Sukupuolet yhteiskunnassa 5 op (OY) -ay700684A

Aika ja paikka

Kirjatentti

Ma 13.1.2020 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 24.2.2020 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 25.5.2020 klo 17.00-20.00

Kouluttaja

Dos. Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata feminiinisyyden ja maskuliinisuuden rakentumista, sekä käsitteistää seksuaalisten identiteettien rakentumisen tapoja yhteiskunnassa.

Sisältö

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historia Suomessa.

Suoritustapa

Kirjatentti

Kirjallisuus

-Johanna Kantola, Kevät Nousiainen ja Milja Saari (toim): Tasa-arvo toisin nähtynä
-Pirjo Markkola, Ann-Catrin Östman ja Marko Lamberg: Näkymätön sukupuoli. Mieheyden pitkä historia.

Arviointi

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.