Sosioemotionaalinen kehitys 5 op (OY)

13.03.2023–16.05.2023 Kuusamo, Verkossa

Aika ja paikka

Itsenäinen opiskelu Moodle-alustalla ajalla -

Kurssi koostuu neljästä (4) osiosta, jotka suoritetaan kuuden (6) viikon aikana. Osioiden suorittamisessa on eräpäivä eli viimeinen päivä, jolloin tehtävän/suorituksen on oltava valmiina. Eräpäivät johtuvat siitä, että kurssilla on osiossa kaksi (2) ryhmätehtävä (keskustelutehtävä kurssin Moodle-oppimisalustalla), jonka suorittamiseksi edellytetään kaikkien ryhmän jäsenten osallistuminen. Ryhmätehtävää ei voi tehdä yksin ja tästä syystä edeltävän osion (osiot 1) tehtävä tulee olla tehtynä ennen osiossa 2 olevan ryhmätehtävän aloittamista. Kaikkien 4 (neljän) osion tehtävät ovat pakollisia kurssin suorittamiseksi. Kurssin suorituksena on oppimistehtävä, jossa on useita kysymyksiä.


Opiskelun tueksi järjestetään jokaisessa opintojaksossa yksi oppimiskahvila -tapaaminen eli ryhmäkokoontuminen (lähiryhmä), jossa linkitetään teoriaa & käytäntöä, jaetaan haasteita ja pohditaan yhdessä ratkaisuja. Oppimiskahvilaa vetävät erityisopettajina sekä erityisopetuksen koordinaattoreina toimivat Katri Koskenkorva ja Tuulikki Hentilä Kuusamosta. Oppimiskahvila -tapaamisiin osallistuminen on vapaaehtoista (ei ole edellytyksenä kokonaisuuden hyväksytylle suorittamiselle).

Oppimiskahvila: tarkentuva aika (kurssin aikana) ja paikka ilmoitetaan tarkemmin opiskelijoille

Kouluttaja

Maarit Lasanen

Sisältö

  • lapsen ja nuoren sosioemotionaalinen kehitys
  • ​sosioemotionaalista kehitystä suojaavat ja siihen liittyvät riskitekijät
  • sosioemotionaalisen kasvun ja käyttäytymisen haasteita
  • vahvuusperustaisuuden, lapsen ja nuoren kohtaamisen ja tuen vaikutukset itsetuntoon ja minäkuvaan​

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Hyväksytty suoritus edellyttää itsenäistä opiskelua, tallennettujen luentojen katsomista sekä kirjallisuuden ja luentojen (4 teosta) tenttimistä opettajan kanssa sovittavalla tavalla. Lue lisää opintosuoritusten arvostelemisesta yliopiston verkkosivulta.

Arviointiasteikko 0-5

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:

  • kuvata lapsen ja nuoren sosioemotionaalista kehitystä ja siihen vaikuttavia suojaavia ja riskitekijöitä
  • pohtia sosioemotionaalisen kasvun ja käyttäytymisen haasteita kasvatusjärjestelmässä sekä yksilöllisestä että yhteisöllisestä näkökulmasta/
  • kertoa, miten sosioemotionaalista kehitystä voidaan tukea monialaisesti ja yhteistyössä huoltajien kanssa
  • kuvata, millaisia seurauksia sosioemotionaalisen kehityksen haasteilla voi olla yksilön elämässä

Oppimateriaali

Sinkkonen, J. & Kalland, M. (2011). Varhaislapsuuden tunnesiteet ja niiden suojeleminen. WSOY. 289 s.

​​Uusitalo-Malmivaara, L. (toim.). (2015). Positiivisen psykologian voima. Jyväskylä: PS-kustannus. 381 s.

Salmivalli, C. (2010). Koulukiusaamiseen puuttuminen. Jyväskylä: PS-kustannus. 165 s.

Ahonen, L. (2017). Haastavat kasvatustilanteet. Lämpimän vuorovaikutuksen käsikirja. Jyväskylä: PS-kustannus. 290 s.

Lisätietoja

Koulutussuunnittelija Johanna Riekki, p. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi