Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op

Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot

Aika ja paikka

12.9.2019–4.9.2020 (yht. 20 lähiopetuspäivää) Oulu

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta omien asiakkaidensa kanssa. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto. Koulutus toimii sosiaali- ja terveysalan ammatihenkilöiden täydennyskoulutuksena. Koulutus täydentää myös sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan alan perustutkintoa psykoterapeuttisten valmiuksien osalta ja antaa kelpoisuuden hakea yliopistolliseen psykoterapeuttikoulutukseen soveltuvan tutkinnon pohjalta. Koulutuksessa on huomioitu Valviran vaatimukset.

Kouluttaja

Psykoterapeutti VET, TtM Sarianna Virpikari

Sarianna on koulutukseltaan psykiatrinen sairaanhoitaja, sairaanhoidon opettaja, ratkaisukeskeisen vaativan erityistason ja kognitiivisen erityistason terapeutti. Hänellä on pitkäaikainen kokemus psykiatrisesta hoito- ja terapiatyöstä. Sariannalla on myös psykoterapian kouluttajan erityispätevyys.

Tavoitteet

Opinnot täydentävät sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammatillista tutkintoa psykoterapeuttisten valmiuksien osalta. Opintojen aikana perehdytään ihmisen psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen. Opiskelija oppii tunnistamaan ja erottelemaan psyykkisen häiriön muodot ja soveltamaan tietojaan käytännössä eri ikäryhmien kanssa työskennellessään sekä käyttämään psykoterapeuttisia työotteita ja terapeuttisen vuorovaikutuksen periaatteita.

Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on hyvät tiedot mielenterveyden palvelujärjestelmästä, laista ja asetuksista sekä hyvät tiedolliset valmiudet hakea psykoterapeuttikoulutukseen.

Tavoitteet:

 • antaa näkemys ihmisen kasvuun ja kehitykseen sekä psykiatriseen diagnostiikkaan
 • antaa näkemys psykoterapian viitekehyksiin ja niiden käyttämiin teorioihin ja käytäntöihin
 • antaa näkemys psykoterapiaan
 • lisätä psykoterapeuttisia valmiuksia
 • antaa perustaa psykoterapeuttiselle työtavalle

Koulutus on laajuudeltaan Valviran psykoterapeuttisten valmiuksien erikoisopinnoilta edellyttämä 30 op (800 t). Koulutus ei anna psykoterapeuttista pätevyyttä.

Sisältö

Teoriapäivät (aikataulu muuttunut!):
To–pe 12.–13.9.2019 klo 9.00–16.00
To–pe 21.–22.11.2019 klo 9.00–16.00
Ke–to 4.–5.12.2019 klo 9.00–16.00
Pe–la 24.–25.1.2020 klo 9.00–16.00
To–pe 13.–14.2.2020 klo 9.00–16.00
To–pe 2.–3.4.2020 klo 9.00–16.00
Ma–ti 4.–5.5.2020 klo 9.00–16.00
To–pe 21.–22.5.2020 klo 9.00–16.00
To–pe 20.–21.8.2020 klo 9.00–16.00
To–pe 3.–4.9.2020 klo 9.00–16.00

Koulutuksen sisältö:

 • Psykoterapia työmenetelmänä
 • Ihmisen kasvu ja kehitys
 • Psykiatrisen diagnostiikan perusteet: lapset, nuoret ja aikuiset
 • Psykoterapeuttiset vuorovaikutustaidot
 • Mitä psykoterapia on ja mitä on työnohjaus?
 • Mielenterveys ja sen järkkyminen
 • Oma persoona työvälineenä
 • Psykoterapeuttiset menetelmät
 • Eri psykoterapian viitekehykset:
  –   kognitiivinen psykoterapia
  –   ratkaisukeskeinen psykoterapia
  –   psykoanalyyttinen terapia
  –   perhe- ja pariterapiat
  –   psykofyysinen psykoterapia
 • Kriisit, traumat
 • Lapset ja nuoret terapiassa
 • Perheterapian perusteet
 • Paripsykoterapian perusteet
 • Psykoterapeuttina toimiminen
 • Potilaan hoitoon liittyvä lainsäädäntö
 • Mielenterveyttä koskeva lainsäädäntö sekä mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmä
 • Oma kehittämistyö

Toteutus
Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluina, johon sisältyy lähi- ja etäjaksoja sekä verkko-opiskelua. 30 opintopisteiden laajuiset opinnot kestävät yhden vuoden.

Koulutus sisältää kerran kuukaudessa toteutettavat teoriapäivät, kirjalliset tehtävät, yksilö- ja ryhmätyöt, kirjallisuuteen perehtymisen, vertaisryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä sekä oman kehittämistyön.

Lisätietoa: koulutussuunnittelija Eija Raatikainen, 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Hinta

2500 € sisältäen luentomateriaalin ja kahvitarjoilut

Ilmoittautuminen

Syksyllä 2020 alkavan koulutuksen aikataulu löytyy täältä.

------------

Koulutukseen ilmoittaudutaan täyttämällä ilmoittautumislomake (linkki alla) sekä lähettämällä vapaamuotoinen hakemus Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan (PL 2437, 90014 Oulun yliopisto tai sähköpostitse eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi)

Kerro hakemuksessasi

 • omat yhteystietosi, koulutustaustasi, työkokemuksesi ja mahdollinen nykyinen työyhteisösi;
 • miksi hakeudut koulutukseen ja mitkä ovat tavoitteesi.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Kurssi on täynnä. Voit ilmoittautua varasijalle.
The course is full. You can register for the waiting list.

TULOSSA

Rat­kai­su­kes­kei­nen ly­hyt­te­ra­peutti 20 op

Ly­hyt­te­ra­pi­a­kou­lu­tus pai­not­tuu rat­kai­su­kes­keis­ten me­ne­tel­mien ja te­o­ri­an pe­rus­tei­siin. Kou­lu­tuk­ses­sa pe­reh­dy­tään rat­kai­su­kes­kei­syy­teen, sen fi­lo­so­fi­aan ja työs­ken­te­ly­ta­poi­hin sekä me­ne­tel­miin. Kou­lu­tus on tai­to­pai­not­teis­ta ja yh­teis­toi­min­nal­lis­ta op­pi­mis­ta, joka an­taa val­miu­det toimia ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina ja ja soveltaa rat­kai­su­kes­keis­iä me­ne­tel­miä omas­sa am­ma­tis­sa.

Koulutus on suunnattu Psykoterapeuttiset valmiudet -koulutuksen suorittaneille.

Koulutuksen toteutus:

 • 12 lähi­o­pe­tus­päi­vää
 • oman työn ke­hit­tä­mis­han­ke
 • asi­a­kas­työ 50 t ja sii­hen liit­ty­vä ref­lek­tio
 • pien­ryh­mä­työn­oh­jaus (5 x 2 t)
 • ver­tais­ryh­mä­ta­paa­mi­set (8 x 2 t)
 • sy­ven­tä­vä kir­jal­li­suus
 • kirjallisuusreferaatit
 • oma kehittämistyö ratkaisukeskeiseen teoriaan liitettynä

Lisätietoa: koulutussuunnittelija Eija Raatikainen, puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi