Ratkaisukeskeinen nuorisoterapeutti / -valmentaja 20 op (lähikoulutus)

17.01.2022–12.12.2022 Oulu

Aika ja paikka

17.1., 14.2., 14.3., 6.4., 6.6.2022 klo 9.00–16.00
18.8., 5.9., 18.10., 24.11., 12.12.2022 klo 9.00–16.00
Lähiopetusta on yhteensä 10 päivää. Koulutuspaikka on Oulu, ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa.

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita ratkaisukeskeisistä lyhytterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta nuorten kanssa. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, korkeakoulun tai muun soveltuvan alan tutkinto. Koulutukseen osallistuminen edellyttää mahdollisuutta työskennellä nuorten kanssa.

Kouluttaja

Hilkka Putkisaari
KM / luokanopettaja, sosionomi (AMK), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (VET), kognitiivinen lyhytterapeutti, kuvataideterapeutti, parisuhde- ja seksuaaliterapeutti (NACS), tunnekeskeinen pariterapeutti (ICEEFT), työnohjaaja (STOry)Anu Saari
Nuottivalmentaja, KM, lyhytterapeutti, neuropsykiatrinen valmentajaKoulutusjohtajana toimii Sirkku Ruutu
PsM, KM, VET-psykoterapeutti (ratk.kesk.), kognitiivinen lyhytterapeutti, työnohjaaja, tietokirjailija

Tavoitteet

Tavoitteena on vastata nuorten kasvaneeseen mielenterveydelliseen ahdinkoon ja luoda uudenlaisia ja tehokkaita tukimalleja nuorten varhaisen tuen palveluille.

Osaamistavoitteet rakentuvat neljästä taitoalueesta:

1.    Ratkaisukeskeisyyden taustafilosofia, ihmiskäsitys ja asenne

 • Osaat luoda lasten/nuorten kanssa toimiessasi toiveikkuutta ja valaa heihin pystyvyysuskoa.
 • Otat puheeksi nuorten ja lasten yksilölliset vahvuudet ja huomioit heidän osaamisensa.
 • Näet mahdollisuuksia ja osaat käyttää luovuuttasi uusien vaihtoehtojen ja näkökulmien laajentamisessa.
 • Olet aidosti ja arvostavasti läsnä ja rakennat luottamusta.

2.    Menetelmätaidot

 • Hallitset asteikon monipuolisen käytön.
 • Käytät visuaalisia apuvälineitä tarkoituksenmukaisesti ja oppimista edistäen (fläppi, valokuvat, piirtäminen jne.).
 • Osaat käyttää poikkeuskysymyksiä, selviytymiskysymyksiä, voimaannuttavaa visiointia, ihmekysymyksen eri variaatioita, näkökulman vaihtamisen taitoa, tarinallisuutta, ulkoistamista, sopivaa huumoria ja muita ratkaisukeskeisiä menetelmiä oikea-aikaisesti.
 • Normalisoit ja/tai validoit asiakkaan tunteita ja kokemuksia.

3.    Prosessinohjaustaidot

 • Käytät avoimia kysymyksiä ja oivallutat asiakkaiden omaa ajattelua.
 • Osaat liikkua joustavasti ratkaisukeskeisen ohjausprosessin eri osien välillä.

4.    Asiakasryhmän kehityksellisen kontekstin huomiointi

 • Huomioit nuoruuden eri kehitysvaiheet ja herkkyyskaudet ohjaustyössäsi.
 • Ymmärrät riittävästi neuropsykiatrista diagnostiikkaa takertumatta kuitenkaan siihen liikaa.
 • Hyödynnät asiakkaan sosiaalisen kontekstin, vertaistuen ja lähipiirin yhteistyömahdollisuudet.
 • Hyödynnät lasten/nuorten omat kiinnostuksen kohteet heidän edistymisessään.

Sisältö

Koulutus antaa yleisnäkemyksen ihmisen kasvuun ja kehitykseen, nuorten yleisimpiin mielenterveyden pulmiin ja niiden ennaltaehkäisyyn, varhaiseen puuttumiseen psykososiaalisen tuen keinoin sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisiin metodeihin lasten ja nuorten kohtaamisessa. Painopiste on käytännönläheisissä ja turvallisissa asiakastyön interventioissa, jotka on tieteellisesti todettu tehokkaiksi.

Koulutuksessa käsiteltäviä teemoja:

 • Ratkaisukeskeisen työotteen perusteet, ratkaisukeskeisen työskentelyn prosessimalli
 • Ratkaisukeskeisiä perustyömenetelmiä
 • Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys
 • Nuorten masennus, ryhmämuotoiset menetelmät nuorten tukemisessa
 • Lasten ja nuorten mielenterveys ja psykoterapia, ADHD, ADD, Asperger ja muut neuropsykiatriset oirekuvat
 • Nuorten sukupuolisuus ja seksuaalisuus
 • Nuorten pelot ja ahdistuneisuushäiriöt
 • Syömishäiriöt
 • Nuorten päihdeongelmat
 • Itsetunto-ongelmat
 • Nuorten stressi, kriisit ja traumat
 • Itsetuhoisuus
 • Mindfulness / tietoisuustaidot psykoterapiassa

Oppimiskäsitys

Koulutus perustuu aikuispedagogiikkaan ja vaatii vahvaa itseohjautuvuutta. Merkittävässä roolissa on opiskelijan itsearviointi ja kollegiaalinen vertaisarviointi, joita käytetään erilaisissa koulutuksen harjoitteissa. Koulutuksen yksi työmuoto on opiskelijakollegan kirjallisten töiden lukeminen ja vertaisryhmäpohdinnat. Koulutusmateriaaliin tulee tutustua ennakkoon ja seminaaripäivissä käydään syventäviä keskusteluja liittyen käsiteltäviin teemoihin.

Työskentely

Opetus järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy 10 päivää lähiopetusta. Koulutukseen kuuluu itsenäisiä harjoituksia, kirjallisuuden reflektointia, asiakastyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä sekä kirjallisia välitehtäviä ja opinnäytetyö, joka on ratkaisukeskeinen omaan työhön liittyvä kehittämishanke. Seminaaripäivät koostuvat aamupäivän käytännönläheisestä teoriasta ja iltapäivän käytännön harjoittelusta ja työnohjauksellisesta osuudesta.

Soveltava oman työn kehittämishanke eli opinnäytetyö
Soveltava oman työn kehittämishanke on esimerkiksi ratkaisukeskeisten menetelmien hyödyntämistä ja kokeilemista omassa työkontekstissa. Tästä tehdään kirjallinen raportti ja analyysi (noin 10 sivua).
Asiakastyö ja sen raportointi
Koulutukseen kuuluu vähintään 50 h (vähintään viiden eri asiakkaan kanssa) oikeaa lyhytterapeuttista asiakastyötä koulutuksen aikana. Osa asiakastyöstä nauhoitetaan asiakkaan luvalla ja opiskelija tekee siitä oppimisanalyysin. Vastuukouluttajat hyväksyvät raportoinnin.
Vertaisryhmätapaamiset
Vertaisryhmätapaamiset tapahtuvat lähipäivien ulkopuolella noin kerran kuukaudessa pienryhmissä. Tapaamiset voivat olla jonkun vertaisopiskelijan työpaikalla ja liittyä oikeiden asiakkaiden kohtaamiseen ja ratkaisukeskeisen työotteen harjoittelemiseen ja vertaispalautteen antamiseen. Vertaisryhmätapaamisia voidaan myös käyttää kirjallisuuden teemojen syventämiseen, opinnäytetyön sparraamiseen tai muuhun omanoppimisen edistämiseen. Vertaistapaamista raportoidaan vastuukouluttajille.

Pienet muutokset koulutusrakenteissa ovat mahdollisia jatkuvan kehittämistyön edistämiseksi.

Arviointi

Opiskelijoiden terapiaosaamisen (tiedot ja taidot) kehittymistä sekä valmiutta terapeuttina työskentelyyn arvioidaan koulutukseen pakollisina kuuluvien harjoitusten ja oppimistehtävien avulla:

 • Asiakastyön harjoittelu sekä siitä laadittava oppimisanalyysiraportti arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Asiakastyön harjoittelussa käytetään myös asiakaspalautetta arvioinnin välineenä.
 • Kehittämistehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty
 • Kirjallisuusreflektiot arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty
 • Seminaaripäivien aikana tapahtuva ratkaisukeskeisten metodien harjoittelua arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty ja niissä merkittävässä roolissa on vertaisarviointi

Hinta

2300 € sisältäen koulutuksen ja sähköisen materiaalin, laskutetaan viidessä erässä

Ilmoittaudu

 1. Ilmoittaudu 13.12.21 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan alla olevasta ILMOITTAUDU-painikkeesta.
 2. Lähetä lisäksi 13.12. mennessä hakemus, jonka löydät seuraavasta linkistä: Täytä hakemus täällä!.

Opiskelijavalinnat tehdään hakemusten perusteella ilmoittautumisjärjestyksessä.

Uusi koulutus alkaa helmikuussa 2023, haku päättyy 2.1.23.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan koulutukseen hyväksytyiltä puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

 • Koulutuksen sisältöä koskevat kysymykset Sirkku Ruutu, sirkku.ruutu@siria.fi
 • Muut järjestelyt Riitta Niku, riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi