Ravitsemustieteen perusteet 4 op (UEF) - ay7021701

Aika ja paikka

Luennot:
pe 27.9. klo 16.30-19.00
la 28.9. klo 10.00-12.30
pe 4.10. klo 16.30-19.00
pe 11.10. klo 16.30-19.00
pe 18.10. klo 16.30-19.00
pe 8.11.2019 klo 16.30-19.00 (HUOM! muutos päivämäärässä)

Harjoitukset:
la 12.10. klo 10.00-13.15
la 19.10. klo 10.00-13.15
la 9.11.2019 klo 10.00-13.15 (HUOM! muutos päivämäärässä)

Kouluttaja

TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Emilia Leinonen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee ihmisen ravitsemuksen perusteet.

Sisältö

Ihmisen ravitsemuksen perusteet. Ravintoaineet ja niiden tehtävät ihmisen ravitsemuksessa. Ravinnontarve. Ravitsemussuositukset. Ruoka-ainetaulukot ja -tiedostot.

Suoritustapa

Luentoja 18 t, harjoitukset 12 t sekä tentti
Arviointi 0-5

Tenttiajat

Maanantaisin 25.11.2019, 13.1. tai 17.2.2020 klo 17.00-21.00

Oppimateriaali

1. Aro, A. ym. (toim.): Ravitsemustiede. Duodecim, uusin painos
2. Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. VRN, 2014. http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/files/attachments/fi/vrn/ravitsemussu
ositukset_2014_fi_web.2.pdf

3. Luentomateriaalit

Hinta

Oulu: 106 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 74 €)
Kuusamo: 106 €
Pyhäjärvi: 106 €