Rahoitusmarkkinat 5 op (OY) - ay724108P

Kurssi voidaan liittää seuraaviin kokonaisuuksiin:
-Kauppatiede, avoimen väylä
-Kauppatieteiden sivuaineopinnot, perusopinnot 25 op

Aika ja paikka

Kurssi järjestetään etäopetuksena.
Tiedot tarkentuvat myöhemmin.

Kouluttaja

KTT Mirjam Lehenkari

Tavoitteet

Opintojakso toimii johdantona rahoitusmarkkinoiden toimintaan. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata pääpiirteissään rahoitusmarkkinoiden rakenteen ja yleiset toimintaperiaatteet sekä tunnistaa erityyppisiä rahoitusinstrumentteja ja niiden ominaispiirteitä.

Sisältö

1) rahoitusmarkkinoiden ja -instituutioiden rooli taloudessa,
2) tavallisimmat rahoitusinstrumentit, niiden ominaisuudet ja hinnoittelun perusteet,
3) osakemarkkinat, joukkovelkakirjamarkkinat, pankkien liikkeelle laskemat arvopaperit, valtion liikkeelle laskemat arvopaperit, johdannaismarkkinat, rahastot, private equity

Toteutustavat

Ilmoitetaan myöhemmin

Oppimateriaali

Kallunki, Martikainen & Niemelä: Ammattimainen sijoittaminen (8., uudistettu painos), Alma Talent. Saatavilla E-kirjana.
Pilbeam: Finance & Financial Markets (3. painos), Palgrave Macmillan;
muu luennoilla ilmoitettava materiaali

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Luento- ja kirjallisuuskuulustelu

Tentti

Järjestetään sähköisesti (tenttiaika ja -tapa tarkentuu myöhemmin)

Arviointiasteikko

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Työelämäyhteistyö

Rahoitusmarkkinoiden yleisten toimintamekanismien ymmärrys sekä talouden eri toimijoiden moninaisten funktioiden tuntemus.

Hinta

98 €