Sukupuoli, luokka ja monikulttuurisuus 5 op (OY) - ay687180A

Aika ja paikka

Kevät 2021, tarkentuu myöhemmin

Kouluttaja

FM Silja Kukka

Tavoitteet

Jakso johdattaa pohtimaan sukupuoleen, luokkaan ja etnisyyksiin liittyviä kysymyksiä kirjallisuudessa ja kulttuurissa. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa määritellä ja arvioida kriittisesti sellaisia identiteettiä määritteleviä sosiokulttuurisia kategorioita kuin suku- puoli ja seksuaalisuus, luokka, ”rotu”, etnisyys ja kansallisuus. Hän osaa suhteuttaa kirjallisuutta näihin kysymyksiin ja tuntee niitä tarkastelevien oppitraditioiden (kuten feministinen kirjallisuudentutkimus, marxilainen teoria ja jälkikolonialismi) historiaa ja nykytilannetta.

Sisältö

Kulttuurintutkimuksen ja kirjallisuuden yhteiskuntasuhteiden johdatuskursseja syvällisempi perehtyminen sukupuolen ja seksuaalisuuden, luokan ja kapitalismin ja etnisyyden ja kansallisuuden kysymyksiä tarkastelevaan kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimukseen.

Toteutustavat

Luennot, kirjatentti, pienryhmäopetus, kotiessee tai lukupiiri.

Esitietovaatimukset

Perustiedot kirjallisuuden ja yhteiskunnan suhteesta ja/tai kulttuurintutkimuksesta.

Yhteydet muihin opintoihin

Edeltävinä (tai rinnakkaisina) opintoina suositeltavia ovat kurssit Kirjallisuudentutkimuksen perusteet 2, Kirjallisuus yhteiskunnassa ja Kulttuurintutkimus.

Oppimateriaali

Tentittävän aineiston lista saatavissa oppiaineen verkkosivuilta ja Weboodista

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Luento, praktikum, kirjatentti, kotiessee tai ohjattu lukupiiri.

Arviointiasteikko

0–5