Rahoitusmarkkinat 5 op (OY) - AY724108P

Kurssi voidaan liittää seuraaviin kokonaisuuksiin:
-Kauppatiede, avoimen väylä
-Kauppatieteiden sivuaineopinnot, perusopinnot 25 op

Aika ja paikka

Tiistaisin ja torstaisin ajalla 6.9.-13.10.2022 17.15-20.00

Kurssi järjestetään muuten etäopetuksena (Moodle, Zoom), tentti on yliopiston Examissa.

Kohderyhmä

Avoimen yliopiston opiskelijat ja sivuaineopiskelijat

Kouluttaja

KTM Juhani Raatikainen

Tavoitteet

Opintojakso toimii johdantona rahoitusmarkkinoiden toimintaan. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata pääpiirteissään rahoitusmarkkinoiden rakenteen ja yleiset toimintaperiaatteet sekä tunnistaa erityyppisiä rahoitusinstrumentteja ja niiden ominaispiirteitä.

Sisältö

1) rahoitusmarkkinoiden ja -instituutioiden rooli taloudessa,
2) tavallisimmat rahoitusinstrumentit, niiden ominaisuudet ja hinnoittelun perusteet,
3) osakemarkkinat, joukkovelkakirjamarkkinat, pankkien liikkeelle laskemat arvopaperit, valtion liikkeelle laskemat arvopaperit, johdannaismarkkinat, rahastot, private equity

Toteutustavat

Etäopetus: luentoja (36 h), itsenäistä opiskelua (94 h), tentti (3 h)

Suoritustapa

Sähköinen tentti

Arviointiasteikko

0-5

Hinta

98 €

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru