Suomen talous ja talouspolitiikka 5 op (OY) - ay724111P

Kurssi voidaan liittää seuraaviin kokonaisuuksiin:
-Kauppatiede, avoimen väylä
-Kauppatieteiden sivuaineopinnot, perusopinnot 25 op

Aika ja paikka

Kurssi toteutetaan etäopetuksena (Moodle, Zoom). Opetus on maanantaisin ja keskiviikkoisin ajalla 26.10.-2.12.2020 klo 17.15-20.00

ma 26.10.,
ke 28.10.,
ma 2.11.,
ke 4.11.,
ma 9.11.,
ke 11.11.,
ma 16.11.,
ke 18.11.,
ma 23.11.,
ke 25.11.,
ma 30.11. ja
ke 2.12.2020 klo 17.15-20.00

Kouluttaja

Tohtorikoulutettava Mikko Vaaramo

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa Suomen talouden kehityksen historiaa, kuvailla Suomen asemaa maailmantaloudessa ja arvioida hyvinvointivaltiomme keskeisiä haasteita nyt ja lähitulevaisuudessa. Lisäksi opiskelija osaa kuvailla Suomen talouden eri osa-alueiden keskeisiä piirteitä.

Sisältö

Kurssilla luodaan yleiskatsaus Suomen talouden ja talouspolitiikan historiaan, sen nykytilaan ja tulevaisuuden kehitykseen. Kurssilla perehdytään Suomen talouden toimintaan ja kehitykseen esimerkiksi globalisaation, alue- ja kuntatalouden ja talouspolitiikan näkökulmasta. Kurssilla paneudutaan myös yhteiskunnan hyvinvoinnin määrittämiseen kestävän kehityksen näkökulmasta. Kurssin keskeiset aihealueet ovat:

1. Suomen talouskehitys 1800-luvun lopulta nykypäivään

2. Tuottavuus- ja talouskasvu

3. Globalisaatio ja Suomi

4. Julkistalous ja hyvinvointivaltion haasteet

5. Työmarkkinat

6. Talouspolitiikka

Toteutustavat

Luennot (32 h), itsenäistä opiskelua (98 h) ja tentti (3 h)

Oppimateriaali

Luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Luento- ja kirjallisuuskuulustelu

Tentti

Ilmoitetaan myöhemmin

Arviointiasteikko

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Työelämäyhteistyö

Opiskelija tuntee Suomen talouden keskeiset osa-alueet ja osaa arvioida niiden vaikutuksia valtion, kuntien, yritysten ja kansalaisten jokapäiväiseen toimintaan.

Hinta

98 €

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru