Resilienssi- ja traumatietoinen kriisitoiminta kouluissa (etäkoulutus)

Koulujen kriisitoiminta ja sen onnistuminen rakennetaan koko koulun yhteiseksi tehtäväksi, jota kriisitoimintamalli ja koulun kriisiryhmä/oppilashuoltoryhmä ohjaa ja toteuttaa. Tutkimusnäyttöön perustuvien suositusten mukainen kriisiauttaminen perustuu avun tarpeen arvioimiseen ja sen mukaiseen auttamiseen. Tämä koulutus sisältää katsauksen lasten ja nuorten traumaan ja suruun, tietoa luonnollisen toipumisen tukemisen menetelmistä, toipumisen esteiden tunnistamisesta, häiriöistä sekä kriisiauttamismallin ja menetelmät psykologisesta ensiavusta kriisi-interventioihin, arviointiin ja hoitoon.

Aika ja paikka

To 4.11.2021 klo 9.00–16.00 verkossa

Voit osallistua koulutukseen etäluentona omalta laitteeltasi. Tarkemmat ohjeet lähetetään ilmoittautuneille sähköpostiin.

Kohderyhmä

Koulupsykologit, koulukuraattorit, kouluterveydenhoitajat ja koululääkärit

Kouluttaja

Psykologi, kouluttajapsykoterapeutti (traumapsykoterapia), työnohjaaja Soili Poijula
www.soilipoijula.fi 

Sisältö

Lapset ja nuoret kokevat traumaattisia tapahtumia aikuisia enemmän ja ovat myös muita suuremmassa traumaperäisten häiriöiden kehittymisen vaarassa. Traumatisoituminen heikentää terveyttä ja selviytymistä ja mm. koulusuoriutumista. Lasten ja nuorten trauma-asiantuntijat ovat kehittäneet interventioita, joita voidaan toteuttaa kouluissa (esim. Jaycox ym. 2014, Idsoe ym. 2017, www.nctsn.org).

Koulut ovat optimaalisia paikkoja ennaltaehkäiseville mielenterveysinterventioille, koska ne tarjoavat avun saannin mahdollisuuden jokaiselle lapselle säännöllisesti ja ajan kuluessa. Lapset ja nuoret viettävät suuren osan ajastaan koulussa ja koulu antaa sosiaaliset puitteet ystävien tapaamiselle. Kouluilla on poikkeuksellinen asema sosiaalisen tuen tarjoajana traumatisoituneille lapsille. Opettajat voivat muokata oppimisympäristöä tarjoamalla yksittäiselle oppilaalle parasta mahdollista apua. Koulupsykologien, kuraattoreiden, -terveydenhoitajien ja -lääkäreiden on hyvä olla tietoisia koulun valtavasta mahdollisuudesta auttaa traumatisoituneita lapsia ja nuoria.

Kriisiauttajat tarvitsevat tutkimusnäyttöön perustuvia toimintamalleja, manuaaleja ja menetelmien osaamista. Kun psykologinen debriefingiä ei ole vuonna 2007 julkaistun Hobfollin asiantuntijaryhmän konsensussuositusten jälkeen suositeltu kriisissä olevien auttamismenetelmäksi, on tilalle löytynyt tutkimusnäyttöön perustuvia kriisi-interventiomalleja ja menetelmiä. Lasten ja nuorten auttamiseen kouluissa soveltuu erinomaisesti Smithin, Dyregrovin ja Yulen manualisoitu Teaching Recovery Techniques-ryhmäinterventio. Se on jo otettu koulun kriisitoiminnan viralliseksi osaksi ja oppilashuollon työntekijöiden menetelmäksi yhdessä Suomen kaupungissa.

Tutkimusnäyttöön perustuvien suositusten mukaan arvioiva ote kriisiauttamisessa auttaa tarpeenmukaisen avun tarjoamisessa ja myös tunnistamaan traumaperäisen stressihäiriön mahdollisimman nopeasti. Hoidoksi traumaperäiseen stressihäiriöön tulisi tarjota ensisijaisesti traumakeskeistä kognitiivista psykoterapiaa (Cohen, Mananrino, Deblinger: Tf CBT). THL:n Barnahus-projekti on alkanut kouluttaa lasten ja nuorten parissa työskenteleviä ammattihenkilöitä Tf CBT- lyhytterapiamallin käyttöön. Soili Poijula on kouluttanut Tf CBT-terapiamallia Hogrefen järjestämissä koulutuksissa jo vuosikymmenen ajan.

Trauman luonne (esim. yhteisöllinen vs. yksilöllinen) vaikuttaa intervention tasoon ja siihen keneen se kohdistetaan. Koulua voi kohdata koko kouluun vaikuttava suuronnettomuus tai terroriteko (ampumiset, tulipalot, oppilaan kuolema), poikkeukselliset tapahtumat, jotka epäsuorasti vaikuttavat kouluun (esim. onnettomuudet yhteisössä tai medianvälitteiset traumat), tapahtumat, jotka vaikuttavat luokkaan/ryhmään (luokan oppilas tai opettaja loukkaantuu vakavasti tai kuolee), yksilöille tapahtuvat traumat ja menetykset (oppilaan vanhempi tai sisarus kuolee) ja muut tapahtumat kuten seksuaalinen hyväksikäyttö, kiusaaminen, rikoksen uhriksi joutuminen. Mitä tapahtuukaan, on tärkeää, että koululla on proaktiivinen asenne kriiseihin ja suunnitelma miten asioihin puututaan sekä osaaminen suunnitelman toteuttamiseen.

Ohjelma

klo 9.00

 • Trauma- ja resilienssitietoinen koulu
 • Traumaattisen stressin reaktiot, luonnollinen toipuminen ja sen esteet
 • Suru, menetykseen sopeutuminen, suruhäiriöt
 • Resilienssi ja toipuminen

klo 10.30 Tauko

klo 10.45

 • Stepped model of care – kriisitoimintamalli
 • Psykologinen ensiapu
 • Psykologinen triage
 • Purkukeskustelun ohjaaminen
 • EMDR:n sovellus psykologisen ensiavun ryhmäinterventiona

klo 12.00 Lounastauko

klo 12.30

 • Psykoedukaatio traumasta ja surusta lapsille ja nuorille
 • Traumaperäisten stressioireitten lievittämisen itseapumenetelmät
 • Smith, Dyregrov & Yule: Teaching Recovery Tecniques – ryhmäinterventio traumatisoituneille lapsille ja nuorille

klo 14.00 Tauko

klo 14.15

 • Arviointimenetelmät (Children’s IES ym.) ja
 • Käsikirja vakauttamiseen ja taitojen harjoitteluun traumatisoivien tapahtuman jälkeen
 • Tutkimusnäyttöön perustuvat hoidot: Tf CBT, EMDR

klo 15.30 Yhteenveto ja loppukeskustelu

klo 16.00 Webinaari päättyy


Koulutus sisältää luennot, runsaan oheismateriaalin, harjoitukset ja kirjallisuusluettelon

Hinta

170 € sisältäen sähköisen materiaalin

Ilmoittautuminen

18.10. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.


Lisätietoa

Koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
Puh. 044 465 2202
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru