Sosiaalipsykologian perusteet, luennot ja kirjallisuus 5 op (UEF) - AY5512101a

Aika ja paikka

Luennot pe 20.9. klo 16.30-20.00 ja la 21.9.2019 klo 9.00-16.00

Luento- ja kirjallisuustentin voi suorittaa 21.10., 2.12.2019 tai 3.2.2020 klo 16.00-20.00

Kouluttaja

Pasi Hirvonen

Tavoitteet

Opiskelijat tuntevat sosiaalipsykologian tutkimuskohteen, peruskäsitteet ja tutkimussuuntaukset tieteenalana.

Sisältö

Tieteenalan käsitteelliset perusteet ja yleiset lähestymistavat.

Suoritustapa

Luento- ja kirjallisuustentti, oppimistehtävä. Opintojakson suorittaminen edellyttää oppimistehtävän ja luento- ja kirjallisuustentin suorittamista hyväksytysti.

Kirjallisuus

Suoninen, E. ym. Arjen sosiaalipsykologia. WSOY, 2010.
Burr, V. Sosiaalipsykologisia ihmiskäsityksiä. Vastapaino, 2004.

Huomioitavaa

Opiskelija suorittaa joko AY5512101a Sosiaalipsykologian perusteet, luennot ja kirjallisuus 5 op TAI AY5512101b Sosiaalipsykologian perusteet, kirjallisuus 5 op -jakson

Hinta

138 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 97 €)