Suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 5 op - AY351212P (OY)

Aika ja paikka

Opintojakso järjestetään verkkovälitteisenä keväällä 2023, tarkentuu myöhemmin

Kouluttaja

TtM Suvi Kuha

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• kuvata suomalaisen sosiaali- ja terveyspolitiikan sekä hyvinvointipolitiikan tavoitteita ja tulevaisuudennäkymiä
• kuvata ja analysoida suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan tavoitteita ja arvoja
• kuvata sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän keskeisten viranomaisten ja toimijoiden tehtävät ja vastuut
• määritellä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ja ammattihenkilöitä ohjaavan lainsäädännön periaatteet
• analysoida ja arvioida asiakkaan/potilaan asemaan ja oikeuksia sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä

Sisältö

Suomalaisen sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipolitiikan tavoitteet, sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajat ja viranomaiset, terveyspalvelut, sosiaalipalvelu ja kuntoutus, sosiaali- ja terveydenhuollon poliittishallinnollinen ohjaus, sosiaali- ja terveyspalveluja ohjaava lainsäädäntö, strategiat ja ohjelmat, asiakkaan/potilaan asema ja oikeudet sekä ammattihenkilöt sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Aktiivinen osallistuminen webinaariopetukseen, itsenäinen työskentely, annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen ja verkkotentti.

Toteutustavat

Opintojakso toteutetaan aktivoivilla ja yhteisöllisillä opetusmenetelmillä kontakti- tai webinaariosallistumisena 15 h (aikaan sidottua etäopetusta). Lisäksi opintojaksoon sisältyy verkkotentti (sähköinen tentti tai tenttiakvaario) 2 h, itsenäinen ja/tai yhteisöllinen työskentely ohjatussa verkko-oppimisympäristössä, itsenäiset ja yhteisölliset tehtävät sekä itse- ja vertaisarviointi 118 h (ajasta riippumatonta etäopetusta)

Oppimateriaalit

Ajankohtainen aiheeseen liittyvä oppi- ja tutkimuskirjallisuus sekä tieteelliset artikkelit.

Opintojaksoon liittyvä oppimateriaali vahvistetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

0-5

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru