Suomen talous ja talouspolitiikka 5 op (OY) - ay724111P

Kurssi voidaan liittää seuraaviin kokonaisuuksiin:
-Kauppatiede, avoimen väylä
-Kauppatieteiden sivuaineopinnot, perusopinnot 25 op

Aika ja paikka

Maanantaisin ja keskiviikkoisin ajalla 28.10.-4.12.2019 klo 17.15-20.00

Oulun yliopisto, Linnanmaa

Kouluttaja

Tohtorikoulutettava Mikko Vaaramo

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa Suomen talouden kehityksen historiaa, kuvailla Suomen asemaa maailmantaloudessa ja arvioida hyvinvointivaltiomme keskeisiä haasteita nyt ja lähitulevaisuudessa. Lisäksi opiskelija osaa kuvailla Suomen talouden eri osa-alueiden keskeisiä piirteitä.

Sisältö

Kurssilla luodaan yleiskatsaus Suomen talouden ja talouspolitiikan historiaan, sen nykytilaan ja tulevaisuuden kehitykseen. Kurssilla perehdytään Suomen talouden toimintaan ja kehitykseen esimerkiksi globalisaation, alue- ja kuntatalouden ja talouspolitiikan näkökulmasta. Kurssilla paneudutaan myös yhteiskunnan hyvinvoinnin määrittämiseen kestävän kehityksen näkökulmasta. Kurssin keskeiset aihealueet ovat:

1. Suomen talouskehitys 1800-luvun lopulta nykypäivään

2. Tuottavuus- ja talouskasvu

3. Globalisaatio ja Suomi

4. Julkistalous ja hyvinvointivaltion haasteet

5. Työmarkkinat

6. Talouspolitiikka

Järjestämistapa

Luennot (32 h), itsenäistä opiskelua (98 h) ja tentti (3 h)

Tentti

Tenttipäivät ovat ke 18.12.2019, pe 24.1. ja ke 26.2.2020 klo 17.00-20.00.
Tenttiin ilmoittaudutaan kesäyliopiston tenttikalenterin kautta viimeistään 14 vrk ennen tenttiä.

Arviointi

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Oppimateriaali

Luennoitsijan ilmoittama materiaali

 

Hinta

98 €