Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa 5 op (UEF) - AY7020903

Aika ja paikka

Luennot 17.-18.1.2020, pe klo 17.00-20.00 ja la klo 9.00-14.00
Verkkotyöskentely 13.1.-15.3.2020

Kouluttaja

Lastenpsykiatrian osastonylilääkäri Anita Puustjärvi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa lasta ja nuorta uhkaavien traumojen ja kriisien (mm. kaltoinkohtelun ja väkivallan) lyhyt- ja pitkäkestoisia vaikutuksia kehitykseen ja elämään sekä tunnistaa stressin merkityksen lapsen ja nuoren kehityksen kannalta.

Sisältö

Akuutin, kroonisen ja traumaattisen stressin ilmeneminen, synty, ja hoito sekä stressin psyykkiset ja fyysiset vaikutusmekanismit. Erilaisten kriisi- ja traumakokemusten, kaltoinkohtelun, perheväkivallan, viihteellisen väkivallan, koulukiusaamisen ja muiden yhteiskunnassa vaikuttavien eri väkivallan muotojen sekä menetysten ja elämänmuutosten merkitys lapsen kehitykselle.

Suoritustapa

Luennot 8 t, verkkotyöskentely (verkkotallenteet, -tehtävät ja vertaistyöskentely) sekä essee.
Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

1. Kumpulainen K. ym. (toim.) 2016. Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim. s.91-104, 336-344, 392-404, 707-739, 769-775, 783-788.
2. Söderholm A. ym. 2012. Lapsen kaltoinkohtelu. Duodecim.
3. Salmivalli C. 2010. Koulukiusaamiseen puuttuminen: kohti tehokkaita toimintamalleja. PS-Kustannus.
4. Traumaperäiset stressireaktiot ja –häiriöt, Käypähoitosuositus.
5. Viheriälä L. & Rutanen M. 2010. Lapsen psyykkisen trauman hoito. Duodecim 126 (22): 2671-7. Lisäksi muu mahdollinen verkossa ilmoitettu materiaali.
6. Lasten kaltoinkohtelun tunnistamisen tehokkaat menetelmät sosiaali- ja terveydenhuollossa. 2015. Hoitosuositus. Tutkimusnäytöllä tuloksiin. HOTUS. Hoitotyön tutkimussäätiö.