Rahoitusmarkkinat 5 op (OY) - ay724108P

Kurssi voidaan liittää seuraaviin kokonaisuuksiin:
-Kauppatiede, avoimen väylä
-Kauppatieteiden sivuaineopinnot, perusopinnot 25 op

Aika ja paikka

Tiistaisin ja torstaisin ajalla 3.9.-10.10.2019 klo 17.15-20.00

Opetus järjestetään Oulun yliopistolla Linnanmaalla.

Kouluttaja

KTT Mirjam Lehenkari

Tavoitteet

Opintojakso toimii johdantona rahoitusmarkkinoiden toimintaan. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata pääpiirteissään rahoitusmarkkinoiden rakenteen ja yleiset toimintaperiaatteet sekä tunnistaa erityyppisiä rahoitusinstrumentteja ja niiden ominaispiirteitä.

Sisältö

1) rahoitusmarkkinoiden ja -instituutioiden rooli taloudessa, 2) tavallisimmat rahoitusinstrumentit, niiden ominaisuudet ja hinnoittelun perusteet, 3) osakemarkkinat, joukkovelkakirjamarkkinat, pankkien liikkeelle laskemat arvopaperit, valtion liikkeelle laskemat arvopaperit, johdannaismarkkinat, rahastot, private equity.

Järjestämistapa

Luentoja (36 h), itsenäistä opiskelua (94 h), tentti (3 h)

Suoritustapa

Luento- ja kirjallisuuskuulustelu

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Kurssi on osa Johdatus kauppatieteisiin -moduulia.

Tentti

Tenttipäivät ovat pe 18.10.2019, pe 10.1. ja pe 14.2.2020 klo 17.00-20.00.
Tenttiin ilmoittaudutaan kesäyliopiston tenttikalenterin kautta viimeistään 14 vrk ennen tenttiä.

Arviointi

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Oppimateriaali

Pilbeam: Finance & Financial Markets (3. painos), Palgrave Macmillan, lisäksi muu luennoilla ilmoitettava materiaali.

Hinta

98 €