Språkfärdighet II, 5 op (OY) - ay693728P

Verkossa

Aika ja paikka

Jaksoa ei järjestetä, koska sille ei ole osallistujia.

Etäopetus

Kouluttaja

Ilmoitetaan myöhemmin

Tavoitteet

De studerande ökar på sin genremedvetenhet i skriftlig och muntlig kommunikation och lär sig anpassa framställningsformen i sina egna texter och presentationer enligt kommunikationens innehåll, syfte, mottagare och medium.

Sisältö

De studerande övar sig i muntlig och skriftlig kommunikation genom diskussioner, presentationer samt skriftliga övningar.

Toteutustavat

  • Kontaktundervisning, muntliga och skriftliga uppgifter i smågrupper
  • Fortlöpande examination och/eller prov. Språkriktighet, koherens, kohesion, iakttagande av genrekonventioner.

Esitietovaatimukset
Språkfärdighet I

Arviointi
0-5

Oppimateriaali
Enligt lärarens anvisningar