Proosa ja kerronnan keinot I, 5 op (TY) - LUKI1237

11.10.2024–09.11.2024 Oulu

Aika ja paikka

* Proosa ja kerronnan keinot I (5 op), 24 t
- 11.-12.10.24, pe klo 17.00-20.15, la klo 9.00-16.00 (Zoom)
- 8.-9.11.24, pe klo 17.00-20.15, la klo 9.00-16.00 (lähiopetus Oulussa)

Kouluttaja

Kirjailija, HM Anne Lukkarila

Tavoitteet

Opiskelija tuntee kerronnan teoriaa sekä proosaa lajina ja ymmärtää proosan monimuotoisuutta ja mahdollisuuksia. Opiskelija osaa hyödyntää proosalle ominaisia keinoja omassa kirjoittamisessaan ja hahmottaa erilaisia kerronnan rakenteita.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan luentojen, kirjoitusharjoitusten, kirjallisuuden ja keskustelujen avulla proosan keinoihin, kerronnallisuuteen ja suorasanaisen kertovan kirjallisuuden lajihistoriaan. Kurssin aikana opetellaan käyttämään kerronnan analyysikäsitteistöä osana palautteenantoa ja tekstin kehittämistä ja analysoimaan tekstin rakennetta. Kurssityönään opiskelija kirjoittaa lyhytproosatekstin.

Suoritustavat

Osallistuminen opetukseen sekä vastuuopettajan määräämät kirjalliset ja suulliset harjoitukset.

Toteutustavat

Luennot, harjoitukset ja ryhmätyöskentely opettajajohtoisesti sekä vertaistuella, kirjallisuuden lukeminen.

Oppimateriaali

 

- Lindstedt ja Vuola: 101 tapaa tappaa aviomies (osin).
- Lisäksi kurssilla luetaan kaksi tai useampia vastuuopettajan valitsemaa kaunokirjallista teosta (tai vaihtoehtoisesti esim. erillisiä novelleja).

- Ahava ja Puikkonen: Rakennenautintoja.
- Mäkikalli ja Steinby (toim.) Johdatus kirjallisuusanalyysiin (s. 135–153).
- Karjula (toim.): Kirjoittamisen taide ja taito.
- Opintojakson oppimateriaalit saattavat täydentyä

Arviointi

0 - 5

Opettaja arvioi tunnilla ja kotitehtävinä kirjoitettuja tekstejä, opiskelijan aktiivisuutta, prosessin onnistumista koko matkalta, ei pelkän lopputuloksen näkökulmasta, sekä opiskelijan kykyä antaa ja saada palautetta. Aktiivisuus ilmenee läsnäolona, annettujen tehtävien suorittamisena sekä tuntikeskusteluun ja paneutuneeseen palautteenantoon osallistumisena.