Sosiologian peruskurssi 5 op (OY) - AY414067P

22.05.2023–31.05.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Ma-ke 22.-24.5. sekä ma-ke 29.-31.5.2023 klo 16.30-19.15

Opintojakso toteutetaan etäopetuksena.

Kouluttaja

YTM Juha Koskela
YTM Birgitta Vinkka

Tavoitteet

Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija

  • tuntee sosiologian tutkimusalueen ja sosiologian yhteydet ja erot muihin tieteenaloihin
  • pystyy erottamaan toisistaan keskeisiä sosiologisia tutkimussuuntauksia
  • osaa käyttää tärkeimpiä sosiologian käsitteitä.

Sisältö

  • Sosiologian klassiset, modernit ja nykyiset tutkimusperinteet ja -suuntaukset sekä niiden keskeiset käsitteet ja teoriat ajankohtaisine sovellutuksineen
  • yhteiskunnallisen tiedon luonne
  • sosiologian paikka tieteenalajärjestelmässä

Toteutustapa

Luennot 20 h, kirjallisuus ja tentti 3 h, itsenäistä työskentelyä 115 h

Tenttiajat

Ma 5.6., ma 14.8. tai ma 18.9.2023 klo 17.00-19.00, toteutetaan Moodle-tenttinä

Oppimateriaali

Aro, J. ja Jokivuori, P. 2010. Klassinen sosiologia ja moderni maailma. Helsinki: WSOYPro
Saaristo, K. & Jokinen, K. (2004) Sosiologia.

Arviointi

0-5