Seksuaalineuvojakoulutus 30 op 2023

31.01.2023–16.12.2023 Oulu

Aika ja paikka

Kevään 2023 seminaarit
31.1.–1.2.2023 lähikoulutus Oulu
2.–3.3.2023 lähikoulutus Oulu (muuttunut toteutustapa)
30.–31.3.2023 etäkoulutus / lähikoulutus Helsinki
9.–10.5.2023 lähikoulutus Oulu
1.–2.6.2023 etäkoulutus (muuttunut toteutustapa)

Syksyn 2023 seminaarit
28.–30.8.2023 lähikoulutus Oulu
21.–22.9.2023  etäkoulutus
8.11.2023 etäkoulutus (muuttunut toteutustapa)
15.–16.12.2023 lähikoulutus Oulu (muuttunut päivämäärä)

Koulutuksen laajuus on 30 op ja seminaareja on yhteensä 18 päivää (klo 9.00–16.00).

Lähiopetus toteutetaan Oulussa, tarkempi paikka ilmoitetaan kutsussa. Osa opetuksesta toteutetaan etäkoulutuksena.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä nuorisotyön ja opetustoimen henkilöstölle ja muille opintoja työssään tarvitseville

Kouluttaja

Pääkouluttajina toimivat
kouluttajapsykoterapeutti(VET), taidepsykoterapeutti, Tunnekeskeinen pariterapeutti (ICEEFT), Seksuaaliterapeutti ja Kliininen seksologi (NACS), Authorized Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS), Työnohjaaja (STOry), Johdon työnohjaaja ja Coach Master-CSLE®, KM Hilkka Putkisaari ja
perhe- ja paripsykoterapeutti, psykoterapeutti (kognitiivis-analyyttinen, koul.), toimintaterapeutti (AMK), suggestoterapeutti, seksuaaliterapeutti ja kliininen seksologi (NACS), Authorized Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS), työnohjaaja, Johdon työnohjaaja ja Coach Master-CSLE® (koul.), TtM Sari Hietala.

Lisäksi on vierailevia asiantuntijaluennoitsijoita.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet seksuaalineuvojana työskentelemiseen ja seksuaalisuuden arvostavaan kohtaamiseen eri ikäryhmiä, seksuaalisuuden eri monimuotoisuuksia ja kulttuureja edustavien asiakkaiden parissa. Koulutus mahdollistaa Suomen seksologisen seuran auktorisoinnin ja seksuaalineuvoja (SSS) nimikkeen käyttämisen, mikäli opiskelija täyttää auktorisoinnille muutoin vaadittavat kriteerit (ks. https://seksologinenseura.fi/seksuaalineuvoja/)

Sisältö

Seksuaalisuuden kulttuurikuva (historia, kulttuuri, sosiologia, uskonto)  
Seksuaalisuuden kehittyminen (lääketieteellinen ja psykososiaalinen näkökulma)
Seksuaalisuuden kohtaaminen (bio-psyko–sosiaalinen näkökulma)
Seksuaalisuus elämänkaaren eri vaiheissa
Seksuaalisuuden moninaisuus
Seksuaalineuvonnan ja -terapian perusteita
Seksuaalinen häirintä ja hyväksikäyttö
Seksuaalihäiriöt ja -ongelmat        
Oman seksuaalisuuden työstäminen (SAR opinnot)
Eettiset kysymykset
Anatomia ja fysiologia
Seksuaalisuus, sairastuminen ja vammautuminen
Seksuaalineuvonnan ja ohjauksen menetelmät
Elämänkriisit ja seksuaalisuus
Seksuaalinen identiteetti ja orientaatio
Seksuaalineuvonnan asiakastyöharjoittelu (min 10 tuntia) ja lopputyönä yhden asiakasprosessin analyysi

Työskentelymuodot

Koulutus sisältää seksuaalineuvonnan teoria- ja menetelmäopintoja sekä SAR (Sexual Attitude Reassessment) opintoja. Kontaktiopetus koostuu luennoista, ryhmätöistä, harjoituksista, opiskelijan oman prosessin ohjauksesta, vertaistyöryhmien ohjauksesta ja opinnäytetyön ohjauksesta. Koulutukseen sisältyy lisäksi 16 tuntia ryhmätyönohjausta seksuaalineuvonnasta, Suomen Seksologisen Seuran kriteerit täyttävältä työnohjaajalta.

Etäopiskeluna koulutukseen kuuluu perehtymistä alan tutkimusraportteihin ja kirjallisuuteen, syventävä lopputyö, sekä vertaisryhmätyöskentelyä. Koulutuksen integratiivisessa viitekehyksessä hyödynnetään ratkaisukeskeisen, kognitiivisen, pari- ja perheterapian, sekä tunnekeskeinen terapian perusajatuksia ja työmenetelmiä.

Osaamisen arviointi

Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Osaamisen arvioinnin perustana on aktiivinen osallistuminen lähi- ja etäkoulutuspäivien opetukseen ja työskentelyyn, sekä aktiivinen osallistuminen seminaaripäivien välissä tapahtuvaan vertaisryhmätyöskentelyyn. Oppimista arvioidaan läpi koko koulutusprosessin yksilöllisessä dialogissa opiskelijan kanssa sekä ryhmätyönohjauksessa. Osaamista osoitetaan myös koulutuspäivillä tapahtuvan demoasiakastyöharjoittelun sekä koulutuspäivien ulkopuolella toteutuvan asiakastyöharjoittelun analyysin ja -raportoinnin, sekä syventävänä lopputyönä tehtävän asiakasprosessin kuvauksen avulla.

Hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija on osoittanut:

  • ymmärtävänsä seksuaalineuvonnan (Plissit-malli) keskeiset perusteet
  • kykenevänsä reflektoimaan omaa asennoitumistaan, työskentelyä ja arvopohjaansa suhteessa seksuaalineuvonnan SAR-opintoihin (Sexual Attitude Reassessment)
  • kykenevänsä reflektoimaan seksuaalineuvonnan näkökulman soveltamista omassa työssään
  • kykenevänsä arvioimaan työskentelynsä suhteessa seksuaalineuvonnan eettisiin ohjeistoihin (mm. WAS, The Yogyakarta, IPPF, WHO ja BzgA) ja keskeiseen alaa koskevaan lainsäädäntöön
  • perehtyneensä riittävästi koulutuksen kirjallisuuteen
  • kykenevänsä yhdistämään oman ammattinsa teoreettista kehystä seksuaalineuvonnan työskentelyyn
  • kykenevänsä arvioimaan omaa kehittymistään edellä mainituissa osaamisen alueissa.

Hinta

2200 euroa sisältäen opetuksen, etäopintojen ja kehittämistyön ohjauksen, ryhmätyönohjauksen ja Helsingin opintomatkan luennot, koulutukset ja vierailut (matka- ja majoituskuluista sekä mahdollisista muista kustannuksista osallistuja vastaa itse). Koulutus laskutetaan neljässä erässä.

Ilmoittaudu

28.11.2022 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan (alla oleva Ilmoittaudu-painike)

Ilmoittautuminen on päättynyt, tarvttaessa ota yhteys kesäyliopistoon 044 465 2206.

Koulutukseen ilmoittautuneille järjestetään valintahaastattelu 2.12.22 Oulussa. Myös etähaastattelu on mahdollinen. Ilmoita lisätiedoissa, haluatko osallistua lähihaastatteluun vai etähaastatteluun.

Lopulliset valinnat koulutukseen tehdään haastatteluiden pohjalta, koulutukseen hyväksyminen vahvistetaan ilmoittautuneille kirjallisesti.

Koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (28.11.22) jälkeen tapahtuvasta osallistumisen perumisesta laskutetaan koulutukseen hyväksytyiltä 600 € hinnasta. Jos peruutusta ei tehdä lainkaan tai koulutus keskeytetään, laskutetaan koko hinta.

Lisätietoja

Koulutussuunnittelija Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201

Koulutuksen sisällöstä voi esittää kysymyksiä kouluttajille sähköpostilla
hilkka.putkisaari@artera.info tai
posti.terapisti@gmail.com