Ratkaisukeskeinen vertaistyönohjaajakoulutus opettajille 15 op (lähikoulutus)

Aika ja paikka

Pe-la 14.-15.1.2022
Pe-la 11.-12.2.2022
Pe-la 18.-19.3.2022
Pe-la 6.-7.5.2022

Perjantaisin klo 13.00-19.00 ja lauantaisin klo 9.00-15.00

Ylivieska, tarkemmat tiedot ilmoitetaan sähköpostiin lähetettävässä kutsussa.

Kohderyhmä

Opettajat, jotka ovat kiinnostuneet toimimaan vertaistyönohjaajina omissa työyhteisöissään ja haluavat lisätä ratkaisukeskeisyyden ja positiivisen psykologian osaamista omassa työssään.

Kouluttaja

Merja Meriläinen (FT, KM, lo, skeematerapeutti, rat.kes., neuro-psykiatrinen valmentaja, Positive Psychology Practitioner®, työnohjaaja (STOry), ekspressiivisen taideterapian opinnot 20 op)


Maarika Piispanen (Opettajan kouluttaja, KT, lo, elo, skeematerapeutti, ratkaisukeskeinen terapeutti, rat.kes., neuro-psykiatrinen valmentaja, työnohjaaja (STOry), ekspressiivisen taideterapian opinnot 20 op)

Tavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa ratkaisukeskeisen työnohjauksen käsitteitä ja menetelmiä ja osaa hyödyntää niitä vertaistyönohjaajaprosessissa
  • tunnistaa positiivisen psykologian avainkäsitteitä ja soveltaa niitä voimavarakeskeisen työskentelyn välineinä
  • omaa henkilökohtaisen kokemuksen vertaistyönohjusprosessista sekä ohjaajan että osallistujan näkökulmista

Sisältö

Ratkaisukeskeinen vertaistyönohjaaja toimii vertaistukena kollegoille hyödyntäen ratkaisukeskeisiä, työnohjauksellisia menetelmiä. Koulutus antaa osallistujilleen vahvan perustan ja menetelmällisen tuen
vertaistyönohjaukseen ja arjen haasteiden selättämiseen positiivisen psykologian ja ratkaisukeskeisyyden lähtökohdista.


Koulutuksen sisältöalueita ovat

  • vertaistyönohjaajan ammatillinen identiteetti sekä omien vahvuuksien voimavarojen tunnistaminen
  • työnohjaus dialogisena ja reflektiivisenä prosessina
  • työn merkityksellisyyden kokeminen ja siihen vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen osana työhyvinvointia
  • luonteenvahvuuksien tasapainoinen hyödyntäminen
  • Mindsetit, toimintaa ohjaavien ajattelutapojen tunnistaminen ja tiedostaminen ja kasvuajattelun mielenmaiseman vahvistaminen
  • asioiden uudelleen määrittely ja näkökulman vaihtamisen taito
  • opettajan resilienssi ja omien tunteiden havainnointi ja tunnistaminen

Koulutuksessa löydät oman persoonallisen tapasi toimia työnohjaajana ja saat ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä työkaluja arjen haasteista nousevien asioiden tunnistamisen ja käsittelemisen tueksi. Tutustut myös ratkaisukeskeisiin työnohjauksellisiin menetelmiin käytännönläheisten harjoitteiden ja niitä tukevien materiaalien avulla sekä kehität ja vahvistat omaa ammatillista identiteettiäsi vertaistyönohjaajana. Koulutuksessa opit tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiasi ja voimavarojasi ja pääset myös henkilökohtaisesti kokemaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja työssäjaksamista edistävän ratkaisu- ja voimavarakeskeisen työnohjausprosessin.

Koulutuksen käytyään osallistuja voi käyttää Ratkaisukeskeinen vertaistyönohjaaja -nimekettä.

Työskentelymuodot

Koulutus sisältää 8 lähiopetuspäivää sekä itsenäistä työskentelyä. Lähipäivien välissä osallistujat harjoittelevat työskentelymenetelmiä omissa työyhteisöissään/valitsemiensa asiakkaiden kanssa (50 tuntia, sisältää myös suunnittelun).  Opintoihin sisältyy myös kirjallisuuteen perehtymistä ja reflektiivisiä pohdintatehtäviä. Lisäksi tehdään omaan työhön kytkeytyvä lopputyö, jossa osallistujat pohtivat valintansa mukaan omaa asiakastyöskentelyään, käyttämiään menetelmiä sekä reflektoivat oppimisprosessiaan kirjallisuuden ja kokemustensa valossa.

Arviointi

Koulutus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Opintokokonaisuuden hyväksytysti suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen ja tehtävien suorittamista hyväksytysti.

Hinta

1400 €

Ilmoittautuminen

15.12. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Ylivieskan toimipaikkaan

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru