehtimisen taidot

Työskentely

Koulutus sisältää 16 lähiopetuspäivää sekä itsenäistä työskentelyä, jonka aikana kirjoitetaan oppimispäiväkirjaa, tehdään kirjareflektioita ja opiskelijan omaa hyvinvointia edistäviä tehtäviä. Lisäksi tehdään ryhmätyönä omaan työhön kytkeytyvä lopputyö.

Koulutusohjelma perustuu positiivisen psykologian tutkimuksista kehitettyyn positiiviseen pedagogiikkaan sekä positiivisen oppimisen sisältöihin. Koulutusohjelmassa ja laaja -alaisten hyvinvointitaitojen opetuksessa käytetään ratkaisukeskeisen opetuksen menetelmiä sekä valmentavia oppilaan- ja ryhmänohjaustekniikoita.

Hinta

2980 € sisältäen opetuksen lähiopetuspäivinä, opiskelijan ohjauksen itsenäisen työskentelyn aikana ja opetuksen yhteydessä jaettavan materiaalin. Hinta laskutetaan neljässä erässä.

Jos samasta koulusta tai yksiköstä / työyhteisöstä ilmoittautuu kaksi osallistujaa, yhteishinta on 4980 €.

Ilmoittautuminen

7.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan alla olevasta ilmoittautumispainikkeesta.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §).

Lisätietoja

Koulutuksen sisältöä koskevat kysymykset:
Päivi Kärki
paivi@positiivinenoppiminen.fi
p. 044-055 0255

Muut tiedustelut:
Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201

Osallistu ilmaisiin esittelytilaisuuksiin!

 • Ti 15.2.2022 klo 17.30-19.00 verkko (Zoom)
 • Ti 3.5.2022 klo 17.30-19.00 Oulu, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Torikatu 22 A (2. krs)
 • Ti 23.8.2022 klo 17.30-19.00 Oulu, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Torikatu 22 A (2. krs)

Ilmoittaudu infotilaisuuksiin ja valitse itsellesi sopivin ajankohta täällä!

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru