Taloustieteen perusteet 5 op (OY) - ay724110P

Kurssi voidaan liittää seuraaviin kokonaisuuksiin:
-Kauppatiede, avoimen väylä
-Kauppatieteiden sivuaineopinnot, perusopinnot 25 op

Aika ja paikka

Tiistaisin ja keskiviikkoisin ajalla 7.1.-12.2.2020 klo 17.15-20.00

Oulun yliopisto, Linnanmaa

Kouluttaja

Tutkijatohtori Matti Koivuranta

Tavoitteet

Kurssin suorittaneet opiskelijat:
1. ymmärtävät taloustieteen käsitteet ja talousteorian perusteet,
2. pystyvät selittämään resurssien kohdentumisen ja hintojen määräytymisen markkinataloudessa,
3. tietävät, miten kansantalous toimii lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä,
4. tietävät, miten talouspolitiikka vaikuttaa Suomen ja Euroopan taloudessa.

Sisältö

Kurssilla perehdytään taloustieteen tapoihin kuvata ja selittää talouden ilmiöitä:

-Suomen ja maailman talouden pitkän ajan kehitys
-taloustieteen ajattelutapa ja perusperiaatteet
-vaihtoehtoiskustannus, vaihdanta ja suhteellinen etu
-markkinoiden tasapaino: kysyntä ja tarjonta
-kuinka hyvin markkinatalous toimii?
-yritykset ja kilpailu markkinataloudessa
-kokonaistalouden toiminta ja mittaaminen
-suhdannevaihtelut
-raha- ja finanssipolitiikka
-taloudellinen kasvu

Suoritustapa

36 tuntia luentoja sisältäen harjoitustehtäviä. Omaehtoinen tutustuminen harjoituksiin ja kurssimateriaaleihin sekä tenttiin valmistautuminen (93 h). Välikokeet tai loppukoe.

Tentti

Välikokeet opetuksen yhteydessä (luentokerroilla) seuraavasti:

välikoe 1. ke 22.1. ja välikoe 2. ke 12.2.2020

Kumpaankin välikokeeseen tulee osallistua. Välikokeeseen ei tarvitse ilmoittautua erikseen.

Uusintatentti ke 1.4. ja ke 13.5.2020. Uusintatenttiin ilmoittaudutaan kesäyliopiston tenttikalenterin kautta.

Arviointi

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Oppimateriaali

Ilmoitetaan myöhemmin

Hinta

98 €