RAPEVA® – Ratkaisukeskeinen perhevalmentaja –koulutus 10 op

29.08.2023–01.12.2023 Verkossa

Perhevalmentaja toimii valmentajana perheissä, joilla on haasteita toiminnanohjauksen taitojen kanssa ja/tai perheenjäsenellä on neuropsykiatrisia haasteita. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa antaa valmentajalle kannustavia, konkreettisia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen ja ongelmien ratkaisuun.

Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa pyritään ohjaamaan asiakasta ja hänen verkostoaan ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen toimintaan. Syiden ja syyllisten etsimisen sijaan ratkaisukeskeisten menetelmien avulla keskitytään asiakkaan aikaisempiin onnistumisiin, hänen vahvuuksiinsa sekä piilevien voimavarojen käyttöönottoon ja myönteisten tunnekokemusten lisääntymiseen.

Aika ja paikka

29.8.–1.12.2023 verkossa

Koulutukseen osallistutaan etänä omalla laitteella (Zoom-alusta). Tarkemmat ohjeet lähetetään osallistujille sähköpostilla koulutuskutsussa.

1. jakso ti 29.8.23
2. jakso ke 27.–to 28.9.23
3. jakso ti 31.10.23
4. jakso pe 1.12.23

Kohderyhmä

Koulutus on kohdennettu erityisesti henkilöille, joilla on jo kokemusta/koulutusta ratkaisukeskeisestä työotteesta. Koulutus soveltuu hyvin jatkokoulutukseksi esim. ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutuksen käyneille.

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten, -nuorten ja heidän perheidensä parissa. Koulutus soveltuu hyvin mm. eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, varhaiskasvatuksen henkilöstölle sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali ja terveysalan ammattilhenkilöille, jotka toimivat perheiden kanssa.

Suositellaan, että pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään 2. asteen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta, perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä. Suositellaan, että hakijalla on perustiedot ja -opinnot sekä kokemusta ratkaisukeskeisestä työotteesta.

Kouluttaja

Koulutuksen pääkouluttajana toimii Teija Paajanen
Yhteisöpedagogi (AMK), ekspressiivinen taideterapeutti, mielenterveyshoitaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, ratkaisukeskeinen perhevalmentaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja STOry

Pääkouluttaja vastaa koulutusmateriaalista, lähijaksojen koulutuksesta, tehtävien vastaanottamisesta sekä kommentoimisesta.

Koulutuksessa vierailee lisäksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja, ratkaisukeskinen työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja Tarja Seppälä.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuolista tietoa ja käytännön keinoja työskenneltäessä perheiden kanssa, joissa on erityislapsia tai -nuoria. Kantava kysymys on: miten mahdollistamme, että perhe saa taitonsa käyttöön? Koulutuksen tavoitteena on työstää ja ohjata perheen sisäistä vuorovaikutusta sekä perhevalmennuksen prosessia. Oman asiantuntijuuden ja oan valmentajaminän kehittämistä sekä hiljaisen tiedon jakamista harjoitetaan tiiviisti koko koulutuksen ajan.

Tavoitteena on syventää opiskelijalla jo olemassa olevaa tietoa ja taitoa ratkaisukeskeisyydestä sekä vahvistaa voimavarasuuntautunutta ja arvostavaa työotetta. Samoin tavoitteena on vahvuuksien, sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen vahvistamista, työstämistä sekä vahvistamista.

Sisältö

1. lähijakso

 • Ratkaisukeskeisyyden ja arvostavan vuorovaikutuksen syventäminen

2. lähijakso

 • Perhe... mikä perhe on?
 • Perhevalmennuksen prosessi
 • Narratiivisuus, perheen tarinat

3. lähijakso

 • Tunnetaidot: tunnekieli, sanaton viestintä
 • Sosiaaliset taidot: itsetuntemus, identiteetin vahvistaminen

4. lähijakso

 • Verkostot; yhteistyö viranomaisten kanssa, laki, palvelut
 • Kokoavaa toiminnallista harjoittelua

Jokaisella lähijaksolla on asiantuntija-alustus, ryhmätyöskentelyä ja toiminnallisia harjoituksia.

Itsenäinen opiskelu etäjaksoilla sisältää:

 • valmennusharjoittelu perheen kanssa (vähintään 5 tapaamista)
 • kirjalliset välitehtävät
 • vertaisryhmätyöskentely
 • valmennusasikkaan prosessikuvaus

Hinta

1300 € sisältäen koulutuksen sekä koulutusmateriaalin sähköisenä

Ilmoittaudu

13.8. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Tiedustelut:

Koulutussuunnittelija
Johanna Riekki
p. 040 753 5716
johanna.riekki@kuusamo.fi