Rahoitusmarkkinat 5 op (OY) - ay724108P

Kurssi voidaan liittää seuraaviin kokonaisuuksiin:
-Kauppatiede, avoimen väylä
-Kauppatieteiden sivuaineopinnot, perusopinnot 25 op

Aika ja paikka

Viikot 37-42

Pakollinen infoluento (Zoomin kautta) kurssin alussa ti 8.9.2020 klo 17.15-20.00,
jatko-ohjeistus Moodlessa.

Kurssi järjestetään etäopetuksena (Moodle, Zoom)

Kouluttaja

KTT Mirjam Lehenkari

Ph.D Pentti Pikkarainen

KTK Ville Ristola

Tavoitteet

Opintojakso toimii johdantona rahoitusmarkkinoiden toimintaan. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata pääpiirteissään rahoitusmarkkinoiden rakenteen ja yleiset toimintaperiaatteet sekä tunnistaa erityyppisiä rahoitusinstrumentteja ja niiden ominaispiirteitä.

Sisältö

1) rahoitusmarkkinoiden ja -instituutioiden rooli taloudessa,
2) tavallisimmat rahoitusinstrumentit, niiden ominaisuudet ja hinnoittelun perusteet,
3) osakemarkkinat, joukkovelkakirjamarkkinat, pankkien liikkeelle laskemat arvopaperit, valtion liikkeelle laskemat arvopaperit, johdannaismarkkinat, rahastot, private equity

Oppimateriaali

Kallunki, Martikainen & Niemelä: Ammattimainen sijoittaminen (8., uudistettu painos), Alma Talent. Saatavilla E-kirjana.
Pilbeam: Finance & Financial Markets (3. painos), Palgrave Macmillan;
muu luennoilla ilmoitettava materiaali

Suoritustapa

Kurssipäiväkirja

Arviointiasteikko

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Työelämäyhteistyö

Rahoitusmarkkinoiden yleisten toimintamekanismien ymmärrys sekä talouden eri toimijoiden moninaisten funktioiden tuntemus.

Hinta

98 €

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru