Syventävä perehtyminen tieteen filosofiaan tai historian teoriaan ja filosofiaan 5 op (OY) - ay700625A

Kouluttaja

Tentaattori: Dosentti Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelijalle muodostuu syvällinen käsitys tieteenfilosofian ajankohtaisista ongelmista sekä tieteen historian, historianfilosofian ja historiografian teoreettisista kysymyksistä

Sisältö

Kirjatentti
Ma  13.1.20 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 24.2.20 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 25.5.20 klo 17.00-20.00

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

HUOM! Kerro tenttilomakkeella, mitkä kirjat aiot tenttiä!

JOKO
- Kiikeri & Ylikoski: Tiede tutkimuskohteena JA Kuhn: Tieteellisten vallankumousten rakenne
TAI
- Curd ym.: Philosophy of Science, The Central Issues, s. 1045-1300
TAI
- valikoima tekstejä sopimuksen mukaan
TAI
- DeWitt: Worldviews: An Introduction to the History and Philosophy of Science
TAI
- Väyrynen & Pulkkinen: Historianfilosofia
TAI
- Väyrynen & Pulkkinen: Historian teoria
TAI
- Kuukkanen: Postnarrativistic Philosophy of Historiography