Ruotsin kieli 25 op (OY) (etäopinnot)

21.09.2021–31.12.2022 Oulu

Grundstudier, 25 p.

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2021-2022, etäopetus

Tasokoe - Nivåprov:

- Aika ja ilmoittautuminen:
Tasokoe pidetään lähtökohtaisesti normaalinan salitenttinä Oulussa, mikäli koronatilanne sallii. Ilmoittaudu tasokokeeseen kesäyliopiston tenttikalenterin kautta sitten, kun tentit ovat siellä näkyvissä.

Tasokokeessa on kaksi osallistumismahdollisuutta:
1. tasokoe: ma 31.5.21 klo 14.00-17.00 - Ilmoittautuminen tasokokeeseen päättyy 17.5.
2. tasokoe: ma 30.8.21 klo 17.00-20.00 - Ilmoittautuminen tasokokeeseen päättyy 25.8.

- Paikka: Tenttipaikka ilmoitetaan tenttikalenterissa ennen tenttiä.
- Tenttimateriaali: Lukion B1-ruotsin oppimäärää vastaavat tiedot

Tavoitteet

Målet för studiehelheten

Efter grundstudierna har de studerande grundläggande kunskaper och färdigheter i svenska språket och svensk kultur. De känner också till huvudlinjerna i de nordiska språkens och svenskans språkhistoriska utveckling.

Sisältö

Huvudvikten i grundstudierna ligger på inövning av de studerandes kunskaper i muntlig framställning, samtal och uttal samt på inövning av de studerandes kunskaper i skriftlig framställning. I samband med grundstudierna görs de studerande också förtrogna med centrala grammatiska frågor i svenska språket, med den (finlands)svenska kulturen, det (finlands)svenska samhället och svenska språkets utveckling.

För att kunna inleda biämnesstudier i svenska språket ska man ha studierätt som erhålls genom ett godkänt nivåprov.

Praktiska anvisningar

Undervisningsformerna varierar beroende på kursen. Vanliga undervisningsformer är föreläsningar, övningar och seminarier. Studierna kräver aktivt deltagande. I början av varje kurs ger läraren information om den aktuella kursen.

I ämnet används ett flertal olika tentamensformer: skriftliga tentamina, referat, uppsatser, kursdagböcker, läskurser, grupptentamina m.fl. Mer information om dessa ges i början av varje kurs. Ett provtillfälle anordnas vanligtvis i anslutning till undervisningen. För studerande som inte godkänts eller som vill höja sitt vitsord anordnas ytterligare två provtillfällen. Därtill kan kurser avläggas som läskurser eller genom skriftliga uppsatser eller referat. En läskurs motsvarande en poäng ska omfatta litteratur på ca 100 sidor. Litteratur till läskurserna väljs alltid enligt lärarens anvisningar. Anmälan till alla tentamina bör ske senast 10 dagar före tentamensdagen. Listor över kurslitteratur finns på ämnets hemsidor.

Huomioitavaa

Tiedoksi niille, jotka hakevat ruotsin kielen pää- tai sivuaineopiskelijaksi Oulun yliopiston humanistiseen tiedekuntaan:

Tiedekunnan valintakoe 30.8.21 on sama kuin kesäyliopiston tasokoe. Tiedekuntaan hakijat, jotka läpäisevät valintakokeen, mutta eivät tule valituiksi tutkinto-ohjelmaan, voivat ilmoittautua opiskelijoiksi kesäyliopiston ruotsin kielen 25 op perusopintoihin, jos heidän pisteensä riittävä. Jokaisen opiskelijan kohdalla tilanne arvioidaan yksilöllisesti. Opiskelijoita otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä niin kauan kuin opiskelijapaikkoja riittää.

Hinta

  • Tasokoe: 50 €
  • Koko opintokokonaisuus 25 op: 550 € (laskutetaan kahdessa erässä)
  • Yksittäiset opintojaksot 5 op: 143 € (laskutetaan yhdessä erässä)

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintoihin on päättynyt.

Ilmoittautuminen tasokokeeseen ja opintoihin:
- Ilmoittaudu tasokokeeseen kesäyliopiston tenttikalenterin kautta sitten, kun tentit ovat siellä näkyvissä.
1. tasokoe 31.5.21:  Ilmoittautuminen päättyy 17.5.
2. tasokoe 30.8.21: Ilmoittautuminen päättyy 25.8.

- Ilmoittaudu ruotsin kielen 25 op -opintoihin tämän sivun ilmoittautumislomakkeen kautta 25.8.21 mennessä.

Opintoihin otetaan 16 tasokokeen läpäissyttä opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Myös yksittäisille opintojaksoille osallistujien tulee suorittaa tasokoe hyväksytysti.

Jos opiskelija ei läpäise tasokoetta, hänen ilmoittautumisensa opintoihin peruuntuu automaattisesti ja hän maksaa vain tenttimaksun.

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita tasokokeen läpäisseitä henkilöitä tulee riittävästi.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Merja Kuure
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203