Steinerpedagogiikan perusteet 15 op

16.09.2022–06.05.2023 Oulu

Opintojen tarkoituksena on perehdyttää opiskelija steinerpedagogiikan perusteisiin, ihmiskäsitykseen sekä ihmiskäsityksestä johdettuun opetuskäytäntöön. Rudolf Steinerin kasvatusajattelun inspiroimat steinerkoulut totetuttavat opetuksessaan lapsen yksilöllisyyden huomioivaa pedagogiikkaa. Pedagogiikassa huomioidaan lapsen kehitysvaiheet ja ikäkaudet. Alaluokilla huomiota kiinnitetään oppimiseen kädentöiden ja käytännön kautta, kun taas yläluokilla korostuu ajattelun taitojen ja itsenäisen ajattelun kehittäminen. Lähiopetuksessa luennoilla opiskellaan teoriaa, jota sovelletaan ja syvennetään taiteellis-käytännöllisillä harjoituksilla. Kirjallisissa töissä opiskelija syventyy vielä lisää teoriaan ja reflektoi omaa oppimisprosessiaan.

Aika ja paikka

16.9.2022–6.5.2023 (yht. 8 lähiopetusviikonloppua)

Oulun steinerkoulun tilat osoitteessa Isokatu 94, Oulu (ja mahdolliset muut tilat)

Kohderyhmä

Opettajat, kasvattajat, nuorisotyössä mukana olevat, vanhemmat, muut kiinnostuneet

Kouluttaja

Luentoja ja työpajoja lähiopetuskerroilla pitävät pääasiassa Oulun steinerkoulun opettajat. Lisäksi luennoitsijoina on steinerpäiväkotien varhaiskasvattajia sekä muita asiantuntijoita.

Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto ja Oulun steinerkoulu.

Sisältö

Koulutus koostuu viidestä moduulista, joihin sisältyy lähiopetusta, kirjallisuutta ja kirjallisia tehtäviä. Opinnot suoritetaan kahdeksan lähiopetusviikonlopun ja kirjallisten töiden yhdistelmänä. Opiskelijan on mahdollista suorittaa 1–5 moduulia valintansa mukaan.

Moduuli I Rytmit
16.–17.9. ja 30.9.–1.10.2022, pe klo 17.00–20.15 ja la klo 8.30–15.30 (24 t)

 • Luennot: steinerpedagogiikan perusteet, ihmiskuva, steinerpedagoginen varhaiskasvatus, ikäkausipedagogiikka (0–14 v), temperamentit
 • Taiteellis-käytännölliset opinnot: musiikinopetus, vuoden juhlat, kieltenopetus alaluokilla, bothmer-voimistelu, draamaopetus

Moduuli II Muodot
11.–12.11. ja 25.–26.11.2022, pe klo 17.00–20.15 ja la klo 8.30–15.30 (24 t)

 • Luennot: Johdatus Steinerin filosofiaan, steinerkoulun rakenne ja historia, silmän ja käden yhteistyö, kehollinen toiminta, kuvataiteen kaari steinerkoulussa
 • Taiteellis-käytännölliset opinnot: eurytmia, muotopiirustus, geometria, vahaväripiirustus, vesivärimaalaus, muovailu, kädentaidot

Moduuli III Tarinat
27.–28.1.2023, pe klo 17.00–20.15 ja la klo 8.30–15.30 (12 t)

 • Luennot: ihmiskäsitys, tarinallisuus opetuksessa, sadut ja satukuvat, draaman opetuksen kaari steinerkoulussa
 • Taiteellis-käytännölliset opinnot: kertomusaineisto, opetusesittely, historian opetus alaluokilla, draamaharjoitukset

Moduuli IV Ajattelu
24.–25.2.2023, pe klo 17.00–20.15 ja la klo 8.30–15.30 (12 t)

 • Luennot: ikäkausipedagogiikka (14–21 v), elämänkaariajattelu, luovan ajattelun opettaminen
 • Taiteellis-käytännölliset opinnot: matematiikan ja äidinkielen opetus steinerkoulussa, steinerlukion erityispiirteitä, kädentaidot

Moduuli V Luonto
31.3.–1.4. ja 5.–6.5.2023, pe klo 17.00–20.15 ja la klo 8.30–15.30 (24 t)

 • Luennot: aistioppi, goetheanistinen ajattelu, toiminnallinen oppiminen, havainnointi
 • Taiteellis-käytännölliset opinnot: luonnontieteiden opetus steinerkoulussa, jaksoesittely: tähtioppi, retket, oppimisympäristönä Villa Pukkila

Lisätietoa: koulutussuunnittelija Eija Raatikainen, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi, 044 465 2202

Huomioitavaa

Kerro ilmoittautumissivun lisätietoa-kohdassa, mikäli olet Oulun steinerkoulun tai steinerpäiväkodin opettaja / vanhempi.

Hinta

 • Koko koulutus: 680 € (Oulun steinerkoulun ja Oulun steinerpäiväkotien opettajat ja vanhemmat 340 €)
 • Moduuleittain:
  • Moduulit I, II ja V: 220 € / moduuli (Oulun steinerkoulun ja Oulun steinerpäiväkotien opettajat ja vanhemmat 110 € / moduuli)
  • Moduulit III ja IV: 120 € / moduuli (Oulun steinerkoulun ja Oulun steinerpäiväkotien opettajat ja vanhemmat 60 € / moduuli)

Kurssimaksun lisäksi opiskelijat maksavat materiaalimaksun toteutuneen mukaisesti (max. 30 €).

Ilmoittaudu

1.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Koulutus toteutuu, mukaan mahtuu vielä!

Yksittäisiin moduuleihin voi ilmoittautua kaksi viikkoa etukäteen.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Steinerpedagogiikka

Steinerpedagogiikan ideana on...

 • kasvattaa ihmistä kokonaisuutena
 • ottaa opetuksessa huomioon ihmisen kasvun ja kehityksen eri herkkyyskaudet
 • kehittää tasapainoisesti tahtoa, tunnetta ja ajattelua
 • kasvattaa aloitekykyisiä, rohkeita ja luovia yksilöitä
 • tehdä oppimisesta kiinnostava ja luova tapahtuma

Lue lisää: https://steinerkasvatus.fi/

Kuvagalleria

steinerkoulu_kuva1.jpg
steinerkoulu_kuva3.jpg
steinerkoulu_kuva2.jpg
steinerkoulu_kuva5.jpg