Svensk fonetik med uttal 5 op (OY) - ay693691P

Oulu

Aika ja paikka

Opetusta 36 t, kevät 2022: vk 15, 16, 17, 18, 19, 20 ja 21 (tarkentuu myöh.)

Kouluttaja

FM Anne Saarijärvi

Tavoitteet

De studerande kan beskriva svenskt uttal och dess särdrag gällande ljudsystemet samt ord- och satsprosodin. De kan även räkna upp de största skillnaderna mellan finlandssvenskt och rikssvenskt uttal. Därtill kan de läsa, analysera och producera enkla svenskspråkiga transkriptioner. De kan producera antingen de finlandssvenska eller rikssvenska vokal- och konsonantljuden. Därtill kan de betona svenska ord, fraser och satser enligt rekommendationer för den valda uttalsvarianten.

Sisältö

Systematisk genomgång av ljudsystemet samt ord- och satsprosodin i svenskan. Jämförelser mellan finlandssvenska och rikssvenska samt transkriptionsövningar. Träning med hjälp av olika slags lästexter av varierande svårighetsgrad.

Järjestämistapa: Kontaktundervisning
Toteutustavat: Föreläsningar med övningar och uttalsövningar
Suoritustavat ja arviointikriteerit: Uttalsprov och skriftlig tentamen i fonetik
Arviointiasteikko: 0−5

Oppimateriaali: Enligt lärarens anvisningar