Ratkaisukeskeinen nuorisoterapeutti / -valmentaja 20 op 2024

25.01.2024–18.12.2024 Oulu

Ratkaisuja nuorten mielenterveydelliseen ahdinkoon sekä uudenlaisia ja tehokkaita tukimalleja nuorten varhaisen tuen palveluille.

Aika

25.1.–18.12.2024

Paikka

Oulu

Kohderyhmä

Nuorten kanssa työskentelevät

Ilmoittautuminen

8.1.24

Hinta

2300 €

Lisätietoja

Riitta Niku, riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi, 044 465 2201

Aika ja paikka

25.26.1.24
18.3.24
18.4.24
17.5.24
16.8.24
30.9.24
29.10.24
18.11.24

18.12.24

Koulutuspäiviä on yhteensä 10 ja niiden kesto on klo 9.00–16.00. Koulutus toteutuu Oulussa, tarkempi paikka ilmoitetaan sähköpostiin lähetettävässä kutsussa.

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita ratkaisukeskeisistä lyhytterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta nuorten kanssa. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, korkeakoulun tai muun soveltuvan alan tutkinto. Koulutukseen osallistuminen edellyttää mahdollisuutta työskennellä nuorten kanssa.

Kouluttaja

Koulutusjohtajana toimii Sirkku Ruutu
Sirkku on PsM, psykologi, KM, opettaja, MCC-Coach (ICF), Vuoden Coach 2016, kouluttajapsykoterapeutti (VET, Valvira, Kela), kognitiivinen lyhytterapeutti, johdon työnohjaaja ja työnohjaajakouluttaja (MIF, STOry), tietokirjailija (useita itsensä johtamiseen ja ohjaustyöhön liittyviä kirjoja) sekä yrittäjä ja toimitusjohtaja, Siria Koulutus- ja kehittämiskeskus Oy.

Pääkouluttaja Hilkka Putkisaari
Hilkka on KM / luokanopettaja, sosionomi (AMK), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti( VET), kognitiivinen lyhytterapeutti, kuvataideterapeutti, parisuhde- ja seksuaaliterapeutti (NACS), kliininen seksologi, tunnekeskeinen pariterapeutti (ICEEFT), EMDR-I ja II-tason terapeutti, työnohjaaja (STOry), johdon ja esimiesten työnohjaaja MASTER CSLE (Joto ry).

Lisäksi alan asiantuntijakouluttajia eri teemoihin liittyen.

Tavoitteet

Tavoitteena on vastata nuorten kasvaneeseen mielenterveydelliseen ahdinkoon ja luoda uudenlaisia ja tehokkaita tukimalleja nuorten varhaisen tuen palveluille.

Osaamistavoitteet rakentuvat neljästä taitoalueesta:

1.    Ratkaisukeskeisyyden taustafilosofia, ihmiskäsitys ja asenne

 • Osaat luoda lasten/nuorten kanssa toimiessasi toiveikkuutta ja valaa heihin pystyvyysuskoa.
 • Löydät ja osaat ottaa puheeksi nuorten ja lasten yksilölliset vahvuudet ja huomioit heidän osaamisensa.
 • Näet mahdollisuuksia ja osaat käyttää luovuuttasi uusien vaihtoehtojen ja näkökulmien laajentamisessa.
 • Osaat rakentaa luottamusta sekä olla aidosti ja arvostavasti länsä lasten ja nuorten kanssa.

2.    Menetelmätaidot

 • Käytät asteikkokysymystä monipuolisesti.
 • Käytät visuaalisia apuvälineitä tarkoituksenmukaisesti ja oppimista edistäen (fläppi, valokuvat, piirtäminen jne.).
 • Osaat soveltaa poikkeuskysymyksiä, selviytymiskysymyksiä, voimaannuttavaa visiointia, ihmekysymyksen eri variaatioita, näkökulman vaihtamisen taitoa, tarinallisuutta, ulkoistamista, sopivaa huumoria ja muita ratkaisukeskeisiä menetelmiä oikea-aikaisesti.
 • Normalisoit ja / tai validoit asiakkaan tunteita ja kokemuksia.

3.    Prosessinohjaustaidot

 • Käytät avoimia kysymyksiä ja oivallutat asiakkaiden omaa ajattelua.
 • Osaat liikkua joustavasti ratkaisukeskeisen ohjausprosessin eri osien välillä.
 • Rakennat luottamusta.
 • Toimit tavoitteellisesti yhteistyössä asiakkaasi kanssa.
 • Edistät motivaatiota ja pystyvyysuskoa
 • Käytät vahvoja kysymyksiä oivalluttamiseen ja vastuutat lasta / nuorta ikätasoisesti tekemään omassa elämässään myönteisiä muutoksia käytännössä.

4.    Asiakasryhmän kehityksellisen kontekstin huomiointi

 • Huomioit nuoruuden eri kehitysvaiheet ja herkkyyskaudet ohjaustyössäsi.
 • Sovellat riittävästi neuropsykiatrista diagnostiikkaa ollen kiinnostunut kuitenkin nuoren yksilöllisyydestä.
 • Käytät asiakkaan sosiaalisen kontekstin, vertaistuen ja lähipiirin yhteistyömahdollisuuksia.
 • Huomioit lasten / nuorten omia kiinnostuksen kohteita heidän edistymisessään.

Sisältö

Koulutus antaa yleisnäkemyksen ihmisen kasvuun ja kehitykseen, nuorten yleisimpiin mielenterveyden pulmiin ja niiden ennaltaehkäisyyn, varhaiseen puuttumiseen psykososiaalisen tuen keinoin sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisiin metodeihin lasten ja nuorten kohtaamisessa. Painopiste on käytännönläheisissä ja turvallisissa asiakastyön interventioissa, jotka on tieteellisesti todettu tehokkaiksi.

Koulutuksessa käsiteltäviä teemoja:

 • Ratkaisukeskeisen työotteen perusteet, ratkaisukeskeisen työskentelyn prosessimalli
 • Ratkaisukeskeisiä perustyömenetelmiä
 • Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys
 • Nuorten masennus, ryhmämuotoiset menetelmät nuorten tukemisessa
 • Lasten ja nuorten mielenterveys ja psykoterapia, ADHD, ADD, Asperger ja muut neuropsykiatriset oirekuvat
 • Nuorten sukupuolisuus ja seksuaalisuus
 • Nuorten pelot ja ahdistuneisuushäiriöt
 • Syömishäiriöt
 • Nuorten päihdeongelmat
 • Itsetunto-ongelmat
 • Nuorten stressi, kriisit ja traumat
 • Itsetuhoisuus
 • Mindfulness / tietoisuustaidot psykoterapiassa

Oppimiskäsitys

Koulutus perustuu aikuispedagogiikkaan ja vaatii vahvaa itseohjautuvuutta. Merkittävässä roolissa on opiskelijan itsearviointi ja kollegiaalinen vertaisarviointi, joita käytetään erilaisissa koulutuksen harjoitteissa. Koulutuksen yksi työmuoto on opiskelijakollegan kirjallisten töiden lukeminen ja vertaisryhmäpohdinnat. Koulutusmateriaaliin tulee tutustua ennakkoon ja seminaaripäivissä käydään syventäviä keskusteluja liittyen käsiteltäviin teemoihin.

Työskentely

Opetus järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy 7 päivää lähiopetusta sekä kolme päivää hybridimallina (päiviin voi osallistua läsnä tai verkossa). Koulutukseen kuuluu itsenäisiä harjoituksia, kirjallisuuden reflektointia, asiakastyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä sekä kirjallisia välitehtäviä ja opinnäytetyö, joka on ratkaisukeskeinen omaan työhön liittyvä kehittämishanke. Seminaaripäivät koostuvat aamupäivän käytännönläheisestä teoriasta ja iltapäivän käytännön harjoittelusta ja työnohjauksellisesta osuudesta.

Soveltava oman työn kehittämishanke eli opinnäytetyö
Soveltava oman työn kehittämishanke on esimerkiksi ratkaisukeskeisten menetelmien hyödyntämistä ja kokeilemista omassa työkontekstissa. Tästä tehdään kirjallinen raportti ja analyysi (noin 10 sivua).
Asiakastyö ja sen raportointi
Koulutukseen kuuluu vähintään 50 h (vähintään viiden eri asiakkaan kanssa) oikeaa lyhytterapeuttista asiakastyötä koulutuksen aikana. Osa asiakastyöstä nauhoitetaan asiakkaan luvalla ja opiskelija tekee siitä oppimisanalyysin. Vastuukouluttajat hyväksyvät raportoinnin.
Vertaisryhmätapaamiset
Vertaisryhmätapaamiset tapahtuvat lähipäivien ulkopuolella noin kerran kuukaudessa pienryhmissä. Tapaamiset voivat olla jonkun vertaisopiskelijan työpaikalla ja liittyä oikeiden asiakkaiden kohtaamiseen ja ratkaisukeskeisen työotteen harjoittelemiseen ja vertaispalautteen antamiseen. Vertaisryhmätapaamisia voidaan myös käyttää kirjallisuuden teemojen syventämiseen, opinnäytetyön sparraamiseen tai muuhun omanoppimisen edistämiseen. Vertaistapaamista raportoidaan vastuukouluttajille.

Pienet muutokset koulutusrakenteissa ovat mahdollisia jatkuvan kehittämistyön edistämiseksi. Koulutukseen kuuluu 100 % suoritusvelvollisuus

Arviointi

Opiskelijoiden terapiaosaamisen (tiedot ja taidot) kehittymistä sekä valmiutta terapeuttina työskentelyyn arvioidaan koulutukseen pakollisina kuuluvien harjoitusten ja oppimistehtävien avulla:

 • Asiakastyön harjoittelu sekä siitä laadittava oppimisanalyysiraportti arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Asiakastyön harjoittelussa käytetään myös asiakaspalautetta arvioinnin välineenä.
 • Kehittämistehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty
 • Kirjallisuusreflektiot arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty
 • Seminaaripäivien aikana tapahtuva ratkaisukeskeisten metodien harjoittelua arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty ja niissä merkittävässä roolissa on vertaisarviointi

Hinta

2300 € sisältäen koulutuksen ja sähköisen materiaalin, laskutetaan viidessä erässä

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen avataan myöhemmin

 1. Ilmoittaudu 8.1.24 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan alla olevasta ILMOITTAUDU-painikkeesta.
 2. Lähetä lisäksi 8.1.24 mennessä hakemus, jonka löydät seuraavasta linkistä: Täytä hakemus täällä!

Opiskelijavalinnat tehdään hakemusten perusteella ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (8.1.24)  jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan koulutukseen hyväksytyiltä puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

 • Koulutuksen sisältöä koskevat kysymykset Sirkku Ruutu, sirkku.ruutu@siria.fi
 • Muut järjestelyt Riitta Niku, riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi

Arviointikriteerit

Koulutuksen käytyään opiskelija osaa:

 • Soveltaa ratkaisukeskeistä ihmiskäsitystä ja asennetta toimiessaan lasten ja nuorten kanssa
  • Tuottaa toiveikkuutta ja pystyvyysuskoa
  • Löytää nuorten ja lasten vahvuuksia, keskustella niistä ja soveltaa niitä tarkoituksenmukaisesti
  • Tunnistaa mahdollisuuksia ja esitellä uusia vaihtoehtoja ja näkökulmia
  • Rakentaa luottamusta ja arvostavan läsnäolon tunnetta
 • Selittää ja soveltaa ratkaisukeskeisiä menetelmiä
  • Käyttää ratkaisukeskeiseen terapiaan liittyvää asteikkokysymystä
  • Käyttää visuaalisia apuvälineitä tarkoituksenmukaisesti
  • Soveltaa eri ratkaisukeskeisiä menetelmiä, kuten poikkeuskysymyksiä ja sopivaa huumoria tilanteenmukaisesti
  • Oikeuttaa asiakkaan tunteita ja kokemuksia ja vahvistaa niiden normaaliutta
 • Käyttää prosessinohjaustaitoja
  • Käyttää avoimia kysymyksiä ja kehittää asiakkaiden omaa ajattelua
  • Soveltaa joustavasti ratkaisukeskeisen ohjausprosessin eri osia
  • Rakentaa luottamusta
  • Toimia tavoitteellisesti yhteistyössä asiakkaan kanssa
  • Rakentaa asiakkaan motivaatiota ja pystyvyysuskoa
  • Käyttää vahvoja kysymyksiä asiakkaan oivalluttamiseen ja vastuuttamiseen myönteisten elämänmuutosten tekemisessä
 • Analysoida asiakasryhmän kehityksellistä kontekstia
  • Nimetä nuoruuden eri kehitysvaiheet ja herkkyyskaudet ohjaustyössä
  • Soveltaa riittävää neuropsykiatrista diagnostiikkaa
  • Tutkia ja soveltaa asiakkaan sosiaalisen kontekstin yhteistyömahdollisuuksia
  • Tunnistaa ja käyttää asiakkaan kiinnostuksen kohteita heidän edistymisessään