RESTO Sovitteleva ja restoratiivinen yhteisö -koulutus (Oph) (lähikoulutus)

Koulutus on osa Opetushallituksen rahoittamaa Restoratiivinen Koillismaa! - Sovittelutaitojen ja kohtaamisen kulttuurin edistäminen kouluissa 2020−2021 -hanketta. Hankkeen tavoitteena on kehittää sovittelutaitoja, vahvistaa kohtaavaa toimintakulttuuria sekä osallisuutta ja hyvinvointia oppilaitoksissa. Hankkeessa koulutetaan opetusalan ja oppilashuollon henkilöstöä kohtaamis- ja sovittelutaitoihin koulumaailmassa tapahtuviin konfliktitilanteisiin. Koulutus lisää osallistujan ymmärrystä restoratiivisesta lähestymistavasta ja prosessista sekä kehittää konkreettisia taitoja toimia sovittelijana kouluyhteisössä syntyneissä ristiriitatilanteissa. Restoratiivinen lähestymistapa johdattaa henkilökohtaisen kohtaamisen ja osallisuuden merkitykseen, tekojen, tunteiden ja tarpeiden käsittelyyn, ratkaisujen tuottamiseen ja sovittelun tuottamaan voimaantumiseen sovitteluprosessissa. Hankkeen tulokset tulevat aktiiviseen levitykseen osallistujien toimesta heidän omissa yhteisöissään.

Aika ja paikka

Hankkeen kesto 05/2020−12/2021

1. koulutusryhmä syksy 2020: 28.−29.8. ja 17. −19.9.20, klo 9.00-16.00 päivittäin

Päivitys 29.3.21:
2. koulutusryhmä syksy 2021 : 19.−21.8. ja 9.−10.9.21 (päivitetty 22.6.), klo 9.00−16.00 päivittäin
3. päätösseminaari syksy 2021: la 16.10.21 klo 9.00-16.00

Kuusamo, paikka ilmoitetaan tarkemmin kutsussa osallistujille

Kohderyhmä

Perusopetuksen opetus- ja oppilashuoltohenkilöstö, sekä lukion opetus- ja oppilashuoltohenkilöstö ja ammatillisen opetuksen oppilashuoltohenkilöstö

Kouluttaja

Pääkouluttajana toimii FT, KM, yhteisöpedagogi Maija Gellin
Lisäksi hankkeessa hyödynnetään kokemusasiantuntijuutta restoratiivisten menetelmien käytöstä koulumaailmassa.

Maijalla on yli 20 vuoden kokemus sovittelutyöstä ja sovittelutoiminnan kouluttamisesta. Hän on keskeinen koulujen vertaissovittelutoiminnan (VERSO) sekä kasvatus- ja opetushenkilöstön restoratiivisten lähestymistavan ja restoratiivisen sovittelun täydennyskoulutuksen (RESTO) kehittäjä ja kouluttaja. Maija väitteli aiheesta marraskuussa 2019 Lapin yliopistossa. Hän osallistuu aktiivisesti aiheen kansainvälisten tutkimusryhmien toimintaan ja hän toimi 2016-2018 jäsenenä opetusministerin asettamassa työryhmässä, joka selvitti keinoja kiusaamiseen ehkäisyyn ja koulun työrauhan turvaamiseen. Maija Gellinin väitöskirja on luettavissa elektronisena LAUDAtietokannassa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-173-6

Sisältö

RESTO Sovitteleva ja restoratiivinen yhteisö −koulutuskokonaisuuden rakenne ja
sisällöt:

1. osio: 3 lähiopetuspäivää sekä itsenäinen kirjalliseen materiaaliin perehtyminen ja ennakkotehtävän suorittaminen

Jakso avaa osallistujille ne teoreettiset ja käsitteelliset lähtökohdat, joiden pohjalta restoratiivisen kohtaamisen kulttuuria oppimisyhteisössä lähdetään rakentamaan ja käynnistää oppimisen prosessin, jossa osallistujat induktiivisessa työskentelyssä hahmottavat ja oivaltavat sovittelun ja restoratiivisen työotteen menetelmät.

Keskeiset sisällöt:

  • Restoratiivisen oikeuden teorian ja sovittelun lähtökohdat, tutkimustuloksia lasten ja nuorten koniktien sovittelusta ja sen merkityksestä
  • Restoratiivinen lähestymistapa ja restoratiiviset piirit restoratiivisen työskentelyn perusmenettelyinä
  • Restoratiivinen ajattelutapa ja restoratiivisen osallisuuden ymmärrys kasvatustyössä, kasvatus- ja opetusyhteisön koniktit, restoratiivisen sovittelun lähtökohdat sekä restoratiivisen sovitteluprosessin teemat

2. osio: 2 lähiopetuspäivää sekä itsenäinen kirjalliseen materiaaliin perehtyminen ja lopputehtävän suorittaminen

Tarkastellaan osallistujien oppimisyhteisöjen konflikteja ja omaksutaan restoratiivisen sovittelun prosessi. Restoratiivisen sovittelun sanoituksen ja ohjauksen omaksuminen. Arjen konfliktitilanteiden sekä haastavampien tilanteiden sovittelujen erityispiirteet. Jakson aikana omaksutaan sovitteluprosessin käynnistäminen ja ohjaaminen fasilitatiivisella työotteella.

Keskeiset sisällöt:

  • Restoratiivisen sovitteluprosessin teemat ja menettelyt, joissa tarkastellaan henkilökohtaisen kohtaamisen ja osallisuuden merkitystä, tekojen, tunteiden ja tarpeiden käsittelyä, ratkaisujen tuottamista ja sovittelun tuottamaa voimaantumista sekä sovittelijan roolia
  • Sovittelujen harjoittelu draamatyöskentelyllä
  • Osallistujat reflektoivat kurssilla omaksuttua tietotaito suhteessa omaan ammattikuvaan ja tehtäviin

Lue lisää aiheesta: http://sovittelu.com/vertaissovittelu/restoratiivinen-ajattelu/

Lisätietoa: Koulutussuunnittelija Johanna Riekki. p. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi

Huomioitavaa

Koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä; koulutus on tällä hetkellä täynnä. Tiedustelut vapautuvista paikoista: kesayo@kuusamo.fi

Hinta

Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta, muista kuluista (esim. matkat, ruokailut) osallistujat vastaavat itse.

Ilmoittautuminen

Lisätietoa

Hanketta koskevat tiedustelut:

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto / Kuusamon toimipaikka
Koulutussuunnittelija Johanna Riekki
p. 040 753 5716
johanna.riekki@kuusamo.fi

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru