Psykofyysisen psykoterapian perusteet 30 op

09.02.2023–19.08.2023 Oulu

Psykofyysisen psykoterapian perusteiden koulutus on integratiivinen menetelmäkoulutus, joka pohjaa George Downingin kehittämään kehokeskeisen terapian menetelmään. Asiakkaita autetaan muuttamaan sekä ajatusmallejaan että kehollisen järjestäytymisen tapojaan. Apuna käytetään myös mindfulnessin ja mentalisaation työtapoja. Menetelmää voidaan käyttää sekä aikuisten että lasten kanssa työskentelyssä.

Aika

9.2.–19.8.2023

Paikka

Oulu

Kenelle

Psykoterapeutit, psykologit, psykiatrit, yleislääkärit, psykoterapiakoulutuksessa olevat, sosiaalityöntekijät, fysio- ja toimintaterapeutit, muut soveltuvat sosiaali- ja terveydenhuollon tai kasvatus- ja opetusalan ammattihenkilöt

Hakuaika

9.1.23 mennessä

Hinta

1950 €

Lisätietoa

koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2202

Aika ja paikka

9.2.–19.8.2023 (yht. 15 lähipäivää) Oulu

Kohderyhmä

Psykoterapeutit, psykologit, psykiatrit, yleislääkärit, psykoterapiakoulutuksessa olevat opiskelijat, sosiaalityöntekijät, fysioterapeutit, toimintaterapeutit ja muut psykofyysisestä asiakastyöstä kiinnostuneet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt. Myös kasvatus- ja opetusalan ammattilaisia voidaan harkita, jos paikkoja jää.

Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella. Opiskelijavalinnoissa painotetaan koulutusta, kliinistä työkokemusta ja / tai kokemusta psykofyysisestä työskentelystä sekä motivaatiota.

Kouluttaja

Psykiatrinen sairaanhoitaja, psykoterapeutti, kehopsykoterapeutti, työnohjaaja Riina Johansson ja psykoterapeutti, kehopsykoterapeutti, työnohjaaja, TtM Jaana Rajaveräjä

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on oppia

 • auttamaan asiakkaita havainnoimaan kehollisia kokemuksiaan
 • auttamaan asiakkaita sanoittamaan kehollisia kokemuksiaan
 • motivoimaan asiakkaita, joita kehollisen kokemuksen tarkastelu pelottaa tai arveluttaa
 • auttamaan asiakkaita säätelemään tunteitaan ja vireystilojaan
 • auttamaan asiakkaita löytämään uusia kehon järjestäytymisen tapoja ja selviytymiskeinoja, joiden avulla tulla toimeen vaikeiden oireiden kuten itsetuhoisuuden, syömishäiriöiden, riippuvuuksien ja traumaperäisten oireiden kuten takaumien ja dissosiaatiotilojen kanssa
 • auttamaan asiakkaita vaikuttamaan keholliseen olemiseensa ja ilmaisuunsa tavoilla, jotka mahdollistavat toimivamman vuorovaikutuksen muiden ihmisten kanssa
 • yhdistämään mindfulness-tekniikoita keholliseen työskentelyyn
 • huomioimaan verbaalisen kommunikaation lisäksi terapiasuhteen keholliset aspektit
 • kuljettamaan kehollista fokusta läpi terapiaprosessin.

Sisältö

Koulutus antaa kohtaamistyön ammattilaisille valmiuksia asiakkaan / potilaan kokonaisvaltaisempaan kohtaamiseen kehollisuus huomioonottaen. Eri suuntausten (kognitiivinen, ratkaisukeskeinen, psykodynaaminen, gestalt, perheterapia jne.) ammattilaiset voivat helposti yhdistää kehokeskeisen terapian työtapoja omaan viitekehykseensä.  

Suoritustapa ja aikataulut

Seminaari I: Kehollisten menetelmien yhdistäminen verbaaliseen terapiaan
9.–11.2.2023, to–la klo 9.00–16.00
 • Seminaarissa demonstroimme ja harjoittelemme erilaisia kehollisia tekniikoita. Painopiste on siinä, miten käytämme kehollisia menetelmiä verbaalisen terapiatyöskentelyn rikastamiseen ja syventämiseen. Seminaarissa opettelemme strukturoimaan kehollisia menetelmiä sisältävää terapiatuntia. Harjoittelun lisäksi valotetaan kehopsykoterapian / psykofyysisen psykoterapian teoreettista perustaa.
Seminaari II: Keholliset menetelmät ja vuorovaikutus
16.–18.3.2023, to–la klo 9.00–16.00
 • Psykofyysinen psykoterapia keskittyy auttamaan asiakkaita heidän tärkeissä vuorovaikutussuhteissaan: puolison, lapsen, muiden perheenjäsenten, ystävien tai kollegoiden kanssa. Lasten ja nuorten terapiassa keskitytään sekä vertaissuhteisiin että perhesuhteisiin. Tässä seminaarissa tarkastelemme sitä, miten terapeutti voi työskennellä yksilöterapiassa potilaan vuorovaikutussuhteiden kanssa. Käymme sekä kokemuksellisesti että teoreettisesti läpi terapeutin ja potilaan välistä suhdetta ja siihen liittyviä käsitteitä (transferenssi, vastatransferenssi, mentalisaatio, empatia).
Seminaari III: Keholliset menetelmät tunteiden säätelyssä
20.–22.4.2023, to–la klo 9.00–16.00
 • Keholliset menetelmät voivat olla erittäin hyödyllisiä tunteiden säätelyn opettelussa. Tässä seminaarissa opettelemme sitä, miten potilaita voi auttaa sietämään ja rauhoittamaan vaikeita tunteita ja vahvistamaan positiivisia tunteita. Tutustumme myös kehollisiin säätelykeinoihin, jotka voivat auttaa tulemaan toimeen vaikeiden oireiden, kuten itsetuhoisuuden, raivon tunteiden, päihdeongelmien ja paniikkikohtausten kanssa. Tutustumme itsesäätelyn että vuorovaikutteisen säätelyn käsitteisiin ja harjoittelemme säätelyä sekä potilaan auttamiseksi että terapeutin työssäjaksamisen tukemiseksi.
Seminaari IV: Traumaseminaari
25.–27.5.2023, to–la klo 9.00–16.00
 • Keholliset menetelmät tarjoavat erityisiä työtapoja työskentelyyn traumatisoituneiden potilaiden kanssa. Harjoittelemme keinoja, joiden avulla potilasta voidaan auttaa selviytymään takaumien, painajaisten, turtumustilojen ja traumaan liittyvän itsetuhoisen käytöksen kanssa. Kehollisin työtavoin voidaan myös oppia vireystilan säätelyä ja vakauttamista, työstää traumamuistoja sekä auttaa potilaita löytämään uudenlaisia toimintamalleja vuorovaikutussuhteissa traumaperäisten defensiivisten mallien sijaan. Tämän jakson alussa opiskelijat myös esittelevät toisilleen lukemaansa kirjallisuutta ja sen pohjalta kirjoittamansa referaatit.
Seminaari V: Lopputyö- ja lopetusseminaari
17.–19.8.2023, to–la klo 9.00–16.00
 • Tässä seminaarissa jaetaan kokemuksia ja oivalluksia koulutuksen kirjallisten lopputöiden pohjalta. Seminaarin tavoitteena on vetää yhteen aiemmissa seminaareissa ja kirjallisuuden pohjalta opittua sekä ideoida sitä, miten kukin voi soveltaa koulutuksen antia omassa työssään. Seminaari on koulutuksen viimeinen, joten toisena teemana on prosessin lopetus ja reflektointi. Teemme myös kokemuksellista, kehollista työskentelyä. Lopetusseminaariin kuuluu loppujuhla (iltajuhla pe) ja todistusten jako (la).

Opetusmenetelmät

Seminaarit perustuvat kokemukselliseen oppimiseen. Opiskelijat työskentelevät pareissa ja pienryhmissä harjoitellen erilaisia kehollisia työskentelymenetelmiä. Pienryhmätyöskentelyn kautta on mahdollista saada kokemuksia niin potilaan, terapeutin kuin havainnoijankin rooleista. Käytännön harjoittelun lisäksi opetus sisältää teoriaa, keskustelua ja opetuksellisia työskentelydemonstraatioita.

Seminaarien lisäksi koulutusvaatimuksiin kuuluu opitun reflektointiin ja harjoitteluun keskittyvät pienryhmätapaamiset (vähintään 4) seminaarien välillä, kirjallisuusreferaatin (1–2 s.) laatiminen sekä kirjallinen lopputyö (6–10 s.). Pienryhmiin jakautuminen ja aikataulujen sopiminen tapahtuu 1. seminaarissa.

Hinta

1950 € sisältäen koulutuksen ja luentomateriaalin; laskutetaan neljässä erässä

Ilmoittaudu

9.1.23 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Koulutukseen ilmoittaudutaan täyttämällä ilmoittautumislomake (linkki alla) sekä lähettämällä vapaamuotoinen hakemus Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan (PL 2437, 90014 Oulun yliopisto tai sähköpostitse eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi).

Hakemuksessa tulisi olla seuraavat tiedot:

 • nimi, osoite, puh., sähköposti, ammatti
 • mahdolliset aiemmat keholliset koulutukset
 • kokemus kehollisesta työskentelystä
 • motivaatio hakea tähän koulutukseen.

12.12. mennessä hakemuksensa toimittaneille ilmoitetaan valinnoista viikolla 50. Sen jälkeen tulleet hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Muistathan toimittaa vapaamuotoisen hakemuksesi heti ilmoittautumislomakkeen täyttämisen jälkeen.

Mikäli paikkoja on vapaana, koulutukseen voi hakea vielä hakuajan päätyttyä.

Ilmoittautuminen on sitova. 23.12.22 (tai paikan vastaanottamisen) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Kehopsykoterapiaa

Psykofyysinen psykoterapia eli kehopsykoterapia on kattonimike psykoterapioille, joiden keskiössä on keho-mieli –yhteyden huomioiminen. Ihminen nähdään kokonaisuutena, jossa keho ja mieli ovat erottamattomasti toisiinsa kytkeytyneitä, samoin ihminen nähdään osana ympäristöään ja suhteiden verkkoa. Kasvuympäristö, kulttuuri, kokemukset, ihmissuhteet ja elämäntilanne vaikuttavat yksilöön, yksilöt reagoivat toinen toisiinsa.
Psykofyysisessä psykoterapiassa voidaan puhumisen lisäksi työskennellä kehollisin menetelmin. Huomiota kiinnitetään kehotietoisuuteen ja sanattomaan vuorovaikutukseen. Ymmärrys autonominen hermoston toiminnasta ja vireystilan säätelystä on psykoterapian keskiössä. Psykoterapiasuhteessa kiinnitetään huomiota vuorovaikutteiseen tunnesäätelyyn ja tavoitteena on potilaan itsesäätelytaitojen kehittyminen.
Lue lisää Psykofyysinen psykoterapia ry:n sivuilta: http://www.psykofyysinenpsykoterapia.fi/