Sosioemotionaalinen kehitys 5 op (OY)

19.04.2021–30.05.2021 Kuusamo

Aika ja paikka

19.4.–30.5.2021

Verkkoluennot, tutustumiskäynnit (mahdollisuus tehdä omalla paikkakunnalla), itsenäistä työskentelyä sekä 3 h tentti Moodle-oppimisalustalla.

Kouluttaja

Nina Herajärvi

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:

 • kuvata lapsen ja nuoren sosioemotionaalista kehitystä ja siihen vaikuttavia suojaavia ja riskitekijöitä  
 • pohtia sosioemotionaalisen kasvun ja käyttäytymisen haasteita kasvatusjärjestelmässä sekä yksilöllisestä että yhteisöllisestä  näkökulmasta/  
 • kertoa, miten sosioemotionaalista kehitystä voidaan tukea monialaisesti ja yhteistyössä huoltajien kanssa  
 • kuvata, millaisia seurauksia sosioemotionaalisen kehityksen haasteilla voi olla yksilön elämässä

Sisältö

 • lapsen ja nuoren sosioemotionaalinen kehitys
 • ​sosioemotionaalista kehitystä suojaavat ja siihen liittyvät riskitekijät
 • ​sosioemotionaalisen kasvun ja käyttäytymisen haasteita
 • ​vahvuusperustaisuuden, lapsen ja nuoren kohtaamisen ja tuen vaikutukset itsetuntoon ja minäkuvaan​

Toteutustavat

Verkkoluennot, tutustumiskäynnit (mahdollisuus tehdä omalla paikkakunnalla), itsenäistä työskentelyä sekä 3 h tentti Moodle-oppimisalustalla.

Oppimateriaali

 • Sinkkonen, J. & Kalland, M. (2011). Varhaislapsuuden tunnesiteet ja niiden suojeleminen. WSOY. 289 s.
 • ​​Uusitalo-Malmivaara, L. (toim.). (2015). Positiivisen psykologian voima. Jyväskylä: PS-kustannus. 381 s.  
 • ​Salmivalli, C. (2010). Koulukiusaamiseen puuttuminen. Jyväskylä: PS-kustannus. 165 s.  
 • ​Ahonen, L. (2017). Haastavat kasvatustilanteet. Lämpimän vuorovaikutuksen käsikirja. Jyväskylä: PS-kustannus. 290 s.  

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Hyväksytty suoritus edellyttää verkkoluentoihin ja vierailukäynneille osallistumista ja kirjallisuuden ja luentojen (4 teosta) tenttimistä opettajan kanssa sovittavalla tavalla.

Lisätietoja

Opinnot Kuusamossa:
koulutussuunnittelija Hanne Palosaari, hanne.palosaari@kuusamo.fi, 0400 175 657