Ranskan alkeiskurssi I, 5 op (OY) - ay904016Y (etäopinnot)

Aika ja paikka

Ti 18.1.-19.4.22 (ei vk 10) klo 16.30-19.45 (52 t)

Opetus järjestetään etäopetuksena Zoomissa.

Kouluttaja

FT Maritta Riekki

Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija
- osaa kertoa itsestään ja viestiä yksinkertaisesti jokapäiväisissä tilanteissa
- osaa tehdä yksinkertaisia kysymyksiä ja antaa lyhyitä vastauksia
- osaa tervehtiä ja käyttää yleisimpiä kohteliaisuusfraaseja
- osaa pyytää toistamaan ja hidastamaan puhetta
- ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta jokapäiväisistä asioista tutuissa ja ennakoitavissa arkitilanteissa
- osaa ääntää ymmärrettävästi.

Sisältö

Kurssin perusrungon muodostavat keskeiset ranskan kielen kieliopin rakenteet ja keskeinen perussanasto, kuuntelu-, lukemis- ja ääntämisharjoitukset sekä keskustelu- ja kirjoitelmaharjoitukset. Aihepiirien valinnassa on otettu huomioon sekä arkipäivän että työelämän kielitaitotarpeet. Käsiteltäviä aihepiirejä ovat esim. itsestä kertominen, omat mielenkiinnon kohteet ja harrastukset, päivän suunnitelmista keskusteleminen, ehdottaminen, suostuminen ja kieltäytyminen. Rakenteista tulevat esiin mm. tavallisimmat preesensin ja lähifutuurin verbimuodot, substantiivin suku ja luku, epämäärainen ja määräinen artikkeli, kielteiset ja myönteiset lauseet, kysymyslauseet.

Taitotaso

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1

Edeltävät opinnot

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole lukeneet aikaisemmin ranskaa.

Suoritustapa

Opetus 52 t ja itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen). Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää, että opiskelija osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja että hän suorittaa annetut tehtävät sekä loppukuulustelun hyväksytysti.

Kirjallisuus

Tekstikirja: Édito Méthode de francais, Niveau A1 (Unités 1,2,3,4)
Harjoituskirja: Édito Cahier d'activities, Niveau A1 (Unités 1,2,3,4)
Kustantaja molemmissa: Editions Didier

Arviointi

Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1-5. Halutessaan opiskelija voi saada opintorekisteriin arvosanan "hyväksytty".

Tentti

Ilmoitetaan myöhemmin

Hinta

160 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot on kirjattu HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittautuminen

10.1.22 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Merja Kuure
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru