Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 20 op SYKSY 2022

06.09.2022–16.10.2023 Oulu

Kiin­nos­taa­ko si­nua ly­hyt­te­ra­peut­ti­nen työ­ote? Kou­lu­tus an­taa val­miu­det to­teut­taa ly­hyt­te­ra­peut­tis­ta työ­ta­paa omas­sa työs­sä ja tar­jo­aa vä­li­nei­tä käy­tän­nön työ­hön.

Aika ja paikka

6.9.2022–16.10.2023 Oulu

Koulutus sisältää yht. 10 koulutuspäivää, joista osa toteutaan lähiopetuksena ja osa etäopetuksena.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta omien asiakkaidensa kanssa.

Edellytyksenä koulutukseen osallistumiselle ovat aikaisemmin suoritetut Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op -opinnot. Valmiusopintoja järjestetään Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa vuosittain, tutustu syksyllä 2022 alkavaan koulutukseen:

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 20 op -opinnot aloitetaan myös syksyllä 2023, aikataulu julkaistaan myöhemmin. Jos sinulta vielä puuttuvat valmiusopinnot, ehdit suorittaa ne ennen vuonna 2023 alkavaa lyhytterapiakoulutusta.

Kouluttaja

Psykoterapeutti VET, TtM Sarianna Virpikari

Sarianna on koulutukseltaan psykiatrinen sairaanhoitaja, sairaanhoidon opettaja, ratkaisukeskeisen vaativan erityistason ja kognitiivisen erityistason terapeutti, työnohjaaja (STOry), seksuaalineuvoja ja EMDR-terapeutti. Hänellä on pitkäaikainen kokemus psykiatrisesta hoito- ja terapiatyöstä. Sariannalla on myös psykoterapian kouluttajan erityispätevyys.

Tavoitteet

Koulutuksen jälkeen opiskelija

 • Ymmärtää ratkaisukeskeisen lyhytterapian taustafilosofian
 • Tuntee lyhytterapiaprosessin ja osaa soveltaa sitä omassa työssään
 • Tuntee ratkaisukeskeiset haastattelumenetelmät ja osaa hyödyntää niitä omassa työssään
 • Osaa soveltaa ratkaisukeskeisen lyhytterapian menetelmiä
 • Tuntee mielenterveyden häiriöiden hoitoon soveltuvat ratkaisukeskeiset menetelmät

Koulutuskokonaisuus antaa yhdessä psykoterapeuttiset valmiudet -opintojen kanssa valmiudet käyttää ratkaisukeskeisiä lyhytterapeuttisia menetelmiä asiakastyössä. Koulutus antaa ratkaisukeisen lyhytterapiapätevyyden, joka ei ole Valviran vahvistama terveydenhuollon ammattinimike.

Sisältö

Ly­hy­te­ra­pi­a­kou­lu­tus pai­not­tuu rat­kai­su­kes­keis­ten me­ne­tel­mien ja te­o­ri­an pe­rus­tei­siin. Kou­lu­tuk­ses­sa pe­reh­dy­tään rat­kai­su­kes­kei­syy­teen, sen fi­lo­so­fi­aan ja työs­ken­te­ly­ta­poi­hin sekä me­ne­tel­miin. Kou­lu­tus on tai­to­pai­not­teis­ta ja yh­teis­toi­min­nal­lis­ta op­pi­mis­ta, joka an­taa val­miu­det ly­hyt­te­ra­peut­ti­seen työs­ken­te­lyyn ja rat­kai­su­kes­keis­ten me­ne­tel­mien so­vel­ta­mi­seen omas­sa am­ma­tis­sa.

Ope­tus jär­jes­te­tään moni­muo­to­kou­lu­tuk­se­na, jo­hon si­säl­tyy lähi­o­pe­tus­ta 10 päivää, pien­ryh­mä­o­pe­tus­ta, it­se­näi­siä har­joi­tuk­sia, ver­tais­ryh­mä­työs­ken­te­lyä lähi­jak­so­jen vä­lis­sä sekä kir­jal­li­sia tehtäviä.

Ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin koulutus (20 op) sisältää kokonaisuudet

 • oman työn kehittämishanke
 • asiakastyö 50 t ja siihen liittyvä reflektio
 • pienryhmätyönohjaus (5 x 2 t)
 • vertaisryhmätapaamiset (8 x 2 t)
 • syventävä kirjallisuus
 • kirjallisuusreferaatit
 • oma kehittämistyö ratkaisukeskeiseen teoriaan liitettynä

Ti 6.9.2022 klo 9.00–16.00
Ma 14.11.2022 klo 9.00–16.00
Ke 18.1.2023 klo 9.00–16.00
Ti 14.2.2023 klo 9.00–16.00
Ma 13.3.2023 klo 9.00–16.00
Ke 12.4.2024 klo 9.00–16.00 (peruttu, uusi aika ilmoitetaan myöhemmin)
Ti 16.5.2023 klo 9.00–16.00
Ma 12.6.2023 klo 9.00–16.00
Ti 5.9.2023 klo 9.00–16.00
Ma 16.10.2023 klo 9.00–16.00

Lisätietoa: koulutussuunnittelija Eija Raatikainen, puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Huomioitavaa

Kerro ilmoittautumislomakkeen lisätietoa-kohdassa, missä ja milloin olet suorittanut Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op -koulutuksen.

Hinta

1900 €, josta maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä varausmaksuna 100 €. Varausmaksua ei palauteta, jos perut ilmoittautumisesi (poikkeuksena tilanne, ettei opiskelijaa hyväksytä koulutukseen).

Jotta ilmoittautumisesi tulee voimaan, täytyy varausmaksun olla maksettuna. Voit maksaa sen verkkomaksulla ilmoittautumisen jälkeen.

Koulutus laskutetaan viidessä erässä. Hinta sisältää koulutuksen ja sähköisen materiaalin.

Ilmoittaudu

9.8. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Koulutus on täynnä, voit halutessasi ilmoittautua koulutukseen varasijalle.

Aloitamme syyskuussa (29.9.) myös toisen lyhytterapeuttikoulutuksen, lisätietoa löydät täältä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Kurssi on täynnä. Voit ilmoittautua varasijalle.
The course is full. You can register for the waiting list.