Positiivisen psykologian näkökulmia kasvatuspsykologiaan 5 op (LY) - KAPS0114

06.10.2022-30.11.2022 Verkossa

Aika ja paikka

Luennot:

To 6.10.2022 klo 16.30–20.00
Ti 11.10.2022 klo 16.30–20.00
To 13.10.2022 klo 16.30–20.00

Opintojakso toteutetaan etäopetuksena.

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija
- tietää ja tunnistaa inhimillisiä voimavaroja ja hyvinvoinnin lähtökohtia erilaisissa elämäntilanteissa ja -vaiheissa
- ymmärtää positiiviseen psykologian keskeisimmät kysymyksenasettelut ja ihmisen kehityksessä ilmenevät myönteiset mahdollisuudet ja vahvuudet yksilöllisinä ja yhteisöllisinä prosesseina
- osaa soveltaa positiivisen psykologian tutkimustietoa kasvatuksen ja kehityksen tukemisessa

Sisältö

Opintojaksossa tarkastellaan positiivisen psykologian esille nostamia inhimillisiä voimavaroja ja tärkeimpiä käsitteitä, kuten onnellisuus, hyvinvointi ja optimismi. Opintojaksossa painopiste on ihmisen hyvinvoinnin kasvatuspsykologinen tarkastelu. Opintojaksossa tarkastellaan teoria- ja tutkimusesimerkein, millaiset vahvuudet ja valinnat auttavat ihmisiä sopeutumaan nopeasti muuttuvaan maailmaan unohtamatta kielteisten kokemusten merkitystä.

Toteutus ja työmuodot      

Kontaktiopetus: Verkkoluentoja 12 h, jotka tallennetaan
Itsenäinen työskentely: 121 h

Vaadittavat suoritukset  

Luentojen kuuntelu, luentojen ja kirjallisuuden suorittaminen esseellä.

Esseen palautusajankohta tarkentuu.

Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista      

Kirjallisuus: 3 teosta valitaan kokonaisuuksista 1, 2 ja 3:

1 a) Hyvärinen, S., Äärelä, T. & Uusiautti. S. (Eds.) (2021). Less Struggling, More Flourishing – Introduction to the Multidisciplinary Research on Positive Education. Cambridge Scholars Publishing Limited. tai
1 b) Uusitalo-Malmivaara L. (toim.) (2014). Positiivisen psykologian voima. Jyväskylä: PS-kustannus. https://luc.finna.fi/ulapland/Record/juolukka.435033 tai
1 c) Land, K. C., Michalos, A. C. & Sirgy, M. J. (Eds.) (2012). Handbook of Social Indicators and Quality of Life Research (1st ed. 2012.). Dordrecht: Springer Netherlands.

2 a) Quinn, R. E. (2015). The Positive Organization: Breaking Free from Conventional Cultures, Constraints, and Beliefs. Oakland, CA: Berrett-Koehler Publishers. tai
2 b) Seligman, M. (2011). Flourish: A new understanding of happiness and well-being - and how to achieve them. London: Nicholas Brealey Publishing. https://luc.finna.fi/ulapland/Record/nelli05.4100000007436065 tai 2
c) Uusiautti. S. (2019). Tunnista vahvuutesi ja menesty. Helsinki: Kirjapaja. https://luc.finna.fi/ulapland/Record/juolukka.461581

3 a) Leskisenoja, E. (2016). Vuosi koulua, vuosi iloa: PERMA-teoriaan pohjautuvat luokkakäytänteet kouluilon edistäjinä. Rovaniemi: Lapin yliopisto. https://luc.finna.fi/ulapland/Record/lauda.10024_62568 tai
3 b) Hyvärinen, S. (2016). Monta polkua johtajuuteen – naisjohtajien urakertomuksia. Rovaniemi: Lapin yliopisto. https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/62353 tai
3 c) Wenström, S. (2020). Enthusiasm as a driving force in vocational education and training (VET) teachers’ work. – Defining positive organization and positive leadership in VET. Rovaniemi: Lapin yliopisto. target=_blank>https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/64034

Oheiskirjallisuus      

Lisälukemistona artikkelipankki teemoista: Kasvun, kehityksen ja tuen näkökulma Rakkaus ja ihmissuhteet Positiivinen pedagogiikka ja oppiminen Hyvinvointi ja työssä menestyminen Arktisuudesta ammentaen Kestävä kehitys kasvatuspsykologiassa

Arviointi      

H-5

Hinta

160 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen 21.9. mennessä

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.