Suomen kielen kurssi edistyneille opiskelijoille 4 op (OY) - ay900020Y

16.05.2022-04.07.2022 Verkossa

Taitotaso B1 Eurooppalaisen viitekehyksen mukaan

Aika ja paikka

16.5.–4.7.22, maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 16.30–19.00
Kontaktiopetus 46 t, etäopetuksena Zoomissa

Kohderyhmä

Yliopiston kansainväliset opiskelijat ja henkilökunta

Lähtötasovaatimus: A2.2 Suomen kielen jatkokurssi 2 (90016Y) tai vastaavat suomen kielen taidot

Kouluttaja

FM Helmi Kilpeläinen

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija selviytyy useimmista kielenkäyttötilanteista. Hän ymmärtää yleiskieliset viestit, joita hän näkee ja kuulee työssään, opiskelussaan ja vapaa-ajallaan. Hän ymmärtää myös pääpiirteet puhekielisestä viestistä ja keskustelusta. Opiskelija pystyy tuottamaan johdonmukaista ja jäsenneltyä tekstiä erilaisista aiheista. Hän pystyy kuvaamaan kokemuksiaan ja tapahtumia, unelmiaan, toiveitaan ja tavoitteitaan. Opiskelija osaa aiempaa paremmin kertoa omat mielipiteensä ja perustella ne.

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan kommunikoimaan myös virallisemmissa viestintätilanteissa ja ymmärtämään asiatyylistä tekstiä. Kurssin aikana tehdään erilaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia ja pyritään kartuttamaan arkielämän lisäksi opiskelussa ja työelämässä tarvittavia suomen kielen tietoja ja taitoja. Kurssilla analysoidaan aikaisempaa tarkemmin puhekielen ja kirjoitetun kielen eroja.

Kurssin sisältöön kuuluvat seuraavat viestintätilanteet ja aihealueet: suomalaiseen yhteiskuntaan liittyviä asioita (esim. perhe-elämä, työ, kulttuuri, historia, ympäristöasiat); esitelmän pitäminen omalta tieteenalalta tai muusta itseä kiinnostavasta aiheesta.

Kielen rakenteista opitaan lisää konditionaalista (konditionaalin perfekti), lisää passiivista (passiivin imperfekti, perfekti ja pluskvamperfekti, passiivin konditionaali), imperatiivi, sijamuodoista translatiivi ja essiivi, lisää adjektiivien vertailusta (komparatiivin ja superlatiivin taivutusmuodot), lisää verbirektioita.

Opetuskieli: suomi

Toteutustavat:
Etäopetus (46 t) ja itsenäinen opiskelu (n. 60 t)

Suoritustavat:
Osallistuminen etäopetukseen ja itsenäinen työskentely. Opiskelijan on osallistuttava säännöllisesti oppitunneille ja suoritettava kaikki annetut tehtävät.

Arviointi:
Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan aktiivisuus ja annettujen tehtävien suorittaminen.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Oppimateriaali:  
- Gehring, S., Heinzmann, S., Päivärinne, S. & Udd, T.: Suomen mestari 3 (kappaleet 1–6)
- Lisäksi materiaali Moodlessa

Huomioitavaa

Ilmoittautumisaikaa on jatketuu 2.5.22 saakka.

Hinta

145 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen on päättynyt.

2.5.22 mennessä

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Merja Kuure
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203