Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op SYKSY 2022

15.09.2022–28.03.2023 Oulu

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka kohtaavat työssään erityistä tukea tarvitsevia lapsia, nuoria tai aikuisia.

Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina joko yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijoina ja tukena työyhteisössään. Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen laatukriteerit.

Aika ja paikka

15.9.2022–28.3.2023 Oulu

Osa lähiopetuksesta voidaan tarvittaessa järjestää etäopetuksena.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka kohtaavat työssään erityistä tukea tarvitsevia lapsia, nuoria tai aikuisia. Esimerkkejä soveltuvista ammattiryhmistä ovat opettajat, erityisopettajat, eri alojen terapeutit, sairaanhoitajat sekä sosiaali- ja terveysalan ohjaajat ja avustajat.

Koulutus antaa hyvän perustan kaikille henkilöille, jotka työskentelevät arjen- ja elämänhallinnan vaikeuksista kärsivien asiakkaiden parissa.

Koulutukseen osallistuvilta edellytetään vähintään sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan perustutkintoa. Tapauskohtaisesti myös muu tutkinto voidaan hyväksyä, jos osallistujalla on riittävästi työkokemusta vastaavista tehtävistä. Kerro ilmoittautumislomakkeen lisätietoa-kohdassa koulutuksesi perustutkinto.

Kouluttaja

Koulutuksen pääkouluttajana ja johtajana toimii erikoissairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja, psykoterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja -kouluttaja, sosiaalipsykologi, VTM Leena Mannström.

Leenalla on monipuolinen kokemus työskentelystä ADHD-aikuisten, -nuorten, -lasten ja -perheiden kanssa. Hän käyttää työssään päivittäin ratkaisukeskeisen valmennuksen menetelmiä erilaisten asiakasryhmien kanssa. Pääkouluttaja on ollut vuosina 2003–2005 ADHD-liitossa kuntoutuspäällikkönä. Tällöin hän oli yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa tuomassa valmentavaa työotetta neuropsykiatristen ihmisten kanssa työskentelyyn. Tämän jälkeen Leena ollut kehittämässä neuropsykiatrista valmennusta voimaannuttavaan ja ratkaisukeskeiseen suuntaan.

Erityisasiantuntijat:

 • Lastenpsykiatrian erikoislääkäri (lasten psykoterapian erityispätevyys, kognitiivinen terapia), NLP-Practitioner Anita Puustjärvi. Puustjärvi pitää yhden kokopäivän koulutuksen aiheesta Neuropsykiatristen erityisvaikeuksien diagnosointi, hoito ja kuntoutus sekä uusinta tutkimustietoa ADHD:sta, autismin kirjon oreyhtymistä sekä Tourettesta. Puustjärvi on toiminut ADHD-käypähoito-suosituksen laatimisen asiantuntijajäsenenä.
 • Positiivisen psykologian ja resilienssin asiantuntija, sosiaalipsykologi VTM, vaativan erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, työnohjaaja Krisse Lipponen. Resilienssi arjessa kirjan kirjoittaja Krisse Lipponen tuo esiin, miten voidaan ammattilaisina vahvistaa nepsy-ihmisten myönteistä elämänpolkua ja saada vahvuudet esiin.
 • Kokemusasiantuntijat, joilla on omakohtainen kokemus neuropsykiatrisista pulmista (autismikirjo, tourette, ADHD-aikuinen, -lapsi ja -nuori) ja niiden vaikutuksesta perheeseen:
  Nepsy-valmentaja, sosionomi Niina Piira sekä kokemusasiantuntijat Jarmo Hauru, Pia Heinonen, Reetta Korhonen, JP Kurvi, Joakim von Zansen ja erityislastentarhanopettaja Sari von Zansen

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa hyvät perustiedot ADHD:sta, autisminkirjon oireyhtymistä ja Tourettesta. Riittävä perustiedon hallinta mahdollistaa voimaannuttavan työskentelyn erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden kanssa. Koulutuksesta saa myös menetelmiä toimia voimavaroja sekä yhteistyötä tukevalla tavalla moniammatillisissa tiimeissä sekä verkostoissa.

Oman työn kehittämisen lisäksi koulutus on voimaannuttava tarjotessaan monenlaisia näkökulmia osallistujan henkilökohtaiseen elämään.

Koulutuksen sisältö noudattaa Neuropsykiatriset valmentajat ry:n laatusuosituksia ja mahdollistaa Neuropsykiatrinen valmentaja -nimikkeen käytön valmistumisen jälkeen.

Koulutus

 • antaa tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä
 • syventää osallistujien ohjaus- ja valmentamisen taitoja voimavara-ratkaisukeskeisen lähestymistavan viitekehyksessä
 • tarjoaa monipuolisen tietopaketin, joka sisältää konkreettisia keinoja ja välineitä käytännön haastaviin työtilanteisiin
 • antaa pätevyyden käyttää neuropsykiatrinen valmentaja -nimikettä

Opiskelija

 • omaksuu uusimman tiedon kehityksellisistä neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista (ADHD, autismikirjon oireyhtymät, Tourette) ja niiden liitännäisoireista (mm. masennus, päihteiden käyttö)
 • tunnistaa haasteet ja osaa ohjata voimaannuttavasti neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista kärsivää henkilöä
 • osaa puuttua asiakkaan keskeisiin ongelmiin rakentavalla tavalla käyttäen voimaannuttavan ohjaamisen keinoja ja menetelmiä, jotka pohjautuvat voimavara- ja ratkaisukeskeiseen viitekehykseen
 • osaa hyödyntää hyviä olemassaolevia käytäntöjä ja kehittää asiakaskohtaisia yhteistyömalleja sekä monen toimijan ympäristössä (julkinen sektori, yritykset, kolmas sektori) että neuropsykiatristen asiantuntijaverkostojen kanssa
 • saa valmiuksia hyödyntää neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmiä omassa työssään, kehittää omaa työtään ja työhteisöä sekä moniammatillista tiimiä

Sisältö

KOULUTUKSEN RAKENNE JA TOTEUTUS
Koulutuksessa on kuusi kahden päivän lähiopiskelujaksoa (yht. 12 lähiopetuspäivää):

Jakso I
To–pe 15.–16.9.2022 klo 9.00–16.00
Jakso II
To–pe 20.–21.10.2022 klo 9.00–16.00
Jakso III
To–pe 8.–9.12.2022 klo 9.00–16.00
Jakso IV
To–pe 12.–13.1.2023 klo 9.00–16.00
Jakso V
To–pe 16.–17.2.2023 klo 9.00–16.00
Jakso VI
Ma–ti 27.–28.3.2023 klo 9.00–16.00

Kontaktiopiskelu sisältää:

 • asiantuntija-alustuksia ja luentoja
 • yhteistoiminnallisia käytännön harjoituksia
 • workshop-tyyppistä työskentelyä
 • työnohjausta vertaisryhmissä

Itsenäinen opiskelu sisältää:

 • omien osaamis- ja kehittymistavoitteiden määrittelyä ja oman HEKS:in laatiminen
 • henkilökohtaiset oppimistehtävät liittyen opiskelujaksojen teemoihin ja niiden soveltaminen omaan työhön ohjattaviin asiakkaisiin soveltaen
 • perehtyminen alan kirjallisuuteen ja kirjallisuusreflektio
 • vertaisryhmätyöskentely; itsenäisesti toimivat, ohjeistetut vertaisryhmät lähiopiskelujaksojen välillä, yht. 4 kertaa
 • vertaisryhmätyöskentelyyn liittyvät välitehtävät
 • oma valmennusasiakas ja siihen liittyvä valmennusharjoittelu
 • kehittymispäiväkirja-työskentely; oman oppimisen ja kokemusten reflektointi ja tallentaminen
 • kehittämistyön tekeminen omassa työssä tai työyhteisössä
  - kehittämistehtävä tehdään ja sitä arvioidaan koko oppimisprosessin ajan ja se tukee näin osallistujan oman työn, työpaikan ja / tai verkoston kehittämistä
 • menetelmäportfolion kokoaminen annettujen ohjeiden ja linkkien avulla

Koulutuksessa on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle.

KOULUTUKSEN KESKEISET SISÄLTÖALUEET

 • Mistä neuropsykiatrisessa valmennuksessa on kysymys? Miksi neuropsykiatrista valmennusta tarvitaan?
 • Perustietoa neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista
 • Neuropsykiatristen erityisvaikeuksien diagnosointi, hoito ja kuntoutus sekä uusinta tutkimustietoa ADHD:sta, autismin kirjon oireyhtymistä sekä Tourettesta
 • Neuropsykiatrisiin erityisvaikeuksiin liittyvät tavallisimmat liitännäisdiagnoosit (uni-valverytmin häiriöt, mielenterveys- ja päihdeongelmat, syrjäytyminen ja kriminalisoituminen)
 • Toiminnanohjauksen ongelmien vaikutus arkeen; käytettävissä olevat apuvälineet ja keinot
 • Tarkkaavaisuushäiriöinen lapsi / nuori koulussa; keinoja ja menetelmiä koulutyön tukemiseen
 • Muksuoppi
 • Tulistuvat lapset
 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyden menetelmät
 • Tarinan voima - narratiivisesta menetelmästä keinoja ohjaukseen
 • Arvostava ja voimaannuttava vuorovaikutus
 • Positiivinen psykologia ja vahvuuksien käyttö
 • Mindfulness ja itsemyötätunto
 • Haastavat / erilaiset asiakastilanteet
 • Ahdistuneisuushäiriöt sekä pakko-oireet ja OCD
 • Stressi ja sen vaikutukset
 • Ryhmän valmentaminen
 • Yhteistyö perheen ja läheisten kanssa sekä heidän jaksamisensa tukeminen
 • Valmentavan ohjauksen ja ratkaisukeskeisten menetelmien jalkauttaminen omaan työhön ja työyhteisöön

Hinta

2200 € sisältäen sähköisen luentomateriaalin; laskutetaan kuudessa erässä

Hinta sisältää myös 15.8.2022 ilmestyvän kirjan Nepsy-opas. Tukea neuropsykiatrisiin haasteisiin.

Kirja pohjautuu positiiviseen psykologiaan ja ratkaisukeskeisiin menetelmiin, joissa korostuvat esimerkiksi itsemyötätunto, resilienssi ja mindfulness. Opas tarjoaa tutkittua tietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä ja hyviä käytänteitä arjen eri tilanteisiin. Teosta elävöittävät kokemusasiantuntijoiden tarinat. Nepsy-opas toimii käsikirjanomaisena apuna arjen haastavien tilanteiden selvittämisessä. Kirja on toteutettu yhteistyössä Suomen Tourette- ja OCD-yhdistys ry:n kanssa.

Teoksen toimittajina ovat FM, lehtori, Suomen Tourette- ja OCD-yhdistyksen toiminnanjohtaja Tuula Savikuja ja lastenpsykiatrian erikoislääkäri, Kuopion yliopistollisen sairaalan lastenpsykiatrian linjajohtaja Anita Puustjärvi. Muut kirjoittajat (mm. Leena Mannström) ovat sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan ammattilaisia.

Ilmoittaudu

29.8. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Kurssi on täynnä. Voit ilmoittautua varasijalle.
The course is full. You can register for the waiting list.

Lisätietoa

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä, joka on suunnattu asiakkaille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia.  

Neuropsykiatrinen terminä viittaa psykiatriseen oireistoon, jolle tyypillistä on neurologinen alkuperä. Neuropsykiatrisista oireyhtymistä tunnetuimpia ovat tarkkaavuuden ja aktiivisuuden häiriö ADHD ja ADD, Aspergerin syndrooma sekä Touretten oireyhtymä. Neuropsykiatrinen oireyhtymä- käsitteen alle mahtuu hyvin laaja kirjo erityyppisiä oireita ja niiden ilmenemismuotoja. Neuropsykiatristen oireiden taustalla vaikuttavat biologiset tekijät ovat usein synnynnäisiä, mutta ne voivat myös olla seurausta jostain vammasta, esimerkkinä aivovammapotilaat. Jotkut neuropsykiatrisiksi luokiteltavat oireet voivat alkaa myös aikuisiällä.

Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitoja, uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä sekä myönteisen elämänpolun rakentumista. Valmennuksen avulla pyritään opettelemaan uusia toimintatapoja mahdollisimman hyvän itsenäisen elämän hallitsemiseen. Valmennuksen kohteena voi olla melkein mikä tahansa elämän osa-alue itsensä ja kodista huolehtimisesta aina seurustelusuhteeseen.

Neuropsykiatriseen valmennukseen on mahdollista saada maksusitoumus sosiaalitoimesta tai terveydenhuollosta.

Lue lisää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n sivuilta.