Suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 5 op - AY351212P (OY)

10.12.2022–11.02.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso järjestetään verkkovälitteisenä ajalla 10.12.2022-11.2.2023.

Webinaarit:
La 10.12.2022 klo 10.00-13.45
La 14.1. klo 10.00-13.45
La 28.1. klo 10.00-13.45
La 11.2.2023 klo 10.00-13.45

Kouluttaja

TtM Minna Ylisirniö

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• kuvata suomalaisen sosiaali- ja terveyspolitiikan sekä hyvinvointipolitiikan tavoitteita ja tulevaisuudennäkymiä
• kuvata ja analysoida suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan tavoitteita ja arvoja
• kuvata sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän keskeisten viranomaisten ja toimijoiden tehtävät ja vastuut
• määritellä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ja ammattihenkilöitä ohjaavan lainsäädännön periaatteet
• analysoida ja arvioida asiakkaan/potilaan asemaan ja oikeuksia sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä

Sisältö

Suomalaisen sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipolitiikan tavoitteet, sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajat ja viranomaiset, terveyspalvelut, sosiaalipalvelu ja kuntoutus, sosiaali- ja terveydenhuollon poliittishallinnollinen ohjaus, sosiaali- ja terveyspalveluja ohjaava lainsäädäntö, strategiat ja ohjelmat, asiakkaan/potilaan asema ja oikeudet sekä ammattihenkilöt sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Aktiivinen osallistuminen webinaariopetukseen, itsenäinen työskentely, annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen ja verkkotentti.

Toteutustavat

Opintojakso toteutetaan aktivoivilla ja yhteisöllisillä opetusmenetelmillä kontakti- tai webinaariosallistumisena 15 h (aikaan sidottua etäopetusta). Lisäksi opintojaksoon sisältyy verkkotentti (sähköinen tentti tai tenttiakvaario) 2 h, itsenäinen ja/tai yhteisöllinen työskentely ohjatussa verkko-oppimisympäristössä, itsenäiset ja yhteisölliset tehtävät sekä itse- ja vertaisarviointi 118 h (ajasta riippumatonta etäopetusta)

Oppimateriaalit

Ajankohtainen aiheeseen liittyvä oppi- ja tutkimuskirjallisuus sekä tieteelliset artikkelit.

Opintojaksoon liittyvä oppimateriaali vahvistetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

0-5