Prosessi- ja laatujohtaminen 5 op (OY) 5 op (OY)

24.2.2020 - 22.4.2020

Aika ja paikka

Aloitusluento: Orientaatio kurssille ma 24.2.2020 klo 17.00-17.30 pidetään online-liveluentona (www-osoite ilmoitetaan myöhemmin). Luennon voi seurata reaaliaikaisena tai myöhemmin tallenteena oppimisympäristöstä käsin.      
 
Aloitusluennon lisäksi kurssilla on kahdeksan videomateriaaliin ja oppikirjaan perustuvaa viikoittaista luentoa sekä yhteenveto, eli kymmenen viikkokertaa. Kurssi toteutetaan jatkuvana arviointina: jokaisesta luentokerrasta laaditaan reflektio ja vastaus viikkotehtävään. Suoritustapa käydään perusteellisemmin läpi orientaatiokerralla ja kurssin sähköisessä oppimisympäristössä.

Luentojen teemat
•    Orientaatio ja johdanto prosessi- ja laatujohtamiseen
•    Laatu- ja prosessijohtamisen peruspilarit
•    Strategianäkökulma
•    Design for quality
•    Suorituskyvyn mittaus, muutosjohtaminen ja benchmarking
•    Prosessien johtaminen ja suunnittelu
•    Laatujärjestelmät ja jatkuva kehittäminen
•    Lean, Six Sigma ja Lean Six Sigma
•    Henkilöstö, tiimit ja koulutus
•    Yhteenveto

Kouluttaja

TkT Osmo Kauppila

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa selittää prosessien, laadun, prosessijohtamisen ja kokonaisvaltaisen laatujohtamisen roolin yrityksen liiketoiminnassa. Opiskelija omaa valmiudet kehittää yrityksen toimintaa prosessi- ja laatujohtamisen periaatteiden mukaisesti ja tarkoituksenmukaisia työkaluja hyödyntäen.

Sisältö

Laadun ja laatujohtamisen merkitys ja perusolettamukset, laatu organisaation strategiassa ja kulttuurissa, tuotteiden ja palveluiden laatu, prosessien kuvaus ja johtaminen, suorituskyvyn mittaus, laatujärjestelmät, Lean, Six Sigma, henkilöstö ja tiimit.

Huomioitavaa

Edeltävät opinnot:
Kurssilla ei ole esitietovaatimuksia.

Arviointi:
Arviointi: 1-5 ja hylätty

Suoritustapa:

Aloitusluento, kahdeksan videomateriaaliin ja oppikirjaan perustuvaa viikoittaista luentoa ja päätösluento verkossa. Kurssi toteutetaan jatkuvana arviointina: jokaisesta luentokerrasta laaditaan reflektio ja vastaus viikkotehtävään. Tarkemmat ohjeet Optimassa.  

Arviointi: 1-5 ja hylätty

Kirjallisuus:

John Oakland (2014) Total quality management and operational excellence : text with cases, (4th ed.). Routledge, 529 pp. ja kurssin aikana jaettava materiaali.

Hinta

Kuusamo: 100 € (Hinta kuusamolaisille 75 €; Kuusamon kaupunki tukee kuusamolaisten opiskelua avoimessa yliopistossa Prosessi ja laatujohtaminen -opintojaksossa 25 €:lla)
Raahe: 100 €

Hinnat sisältävät avoimen yliopiston rekisterimaksun.

Mikäli opintokokonaisuuden (25 op) suorittaa opintojakso kerrallaan, ts. ilmoittautumalla jokaiseen opintojaksoon erikseen, tulee kokonaisuuden hinnaksi 500 € (kuusamolaisille 375 €).