Syventävä perehtyminen analyyttiseen tai mannermaiseen filosofiaan 5 op (OY) - ay700623A

Kouluttaja

Tentaattori: Dosentti Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelijalle muodostuu syventävä käsitys analyyttisen tai mannermaisen filosofian ajankohtaisista tutkimusongelmista

Sisältö

Kirjatentti
Ma 2.12.19 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 27.1.20 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 18.5.20 klo 17.00-20.00

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

HUOM! Kerro tenttilomakkeella, mitkä kirjat aiot tenttiä!

Valitse joko a) analyyttinen filosofia tai b) mannermainen filosofia.

a) analyyttinen filosofia:
- Glock: What is Analytic Philosophy? TAI Schwartz: A Brief History of Analytic Philosophy from russel to Rawls
TAI Raatikainen: Ajattelu, kieli, merkitys

b) mannermainen filosofia:
JOKO
- Tontti: Tulkinnasta toiseen JA Gadamer: Hermeneutiikka
TAI
- Habermas: Järki ja Kommunikaatio JA White: The Cambridge Companion to Habermas, s. 1-166
TAI
- Haapala: Heidegger, ristoriitojen filosofi
TAI
- Adorno & Horkheimer & Marcuse: Järjen kritiikki JA Horkheimer & Adorno: Valistuksen dialektiikka