Suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 5 op (OY) - ay351212P

Aika ja paikka

11.1.-7.3.2021, toteutus verkkokurssina

Opintojakson webinaarit järjestetään seuraavasti:
ti 12.1. klo 16.30-20.30
ti 26.1. klo 16.30-20.30
ti 9.2. klo 16.30-20.30
ti 23.2. klo 16.30-20.30
ti 2.3.2021 klo 16.30-20.30

Kouluttaja

TtM Paula Vieresjoki

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
•    kuvata suomalaisen sosiaali- ja terveyspolitiikan sekä hyvinvointipolitiikan tavoitteita ja tulevaisuudennäkymiä
•    kuvata ja analysoida suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan tavoitteita ja arvoja
•    kuvata sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän keskeisten viranomaisten ja toimijoiden tehtävät ja vastuut
•    määritellä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ja ammattihenkilöitä ohjaavan lainsäädännön periaatteet
•    analysoida ja arvioida asiakkaan/potilaan asemaan ja oikeuksia sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä

Sisältö

Suomalaisen sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipolitiikan tavoitteet, sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajat ja viranomaiset, terveyspalvelut, sosiaalipalvelu ja kuntoutus, sosiaali- ja terveydenhuollon poliittishallinnollinen ohjaus, sosiaali- ja terveyspalveluja ohjaava lainsäädäntö, strategiat ja ohjelmat, asiakkaan/potilaan asema ja oikeudet sekä ammattihenkilöt sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä.

Järjestämistapa

Verkko-opetus

Toteutustavat

Opintojakso toteutetaan aktivoivilla ja yhteisöllisillä opetusmenetelmillä webinaariosallistumisena 20 h (aikaan sidottua etäopetusta).
Lisäksi opintojaksoon sisältyy itsenäinen ja/tai yhteisöllinen työskentely ohjatussa verkko-oppimisympäristössä, itsenäiset ja yhteisölliset tehtävät sekä itse- ja vertaisarviointi 115h (ajasta riippumatonta etäopetusta).

Oppimateriaali

Keskimäki I, Tynkkynen LK, Reissell E, Koivusalo M, Syrjä V, Vuorenkoski L, Rechel B, Karanikolos M. 2019. Finland: Health system review. Health Systems in Transition 21(2):1–166. (verkossa)
Kestilä L, Karvonen S (toim.). 2019. Suomalaisten hyvinvointi 2018. (verkossa)
Muu ajankohtainen aiheeseen liittyvä oppi- ja tutkimuskirjallisuus sekä tieteelliset artikkelit.
Opintojaksoon liittyvä oppimateriaali vahvistetaan opintojakson alussa.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Opintojaksolla käytetään jatkuvaa arviointia. Aktiivinen osallistuminen etäopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen. Arviointikriteerit pohjautuvat opintojakson osaamistavoitteisiin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty / hylätty

Työelämäyhteistyö

Vierailu vähintään yhdessä sosiaali- ja/tai terveyspalveluja tuottavassa julkisessa, yksityisessä tai muussa organisaatiossa (mm. sairaala, hyvinvointikeskus, kolmannen sektorin palveluntuottaja).

 

Hinta

98 €

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru