Taideterapiaohjaaja 30 op

13.02.2024–24.01.2025 Oulu

Koulutuksen avulla pyritään luomaan mielenterveyttä tukevia palveluja oikea-aikaisesti ennen kuin ongelmat ovat ehtineet kehittyä vakaviksi. Painopiste koulutuksessa on käytännönläheisissä, turvallisissa ja voimavarakeskeisissä asiakastyön interventioissa.

Aika

13.2.2024–24.1.2025

Paikka

Oulu

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita ratkaisukeskeisistä lyhytterapeuttisista ja luovista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta oman asiakaskuntansa kanssa.

Hinta

2950 €

Lisätietoja

Riitta Niku, riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi, 044 465 2201

Aika ja paikka

13.–14.2.2024
22.3.2024
23.4.2024
27.5.2024

12.8.2024
2.–3.9.2024
30.10.2024
21.11.2024
23.–24.1.2025

Koulutuspäivät (12 päivää) toteutetaan Oulussa. Koulutuspäivien kesto on klo 9–16.

Lisäksi on ryhmätyönohjausta 5 x 2 h / ryhmä (etänä Zoomissa, ajankohdat tarkentuvat myöhemmin)

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita ratkaisukeskeisistä lyhytterapeuttisista ja luovista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta oman asiakaskuntansa kanssa. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun- tai muun soveltuvan ihmissuhdealan tutkinto. Koulutukseen osallistuminen edellyttää mahdollisuutta tehdä taideterapeuttista asiakastyötä ja hankkia asiakkaat oma-aloitteisesti.

Kouluttaja

Kouluttajina toimivat

Hilkka Putkisaari
KM/luokanopettaja, sosionomi ja kuvataideterapeutti (AMK), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (Valvira, Kela, VET), taidepsykoterapeutti (Kela), kognitiivinen lyhytterapeutti (Kela), parisuhde- ja seksuaaliterapeutti, kliininen seksologi (NACS), tunnekeskeinen pariterapeutti (ICEEFT), työnohjaaja (STOry), johdon ja esimiesten työnohjaaja Master CSLE (JoTo).

Sirkku Ruutu
Psykologi (PsM), luokanopettaja (KM), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (Valvira, Kela, VET), kognitiivinen lyhytterapeutti (Kela), johdon ja esimiesten työnohjaaja (MIF, STOry), tietokirjailija (AlmaTalent), MCC-coach (ICF).

Kouluttajat ovat oman alansa uranuurtajia ja kirjoittaneet useita ratkaisukeskeisiä kirjoja, joita käytetään laajasti muissakin koulutuksissa.

Muita asiantuntijakouluttajia käytetään tarpeen mukaan.

Tavoitteet

Tavoitteena on vastata ihmisten kasvaneeseen mielenterveydelliseen ahdinkoon ja luoda uudenlaisia ja tehokkaita tukimalleja varhaisen tuen palveluille. Koulutuksen avulla pyritään luomaan mielenterveyttä tukevia palveluja oikea-aikaisesti ennen kuin ongelmat ovat ehtineet kehittyä vakaviksi. Painopiste koulutuksessa on käytännönläheisissä, turvallisissa ja voimavarakeskeisissä asiakastyön interventioissa.

Taideterapiaohjaaja 30 op opinnot toimii itsenäisenä opintokokonaisuutena. Koulutus antaa valmiudet toimia taideterapeuttisten ryhmien ohjaajana sekä soveltaa ratkaisukeskeisen taideterapian menetelmiä omassa työssä.

Taideterapiaohjaaja 30 op opinnot soveltuvat myös I-tason taideterapian opinnoiksi mahdollisesti myöhemmin järjestettäviin Taideterapian II-tason jatko-opintoihin (Taideterapeutti 60 op).

Sisältö

Koulutuksen painopistealueina ovat ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja voimavarakeskeiset työmenetelmät myönteisen muutoksen edesauttamiseksi vuorovaikutuksellisessa ohjaustyössä. Tässä koulutuksessa taideterapeuttisille lopputuotoksille ei aseteta laadullisia vaatimuksia, vaan keskiössä on mielen hyvinvointia edistävä prosessi. Koulutukseen voi osallistua, vaikka ei olisi aiempaa taiteellista koulutusta tai erityistä lahjakkuutta.

Koulutuksen teema-alueita:

 • Kuvallinen työskentely voimavarakeskeisessä taideterapiassa
 • Kirjallisuusterapian mahdollisuudet taideterapeuttisessa ohjaamisessa
 • Kehollinen tunnetyöskentely ja minikonstellaatiot
 • Muovailu ja musiikki osana voimavarakeskeistä taideterapeuttista työskentelyä
 • Mielikuvaharjoitteet ja mindfulness luovien terapiamenetelmien tukena
 • Tarinallisuus identiteetin kirkastamisessa, arvotyöskentely ja metaforat osana luovaa terapiatyöskentelyä
 • Oman luovan prosessin aktivointi voimaannuttavan visioinnin kautta / Opiskelijan oman identiteetin tutkiminen taideterapian keinoin

Suoritustapa

Koulutuksen rakenne
Opetus järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy 12 päivää lähiopetusta ja 10 h ryhmätyönohjausta (5 x 2 h), jonka keskiössä on koulutuksenaikainen asiakastyöskentely.
Koulutukseen kuuluu lisäksi itsenäisiä harjoituksia, kirjallisuuden reflektointia, vertaisryhmätyöskentelyä (8 x  2 h) lähijaksojen välissä sekä kirjallisia välitehtäviä ja omakohtainen kehittämishanke, joka on ratkaisukeskeinen omaan työhön liittyvä soveltava taideterapeuttisen prosessin kuvaus.

Seminaaripäivät koostuvat aamupäivän käytännönläheisestä teoriasta ja iltapäivän käytännön taideterapeuttisesta harjoittelusta. Osallistujilta edellytetään halua ja kykyä tutkia itseään taideterapeuttisten metodien avulla.
Pienet muutokset koulutusrakenteissa ovat mahdollisia jatkuvan kehittämistyön edistämiseksi.

Asiakastyö ja sen raportointi
Koulutukseen kuuluu vähintään  70 h (vähintään viiden eri asiakkaan kanssa) oikeaa taideterapeuttista asiakastyötä koulutuksen aikana. Osa asiakastyöstä nauhoitetaan asiakkaan luvalla ja opiskelija tekee siitä oppimisanalyysin. Vastuukouluttajat hyväksyvät raportoinnin. Asiakastyöskentelyyn kuuluu  10 h kouluttajien vetämää ryhmätyönohjausta.

Vertaisryhmätapaamiset
Vertaisryhmätapaamiset tapahtuvat lähipäivien ulkopuolella noin kerran kuukaudessa pienryhmissä. Tapaamiset voivat olla jonkun vertaisopiskelijan työpaikalla ja liittyä oikeiden asiakkaiden kohtaamiseen ja ratkaisukeskeisen taideterapeuttisen työotteen harjoittelemiseen ja vertaispalautteen antamiseen. Vertaisryhmätapaamisia voidaan myös käyttää kirjallisuuden teemojen syventämiseen, kehittämishankkeen sparraamiseen tai muuhun oppimisen edistämiseen.
Vertaistapaamista raportoidaan vastuukouluttajille.

Taidetyöskentelyn materiaalit
Opiskelijat hankkivat itse, opintoihin liittyvään, omaan taidetyöskentelyyn tarvittavat
taidemateriaalit kouluttajan ohjeistuksen mukaisesti.

Poissaolot

Koulutukseen kuuluu 100 % suoritusvelvollisuus. Mahdollisen pakottavasta syystä tapahtuvan poissaolon korvaavuudesta sovitaan aina kouluttajan kanssa erikseen ja opiskelija on itse vastuussa poissaolojensa korvaamisaktiivisuudesta.

Hinta

2950 €, laskutetaan viidessä erässä

Ilmoittaudu

 1. Ilmoittaudu 12.1.24 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan alla olevasta ILMOITTAUDU-painikkeesta.
 2. Lähetä lisäksi 12.1.24 mennessä hakemus, jonka löydät seuraavasta linkistä:https://forms.office.com/e/M85wnqncrH

Uusi koulutus alkaa keväällä 2025!

Valintakriteereissä painotetaan seuraavia alueita:

 • Tarkoituksenmukainen koulutus- ja työkokemustausta. Opiskelijan soveltuvuus voidaan tarvittaessa varmistaa puhelinhaastattelulla.
 • Mahdollisuus itsenäiseen asiakashankintaan
 • Valmius itseohjautuvaan ja vastuulliseen aikuisopiskeluun
 • Halu edesauttaa myös muiden ryhmäläisten opinnoissa onnistumista
 • Sisäinen motivaatio lyhytterapeuttiseen työskentelyyn
 • Hakujärjestys

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (12.1.) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Sisältöasiat
Koulutuksen johtaja Sirkku Ruutu, sirkku.ruutu@siria.fi
Vastuukouluttaja Hilkka Putkisaari, hilkka.putkisaari@siria.fi

Järjestelyt
Koulutussuunnittelija Riitta Niku,
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi

Muu informaatio
Jos suunnitelmissasi on opintovapaa, aikuiskoulutustuki on yksi mahdollisuus rahoittaa opiskelua. Lisätietoja löydät Työllisyysrahaston sivuilta.

Mitä ratkaisukeskeinen taideterapia on?

”Ratkaisukeskeisessä taideterapiassa ei korosteta menneisyyttä vaan keskustelu ja työskentely suunnataan tulevaisuuteen ja tavoitteisiin. Terapian tavoitteena on nostaa esille positiiviset voimavarat ja muutoksen mahdollisuudet, jotka ovat juuri nyt käytettävissä.  Myös menneisyyttä voidaan tarkastella, jos se on asiakkaan omasta mielestä tarpeellista ja merkityksellistä. Tällöinkin työskentelyn lähtökohtana on asiakkaan voimavarojen tunnistaminen, ei ongelmiin keskittyminen.
Humanistisesti suuntautuneessa ratkaisukeskeisessä taideterapiassa asiakkaan kuvia ei analysoida tai tulkita. Keskeistä on se, mitä merkityksiä kuvan tekijä itse töilleen antaa.  Taidetuotosten (kuvien) äärellä käytävään keskusteluun liittyvät ratkaisukeskeiset kysymykset toimivat työvälineinä, joiden avulla asiakas tulee kuulluksi oman elämänsä asiantuntijana ja hän osallistuu aktiivisesti oman tulevaisuuden suunnitteluun sekä tavoitteidensa asettamiseen.” Hilkka Putkisaari (kouluttaja)

Kommentteja aikaisemmista koulutuksista

"Sisältö, joka kerta sai uutta ajateltavaa, sisältöä elämään. Koulutus täynnä älykkyyttä ja sydämen sivistystä."

"Koulutuksen sisältö oli hyvin monipuolinen perustuen ratkaisukeskeiseen taideterapiaan ratkaisukeskeinen lyhytterapia pohjalla. Valittu kirjallisuus, asiakasharjoittelut, ja työnohjaus tukivat ja toivat käytännön sisältöä oppimiseen. Koulutus oli mielestäni korkeatasoinen ja antoi hyvät eväät toimia asiakkaiden kanssa ja antoi laajan näkökulman siihen mihin kaikkeen ratkaisukeskeistätaideterapiaa voi käyttää asiakastyössä heidän auttamisekseen. Lisäksi koska nakökulmat kurssilla olivat rikkaat, on oman osaamisen kehittäminen jatkossa helpompaa."

"Koulutuspäivät olivat todella hyviä, kirjallisuus ja tehtävät hyvin perusteltuja."