Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen taito 4 op (LY) - TRUO0010,TRUO0011

Hallintotiede/johtaminen/soveltava psykologia

Aika ja paikka

Tiistaisin ja torstaisin ajalla 31.3.-14.5.2020 klo 16.30-19.45 (opetusta ei kiirastorstaina 9.4. eikä vappuaattona 30.4.)

Opetus järjestetään Oulun yliopistolla, Linnanmaalla. Tarkemmat opetussalit ilmoitetaan kurssikutsussa, jonka opiskelijat saavat sähköpostilla ilmoittautumisajan päätyttyä.

Kohderyhmä

Kurssi on suunnattu Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoille tai sinne pyrkiville.

Kohderyhmä: hallintotiede/johtaminen/soveltava psykologia

Kouluttaja

HuK Josefiina Suni

Tavoitteet

Kirjallinen taito:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
1. selviytyy oman alan työelämän viestintätilanteissa
2. ymmärtää oman alan tekstejä ja osaa referoida niitä sekä suullisesti että kirjallisesti
3. osaa kirjoittaa yhtenäisiä tekstejä omalta alalta, tuntee oman alan keskeisen sanaston ja osaa käyttää oman alan termejä oikeassa kontekstissa  
4. saavuttaa vähintään B1 -tason kirjallisen taidon eurooppalaisen viitekehyksen kuusiportaisen taitotasoasteikon mukaan.

Suullinen taito:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
1. selviytyy käytännön elämän viestintätilanteissa
2. ymmärtää oman alan ruotsin kieltä
3. kommunikoi asianmukaista terminologiaa käyttäen ja oikein ääntäen oman alan viestintätilanteissa
4. saavuttaa vähintään B1 -tason suullisen taidon eurooppalaisen viitekehyksen kuusiportaisen taitotasoasteikon mukaan.

Sisältö

Kirjallinen taito: Kurssilla harjoitellaan ymmärtämään ja analysoimaan ruotsinkielisiä tekstejä ja perehdytään erityisesti oman erikoisalan sanastoon. Kurssin aikana opiskelijat lukevat useita omaa alaa käsitteleviä tekstejä ja harjoittelevat tekstin tuottamista mm. käännös- ja referointiharjoituksin. Kielilaki 423/2003 ja kielitaitolaki 424/2003 määrittävät kurssin sisältöä ja tasoa.

Suullinen taito: Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavaa suullista kielitaitoa, keskustellaan omaan alaan liittyvistä aiheista ja perehdytään alakohtaiseen sanastoon. Lisäksi kurssilla harjoitellaan ymmärtämään ja analysoimaan puhuttua kieltä. Kielilaki 423/2003 ja kielitaitolaki 424/2003 määrittävät kurssin sisältöä ja tasoa.

Toteutus ja työmuodot

Kirjallinen taito: Kurssilla luetaan useita oman alan tekstejä opettajan kokoamasta materiaalinipusta, joka jaetaan kurssin alussa. Tekstien pohjalta kerrataan kielioppia.

Suullinen taito: Suullista kielitaitoa harjoitellaan referoimalla kurssilla luettuja tekstejä suullisesti, kertomalla ajankohtaisia alakohtaisia uutisia sekä pitämällä alustus ja keskustelemalla siitä.

Vaadittavat suoritukset

Kirjallinen taito: Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin sekä kurssin aikana suoritettujen kirjallisten tehtävien hyväksytty suorittaminen. Kurssin jälkeen kirjallinen kielitaito testataan. Kirjallinen koe suoritetaan kirjoittamalla kirjoitelma ilman apuneuvoja ohjeiden mukaan.

Suullinen taito: Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin sekä kurssin aikana suoritettujen suullisten tehtävien ja alustusten hyväksytty suorittaminen. Kurssin jälkeen suullinen kielitaito testataan.

Edeltävät opinnot

Lukion ruotsi tai vastaavat opinnot.
Jos opiskelijalta puuttuu ruotsin yo-arvosana tai hän on kirjoittanut ruotsista arvosanan a, b tai c tai opinnoista on kulunut huomattavan pitkä aika, suositellaan kielitaidon päivittämistä riittävälle tasolle esim. suorittamalla ruotsin valmentava kurssi ennen varsinaista ruotsin kurssia.

Tentti

Tentti järjestetään viimeisellä opetuskerralla.

Uusintatenttipäivät ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointi

Hyvä/tyydyttävä/hylätty

Kirjallisuus ja muu materiaali

Tarkentuu myöhemmin

Hinta

150 €
(Lapin yliopiston perustutkinto-opiskelijat 145 € ja Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 105 €. Hinnat sisältävät Lapin yliopiston avoimen yliopiston rekisterimaksun 8,75 €)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen ma 16.3.2020 mennessä Oulun toimipaikkaan.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Anne Pohjanen,
anne.pohjanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2207