Språkfärdighet 1, 5 op (OY) - ay693688P

Aika ja paikka

Ilmoitetaan myöhemmin

Kouluttaja

Ilmoitetaan myöhemmin

Tavoitteet

De studerande har utvecklat medvetenhet om kommunikationsprocessen i olika genrer samt har ökad förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på korrekt samt idiomatisk svenska. Därtill kan de översätta enkla texter från finska till svenska och/eller svenska till finska, samt utnyttja olika hjälpmedel vid översättandet. De kan formulera konstruktiv kritik av andras texter.

Sisältö

De studerande övar sig i muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga genom diskussioner, presentationer samt skriftliga övningar.

Järjestämistapa: Kontaktundervisning
Toteutustavat: Muntliga och skriftliga uppgifter i smågrupper.
Suoritustavat ja arviointikriteerit: Fortlöpande utvärdering. Språkriktighet, koherens, kohesion, iakttagande av genrekonventioner.
Arviointiasteikko: 0−5

Oppimateriaali: Enligt lärarens anvisningar