Språktillägnande och flerspråkighet 5 op (OY) - AY00AG34

12.10.2023–31.12.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Kirjatentti Moodlessa

Kouluttaja

FL Kirsi Lepistö

Tavoitteet

De studerande blir bevandrade i centrala teorier om andraspråksinlärning och andraspråksutveckling och har insikter i kontinuerlig utvärdering av ett andraspråk. De har en uppfattning om två- och flerspråkighet på det individuella planet och om barns språkutveckling.

Sisältö

Genomgång av behavioristiska, kognitiva och sociokulturella perspektiv på andraspråksinlärning

Kirjatentti
To 12.10.23 klo 16.30, kotitentti Moodlessa
Uusintatentit ilmoitetaan myöhemmin.
Luettava kirjallisuus ilmoitetaan elokuussa.

Esitietovaatimukset
Språkfärdighet 1

Arviointi
0-5