Sopimus- ja yhteisöoikeus 5 op (OY) -ay724610P

Tämä opintojakso on osa avoimen väylää seuraavissa hakukohteissa: Kauppatieteet.
Voi suorittaa myös yksittäisenä kurssina.

Aika ja paikka

Maanantaisin ja keskiviikkoisin ajalla 6.9.-13.10.2021 klo 17.15-20.00.

Kurssi järjestetään muuten etäopetuksena, tentti on Oulun yliopiston Examissa. Tieto tentistä tarkentuu myöhemmin.

Luentoja ei tallenneta.

Kohderyhmä

Avoimen yliopiston opiskelijat ja sivuaineopiskelijat

Kouluttaja

OTM, KTM, VT Antti Korkeakivi

Tavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää sopimusoikeuden keskeisimmät periaatteet, kuten sopimussidonnaisuuden, vahingonkorvausvastuun ja pätemättömyysopin. Opiskelija tietää eräiden keskeisimpien oikeustoimityyppien, kuten kaupan, velan ja valtuutuksen sisällön. Opiskelija tuntee Suomen lainsäädännön mahdollistamat yritysmuodot ja osaa soveltaa osakeyhtiöoikeuden keskeisimpiä periaatteita.

Sisältö

Antaa yleiskuva sopimusoikeuden yleisistä opeista ja erinäisistä sopimustyypeistä sekä antaa yleistiedot eri yritysmuodoista ja perustiedot osakeyhtiöistä. Opintojaksolla käydään läpi velvoiteoikeuden alaan luettavat sopimustyypit, yritys- ja elinkeinotoiminta oikeudellisen sääntelyn kohteena sekä yritys- ja elinkeinotoiminnan harjoittamisen muodot.

Järjestämistapa

Etäopetus Moodle-ympäristössä, Exam-tentti

Toteutustavat

Luento- ja kirjallisuuskuulustelu sekä osallistuminen case-harjoituksiin. Harjoitustyö tehdään kerran.

Luento-opetusta, sisältäen myös oikeustapausharjoitukset (20+12h), Case harjoitukset (3 x 4h) ja itsenäinen ryhmätöiden valmistelu (10h), kurssimateriaaliin tutustuminen (33h), tenttiin valmistautuminen (50h) ja tentti (4h).

Oppimateriaali

Hoppu, Esko - Hoppu, Kari: Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet, (2011 tai uudempi).

Mähönen - Villa: Osakeyhtiöoikeus käytännössä (2013).

Tentti

Ilmoitetaan myöhemmin

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Luento- ja kirjallisuuskuulustelu sekä osallistuminen case-harjoituksiin. Harjoitustyö tehdään kerran ja se on voimassa tulevissa tenteissä.

Arviointiasteikko

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Työelämäyhteistyö

Kurssi tarjoaa kelpoisuuden arvioida sopimuksia käytännössä ja kyvyn arvioida sitä, milloin ongelmien ratkaisuun tarvitaan myös muuta juridista apua vastuullisen liiketoiminnan onnistumiseksi ja riskien vähentämiseksi.

Hinta

98 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittautuminen

30.8.2021 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan.

Jos suoritat kurssin osana kauppatieteen väyläopintoja, sinun ei tarvitse ilmoittautua erikseen kurssille tämän kurssisivun kautta.

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Anne Pohjanen,
anne.pohjanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2207

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru