Sherborne -liikunnan peruskurssi opetukseen, ohjaukseen ja kuntoutukseen

15.03.2024–16.03.2024 Kuusamo

Koulutus antaa valmiuksia käyttää Sherborne- liikuntaa motoristen taitojen ja sosiaalisen kompetenssin sekä oppimisvalmiuksien tukemisessa yksilöllisesti tai omaan ryhmään soveltaen. Koulutus on käytännönläheinen.

Sherborne-harjoitusohjelma on alun perin kehitetty kehitysvammaisten lasten ja aikuisten tarpeisiin, mutta monipuolisuutensa ja muunneltavuutensa ansiosta sitä käytetään nykyisin laajasti varhaiskasvatuksessa, peruskouluissa yleis- ja erityisopetuksessa sekä vapaa-ajan kerhoissa. Harjoitusohjelmaa voidaan käyttää myös fysio- tai toimintaterapian osana. Kaksi päivää kestävällä peruskurssilla osallistujat saavat itselleen reilusti käytännön harjoituksia sovellettavaksi omassa työssä ja perusteluita, miksi Sherborne-liikunnan harjoituksia kannattaa tehdä.

Aika

Pe–la 15.–16.3.24

Paikka

Kuusamo

Kohderyhmä

Opettajat, erityisopettajat, koulunkäynninohjaajat, varhaiskasvatuksen ammattilaiset sekä toiminta-ja fysioterapeutit, joiden asiakkaina on lapsia

Ilmoittautuminen

29.2. mennessä

Hinta

195 € sisältäen koulutus (2 pv), koulutusmateriaali sekä lounaan ja kahvin molempina koulutuspäivinä

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Johanna Riekki, p. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi

Aika ja paikka

Pe–la 15.–16.3.24 klo 8.30–15.30, Kuusamo

Paikka ilmoitetaan tarkemmin osallistujille koulutuskutsussa, joka lähetetään osallistujille noin viikko ennen koulutuksen ajankohtaa.

Kohderyhmä

Opettajat, erityisopettajat, koulunkäynninohjaajat, varhaiskasvatuksen ammattilaiset sekä toiminta-ja fysioterapeutit, joiden asiakkaina on lapsia

Kouluttaja

SDM-koulutusvastaa Susa Miettunen, Suomen Paralympiakomitea ry

Sisältö

Sherborne Developmental Movement- eli SDM-menetelmä on lapsen kokonaisvaltaista kehitystä tukeva liikuntamenetelmä. Menetelmässä harjoitellaan motorisia taitoja ja pyritään liikunnan keinoin tukemaan lapsen vuorovaikutustaitojen sekä aktiivisuuden säätelyn kehittymistä. Tavoitteena on siirtää opitut taidot käytännön elämään.

Motoristen taitojen lisäksi menetelmän avulla opitaan aistimusten käsittelyä ja yhdistelyä, ryhmässä toimimisen taitoja, aktiivisuuden säätelyä, rauhoittumista ja rentoutumista. Tavoitteet ovat erilaiset riippuen siitä, onko lapsella esimerkiksi lieviä oppimisvaikeuksia tai vaikea liikunta- tai kehitysvamma.

SDM-liikunnan tavoitteena on:

  • auttaa lasta toimimaan hallitusti niin, että hän oppii erottelemaan ja yhdistelemään aistihavaintoja
  • luoda tilanteita, joissa lapsi voi kehittää sosiaalisia taitojaan
  • luoda turvallisia toimintatilanteita vahvan itsetunnon kehittämiseksi
  • edistää lapsen oppimisvalmiuksia ja kykyä toimia vuorovaikutustilanteissa
  • auttaa lasta kehittymään niin, että hän hakee itseohjautuvasti tarvitsemiaan kokemuksia

Sherborne on liikunnallinen harjoitusohjelma, joka on alun perin kehitetty kehitysvammaisten lasten ja aikuisten tarpeisiin, mutta monipuolisuutensa ja muunneltavuutensa ansiosta sitä käytetään nykyisin laajasti varhaiskasvatuksessa, kouluissa sekä erilaisissa vapaa-ajan kerhoissa.

Hinta

195 € sisältäen koulutus (2 pv), koulutusmateriaali sekä lounaan ja kahvin molempina koulutuspäivinä

Ilmoittaudu

29.2. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa:

Koulutussuunnittelija Johanna Riekki
p. 040 753 5716
johanna.riekki@kuusamo.fi