Suomen kielen kurssi edistyneille opiskelijoille 5 op (OY) - AY00AL58

22.05.2023–21.08.2023 Verkossa

Taitotaso B1.1 Eurooppalaisen viitekehyksen mukaan

Aika

Kesä 2023

Paikka

Zoom

Kenelle

Yliopiston kansainväliset opiskelijat ja henkilökunta

Ilmoittautuminen

Tarkentuu myöhemmin

Hinta

160 €

Lisätiedot

Merja Kuure, koulutussuunnittelija
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203

Aika ja paikka

Ma ja ke 22.5.-28.6.23 klo 16.30-19.00
Ma ja ke 7.-16.8.23 klo 16.30-19.00
Ma 21.8.23 klo 16.30-20.00

Kontaktiopetus 52 t, etäopetuksena Zoomissa

Kohderyhmä

Yliopiston kansainväliset perus- ja jatkotutkinto-opiskelijat, vaihto-opiskelijat sekä henkilöstö. Myös Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat osallistua tähän ristiinopiskeluopintoihin kuuluvaan opintojaksoon. Katso lisätietoja https://www.oulu.fi/opiskelijalle/ristiinopiskelu.

Lähtötasovaatimus: A2.2 Suomen kielen jatkokurssi 2 (900016Y) tai vastaavat suomen kielen taidot

Kouluttaja

FM Helmi Kilpeläinen

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija selviytyy useimmista kielenkäyttötilanteista.

Opiskelija
-  ymmärtää yleiskieliset viestit, joita hän näkee ja kuulee työssään, opiskelussaan ja vapaa-ajallaan
-  ymmärtää myös pääpiirteet puhekielisestä viestistä ja keskustelusta
-  pystyy tuottamaan johdonmukaista ja jäsenneltyä tekstiä erilaisista aiheista
-  pystyy kuvaamaan kokemuksiaan ja tapahtumia, unelmiaan, toiveitaan ja tavoitteitaan ja osaa kertoa omat mielipiteensä ja perustella ne
-  osaa viestiä vapaa-aikaan, hyvinvointiin, ympäristöön ja ympäristön suojeluun liittyvistä aiheista.

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan kommunikoimaan myös virallisemmissa viestintätilanteissa ja ymmärtämään asiatyylistä tekstiä. Kurssin aikana tehdään erilaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia ja pyritään kartuttamaan arkielämän lisäksi opiskelussa ja työelämässä tarvittavia suomen kielen tietoja ja taitoja. Kurssilla analysoidaan aikaisempaa tarkemmin puhekielen ja kirjoitetun kielen eroja.

Kurssin sisältöön kuuluvat seuraavat viestintätilanteet ja aihealueet: suomalaiseen yhteiskuntaan liittyviä asioita (esim. liikenne, terveydenhuolto, ympäristöasiat); esitelmän pitäminen omalta tieteenalalta tai muusta itseä kiinnostavasta aiheesta. Kielen rakenteista opitaan lisää konditionaalista, adjektiivien ja adverbien vertailu, verbien ma- ja minen-infinitiivimuodot, lisää lausetyyppejä.

Opetuskieli: suomi

Toteutustavat:
Kontaktiopetus etäopetuksena (52 t, sisältäen kokeet)  ja itsenäistä työskentelyä (83 t)

Suoritustavat:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen.

Kuulustelu
Sisältyy oppitunteihin

Arviointi:
Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan aktiivisuus ja annettujen tehtävien suorittaminen.
Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Oppimateriaali:  
- Kristiina Kuparinen & Terhi Tapaninen: Oma suomi 2 (kappaleet 6–11)
- Lisäksi materiaali Moodlessa

Yhteys muihin Oulun yliopiston opintoihin:
Jakso sisältyy seuraaviin tutkinto-ohjelmiin / OPSeihin
- Kieliopinnot kansainvälisille opiskelijoille 2022-2023
- Valinnaiset ja tiedekuntien yhteiset kieli- ja viestintäopinnot 2022-2023

Hinta

160 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittaudu

2.5.23 mennessä

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.