Suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 5 op - AY351212P (OY)

13.01.2024–24.02.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina.

Webinaarit:
la 13.1. klo 12.15-16.00,
la 27.1. klo 12.15-16.00,
la 10.2. klo 12.15-16.00 ja
la 24.2.2024 klo 12.15-16.00

Kouluttaja

TtM Suvi Kuha

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• kuvata suomalaisen sosiaali- ja terveyspolitiikan sekä hyvinvointipolitiikan tavoitteita ja tulevaisuudennäkymiä
• kuvata ja analysoida suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan tavoitteita ja arvoja
• kuvata sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän keskeisten viranomaisten ja toimijoiden tehtävät ja vastuut
• määritellä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ja ammattihenkilöitä ohjaavan lainsäädännön periaatteet
• analysoida ja arvioida asiakkaan/potilaan asemaan ja oikeuksia sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä

Sisältö

Suomalaisen sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipolitiikan tavoitteet, sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajat ja viranomaiset, terveyspalvelut, sosiaalipalvelu ja kuntoutus, sosiaali- ja terveydenhuollon poliittishallinnollinen ohjaus, sosiaali- ja terveyspalveluja ohjaava lainsäädäntö, strategiat ja ohjelmat, asiakkaan/potilaan asema ja oikeudet sekä ammattihenkilöt sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

​​Aktiivinen osallistuminen webinaariopetukseen, itsenäinen, pari- ja ryhmätyöskentely, annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen ja verkkotentti.

Toteutustavat

​​Opintojakso toteutetaan aktivoivilla ja yhteisöllisillä opetusmenetelmillä kontakti- tai webinaariosallistumisena 15 h (aikaan sidottua etäopetusta, sisältää aloitusinfon ja palautekeskustelun).

​Lisäksi opintojaksoon sisältyy verkkotentti 2h, itsenäinen ja/tai yhteisöllinen työskentely ohjatussa verkko-oppimisympäristössä sekä itsenäiset ja yhteisölliset tehtävät 118 h

Oppimateriaalit

Ajankohtainen aiheeseen liittyvä oppi- ja tutkimuskirjallisuus sekä tieteelliset artikkelit.

Opintojaksoon liittyvä oppimateriaali vahvistetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5/HYL

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintojaksolle opintokokonaisuuden pääsivun kautta: Terveystieteet, perusopinnot 25 op (OY)

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.